KSPH 35 INS 26387/2012-A-11
č.j. KSPH 35 INS 26387/2012-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Dr. Jurenky 202, 262 72 Březnice, o zjištění úpadku dlužníka, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2012, č.j. KSPH 35 INS 26387/2012-A-8, kterým byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka, se m ě n í tak, že insolvenční návrh se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným zdejšímu soudu dne 25.10.2012, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 26. října 2012, č.j. KSPH 35 INS 26387/2012-A-7, byla dlužníkovi uložena povinnost doplnit insolvenční návrh o přílohu, a to rozsudek o rozvodu manželství dlužníka s doložkou právní moci. Usnesení nabylo právní moci dne 1. listopadu 2012. Protože ve stanovené lhůtě nebyla příloha soudu předložena, soud insolvenční návrh usnesením ze dne 20. listopadu 2012, č.j.-A-8, odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 6. prosince 2012, ve kterém uvádí, že žádá o obnovení insolvenčního řízení, když požadované přílohy byly soudu odeslány včas, což doložila podacím lístkem ze dne 1.11.2012.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu lze odvoláním napadnout, což dlužník včas učinil, a to z důvodů v odvolání uvedených, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a insolvenční řízení neodmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 12. prosince 2012

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová