KSPH 35 INS 29389/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSPH 35 INS 29389/2012 29 NSýR 18/2016-A-239

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Zde kem Krmá em v insolvenní vČci dlužníka Centrum Dolní B ežany, s. r. o., se sídlem v Dolních B ežanech, 5. kvČtna 78, PSý 252 41, identifikaní íslo osoby 27251110, zastoupeného Dr. Michaelou Jörgensen, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1652/36, PSý 110 00, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 35 INS 29389/2012, o insolvenním návrhu vČ itel 1/ N. L. service s. r. o., se sídlem v LitvínovČ, Masarykovo námČstí 292, PSý 436 01, identifikaní íslo osoby 28713061, zastoupeného Mgr. Veronikou Beerovou, advokátkou, se sídlem v LitvínovČ, Masarykovo námČstí 292, PSý 436 01, a 2/ ýeské spo itelny, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSý 140 00, identifikaní íslo osoby 45244782, zastoupeného Mgr. Ji ím Tomolou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Platné ská 191/4, PSý 110 00, o dovolání druhého insolvenního navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. zá í 2015, . j. KSPH 35 INS 29389/2012, 3 VSPH 1269/2015-A-164, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

Proti v záhlaví oznaenému usnesení odvolacího soudu podal druhý insolvenní navrhovatel dovolání, které posléze, podáním došlým soudu 19. kvČtna 2016, vzal v plném rozsahu zpČt. P edseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základČ tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací ízení dle § 243c odst. 3 vČty druhé, ve spojení s § 243f odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, ve znČní pozdČjších p edpis . Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli, dlužníku a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 14. ervence 2016

JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS. V zastoupení: Monika Je ábková isir.justi ce.cz