KSPH 35 INS 25617/2012-A-9
č.j.: KSPH 35 INS 25617/2012-A-9

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Boudy 16, 264 01 Jesenice, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. října 2012, č.j. KSPH 35 INS 25617/2012-A-7, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč, se mění tak, že dlužníkovi se ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dručeným zdejšímu soudu dne 18.10.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Boudy 16, 264 01 Jesenice. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 24.10.2012, č.j. KSPH 35 INS 25617/2012-A-7, byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 09.11.2012, ve kterém uvádí, že dlužník, že finanční problémy byly způsobeny především vážným zdravotním dlužníka. Majetkem dlužníka je pak i nemovitost, kterou je větší část závazků dlužníka zajištěna.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené usnesení o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze odvoláním napadnout, což navrhovatel včas učinil, a to z důvodů v odvolání uvedených, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení stanovil na sníženou částku ve výši 10.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 13. listopadu 2012 JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová