KSPH 35 INS 25309/2012


č. j. KSPH 35 INS 25309 / 2012 1 VSPI I 92 / 2018 B 55

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a ze soudců ]UDr. Františka Kučery a ]UDr. ]iřího Goldsteina v insolvenční věci dlužnice: Evženie Faltejsková, dříve anonymizovano , anonymizovano , bytem Radim 41, 281 03 Radim u Kolína, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j KSPl I 35 INS 25309/2012 13 28 ze dne 22. listopadu 2016 takto:

I. Odvolání proti bodu 1. výroku usneseni Krajského soudu v Praze

č. j. KSPH 35 INS 25309/2012-B-28 ze dne 22. listopadu 2016 se odmítá.

Il. Usnesení Krajského soudu v Praze č. j KSPH 35 INS 25309/2012-13-28 ze dne 22. listopadu 2016 ve znění opravného usnesení téhož soudu č. j KSPI I 35 INS 25309/2012 13-34 ze dne 10. ledna 2017 se vbodě II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud vPraze usnesením č. j. KSPl l 35 INS 25309/2012 13 28 ze dne 22. H. 2016 (zveřejněným vinsolvenčnírn rejstříku pod č. d. B 29) ve znění usnesení č. j. KSPH 35 INS 25309/2'312 13 34 ze dne 10. 1.201? v insolvenčním řízení vedeném na majetek Evženie Faltejskové, dříve Míldošové (dále jen dlužnice) zrušil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (bod I. vyroku), prohlásil na její majetek konkurs (bod lí. vyroku) s tím, že bude projednán jako nepatrný (bod Ill. vyroku), a konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. vyroku).

Z odůvodnění usnesení plyne, že soud rozhodl o zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek dlužnice podle ust. Š 418 odst. 1 písm. a), b) a c) a odst. ?) insolvenčního zákona na základě zjištění, že od konce roku 2015 neposkytovala téměř nic na plnění splátkového kalendáře, byla nekontaktní a nespolupracovala sinsolvenčním správcem doc. Ing. Lubošem Smrčkou, CSc. (dále jen správce), v průběhu oddlužení jí vznikl nový dluh vůči správci ve výši í0.890 Kč a vůči bývalému zaměstnavateli Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy ve vyší 23.927 Kč, oproti splátkovému kalendáři dlužila na splátkách 158.586 Kč a na účet majetkové podstaty neposkytla mimořádný příjem (jednorázovou výsluhu

Shodu s pivopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

Fumauuvaui L hůl'n JD HND 4533113! ÁULL

1 VSPH 92/2018 vc vyší 127.000 Kč), jenž jí vyplatil byvaly zaměstnavatel a o němž správce ani soud neinformovala. Soudem nařízeného jednání se nezúčastnila.

Opravnym usnesením č. j.-B-34 ze dne 10. 1. 201? provedl soud prvního stupně opravu zjevně písařské chyby spočívající v tom, že v bodě II. vyroku usnesení ze dne 22. 11. 2016 nebyla co osoba, na jejíž majetek prohlásil konkurs, uvedena dlužnice, ale Alena Brožková.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze, a to výslovně v rozsahu bodů I. a II. vyroku, se dlužnice odvolala podáním ze dne 8. 1. 2017 došlym soudu prvního stupně dne 13. 1. 2017, a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V odvolání namítala, že soud postavil napadené usnesení na nepravdivých informacích, které mu poskytl správce, Tato zjištění vyvracela, přičemž zdůraznila, že byvaly zaměstnavatel na ní žádné plnění nepožadoval a ve výstupním listě bylo uvedeno, že vůči němu žádny závazek nemá, správce informovala, jak o ukončení pracovního poměru, tak o tom, že jí bylo poskytnuto odchodné, a on po ní jeho vyplacení nepožadoval. Neúčast na jednání před soudem vysvětlila tím, že pečuje o 3 nezletilé děti, resp. tím, že jedno z nich z důvodu náhle onemocnělo. Tvrdila, že kancelář správce opakovaně elektronicky kontaktovala za účelem zjištění, jaké částky je na plnění oddlužení třeba hradit.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda dlužnice podala odvolání včas, a zjistil, že v rozsahu, v němž směřuje proti bodu l. vyroku napadeného usnesení, tomu tak nebylo.

Vyšel přitom z toho, že se podle ust Š 7 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přimčřeně ustanovení občanského soudního řádu tykajici se sporného řízení, a není li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních, nestanoví lí tento zákon jinak nebo není-li takovy postup v rozporu se zásadami, na kterych spočívá insolvenční řízení; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na né tento zákon odkaZuje. Podle ust. Š201 občanského soudního řádu může účastník napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo krajského soudu vydané vobčanském soudním řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Podle ust. Š 204 odst. 1 věty prvé téhož zákona se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje; opožděné podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně podle ust. Š 208 odst. 1 téhož zákona odmítne. Podle ust. Š 218a věty prvé občanského soudního řádu nerozhodl li předseda senátu soudu prvního stupně podle Š 208 odst. 1, ačkoliv odvolání bylo podáno opožděné, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud. Podle ust. Š 83 insolvenčního zákona není prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení přípustné.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že napadené usnesení bylo dlužníci doručeno zvlášt prostřednictvím České pošty, s p, kde je převzala dne 22 12 2016, a konec patnáctidenní lhůty kpodání odvolání tak připadl na pátek 6 1. 2017 Protože odvolání podala dlužnice doporučeně na pobočce České pošty, s p. 289 11 vPečkách až dne 10 1 2017, je zjevné, že je podala opožděné. Za této situace nemohl odvolací soud postupovat jinak než odvolání dlužnice proti bodu l. vyroku napadeného usnesení podle ust. Š 218a občanského soudního řádu odmítnout. jinak je tomu v případé odvolání v rozsahu, v němž směřovalo proti bodu II. vyroku usnesení soudu prvního stupně. V této části vyroku totiž soud prvního stupně zjistil zjevnou písařskou chybu, již odstranil vydáním opravného usnesení ze dne 10.1.2017, tento bod vyroku

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková,

10.

1 Vbťl l HZL/' ZUlů proto dlužnice napadla včasným odvoláním. Odvolací soud jej proto přezkoumal a dospél k těmto zjištěním a závěrům:

S přihlédnutím ktomu, že podle ust. Š 418 odst. 1 a ?) insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017, podle něhož soud prvního stupně postupoval a podle néhož bylo třeba přezkoumat věcnou správnost bodu ll. vyroku napadeného usnesení, byl insolvenční soud v případě zrušení schváleného oddlužení povinen rozhodnout současné o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem, tj, rozhodnout o prohlášení konkursu na jeho majetek, nelze soudu prvního stupně nic vytknout, když tak učinil. Toto rozhodnutí, vdaném případě tento bod vyroku, totiž váže na rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení obsažené v bodě l, vyroku, jehož vécnou správnost - jak podrobné vysvětlil vyše nemohl odvolací soud pro opoždénost odvolání přezkoumat, a je jím vázán.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal proto odvolací soud odvolání dlužnice proti bodu ll. vyroku usnesení soudu prvního stupně důvodnym a v této části je podle ust. Š 219 občanského soudního řádu jako vécné správné potvrdil.

Poučení: Proti bodu 1. vyroku tohoto usnesení není dovolání přípustné.

Proti bodu II. vyroku tohoto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li byt dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí kNejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem,

Praha 16. ledna 2018

JUDr. Jiří Kareta v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. č/f/éf/Í/É/