KSPH 35 INS 26695/2012-A-14
č.j. KSPH 35 INS 26695/2012-A-14

USNESENÍ

Krajský soud V Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou o insolvenčním návrhu věřitele: 1) EVEREST servis s.r.o., IČO 27631257, se sídlem Běchovická 555, 250 92 Šestajovice, zast. JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem Štefánikova 48, Praha 5, 2) SaT Service s.r.o., IČO 27246507, se sídlem Štěpánská 625/42, llO 00 Praha l, o zjištění úpadku dlužníka: M+V Klečka spol. s r.o., IČO 28113373, se sídlem Pod Hájem 231, 252 65 Tursko, takto:

Usnesení Krajského soudu vPraze ze dne 20. března 2013, č.j. KSPH 35 INS 26695/2012-A-12, kterým bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve věci dlužníka M+V Klečka spol. s r.o., IČO 28113373, se sídlem Pod Hájem 231, 252 65 Tursko, se z r u š u j e .

Odůvodněnü

Insolvenčním návrhem spoj eným s návrhem na prohlášení úpadku dlužníka, doručeným Městskému soudu V Praze dne 30.10.2012, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením zdejšího soudu ze dne 20.02.2013, č.j.-A-ll, byla navrhovateli SaT Service s.r.o., IČO 27246507, uložena povinnost zaplatit do 3 dnů ode dne právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve Výši 20.000,-Kč. Povinnost zaplatit do 3 dnů od právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč byla pak uložena společnosti SIDOP SPED, spol. s r.o., IČO 26338866, to vše spoučením, že pokud nebude záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, soud toto řízení zastaví podle § 108 odst. 3 IZ.

Proti usnesení zdejšího soudu ze dne 20. března 2013, č.j.-A-12, podal odvolání navrhovatel EVEREST servis s.r.o., IČO 27631257, se sídlem Běchovická 555, 250 92 Šestajovice. Ve svém odvolání pak poukázal zejména na skutečnost, že k zaplacení zálohy nebyl soudem nikdy vyzván, povinnost zaplatit zálohu se týkala společnosti SIDOP SPED, spol. s r.o., IČO 26338866, a nikoli společnosti EVEREST servis s.r.o., IČO 27631257. Navrhovatel EVEREST servis s.r.o., IČO 27631257, má za dlužníkem pohledávku ve výši 2.018.039,-Kč s příslušenstvím a tato pohledávka i nadále trvá.

Soud shledal odvolání navrhovatele důvodným, když bylo zjištěno, že namísto navrhovatele EVEREST servis s.r.o., IČO 27631257, byla povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení uložena společnosti SIDOP SPED, spol. s r.o., IČO 26338866, která není účastníkem tohoto řízení. Usnesení ze dne 20. března 2013, č.j. KSPH 35 INS 26695/2012-A-12, kterým bylo následně zastaveno insolvenční řízení, tak bylo vydáno na základě nesprávně uložené povinnosti k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, a to společnosti SIDOP SPED, spol. sr.o., IČO 26338866, která není účastníkem tohoto insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná V insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání V celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve Věci samé.

Vzhledem k tomu, že k zastavení insolvenčního řízení došlo na základě rozhodnutí, kterým byla k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení vyzvána společnost SIDOP SPED, spol. s r.o., IČO 26338866, která není účastníkem tohoto insolvenčního řízení, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve Výroku tohoto usnesení a usnesení ze dne 20. března 2013, č.j. -A-12, zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu V Praze.

V Praze dne 2. dubna 2013 J UDr. Petra Večeřová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Věra Matýsková