KSPH 35 INS 25223/2012-A-9
č.j.: KSPH 35 INS 25223/2012-A-9

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: TISA-CZECHIA, s.r.o., IČO 25745956, se sídlem Na Sídlišti 716, 277 13 Kostelec nad Labem, o zjištění úpadku dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. října 2012, č.j. KSPH 35 INS 25223/2012-A-7, kterým byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, se mění tak, že navrhovateli se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dručeným zdejšímu soudu dne 15.10.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka TISA-CZECHIA, s.r.o., IČO 25745956, se sídlem Na Sídlišti 716, 277 13 Kostelec nad Labem. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 24.10.2012, č.j. KSPH 35 INS 25223/2012-A-7, byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 04.11.2012, ve kterém uvádí, že dlužník je vlastníkem nemovitého majetku, jehož zpeněžení postačí ke krytí nákladů řízení včetně odměny a výdajů insolvenčního správce. Svá tvrzení doložil seznamem majetku, ze kterého vyplývá, že hodnota nemovitého majetku dlužníka činí 100.000,-Kč. Celková hodnota nesplacených závazků dlužníka pak činí 700.676,07 Kč.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené usnesení o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze odvoláním napadnout, což navrhovatel včas učinil, a to z důvodů v odvolání uvedených, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neuložil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 8. listopadu 2012 JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová