KSPH 35 INS 21840/2011-P-7
č.j. KSPH 35 INS 21840/2011-P-7-4

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: František anonymizovano , anonymizovano , bytem Kamenné Zboží 180, 288 02 Kamenné Zboží, o přihlášce pohledávky věřitele do insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení ze dne 5. října 2012, č.j. KSPH 35 INS 21840/2012-P7-2, kterým byla přihláška pohledávky věřitele č. 7: HELP FINANCIAL s.r.o., IČO 26440334, se sídlem Českobratrské nám. 1321, 293 01 Mladá Boleslav, odmítnuta v plné výši, se m ě n í tak, že přihláška věřitele č. 7 se odmítá pouze v popřené pohledávce č. 3 ve výši 50.000,-Kč. Předmětem insolvenčního řízení nadále zůstává pohledávka č. 1 ve výši 18.592,-Kč a pohledávka č. 2 ve výši 3.500,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 20.02.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a soud povolil řešení úpadku oddlužením. V usnesení soud vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Současně s tím nařídil na den 06.08.2012 přezkumné jednání, kde insolvenční správce uvedl, že u věřitele č. 7 popírá pohledávku č. 3 ve výši 50.000,-Kč.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle ust. § 185 insolvenčního zákona odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se dle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

V daném případě bylo zjištěno, že incidenční žaloba nebyla věřitelem č. 7 ve stanovené lhůtě podána, a proto se podle § 198 odst. 1 IZ k takové pohledávce nepřihlíží. Usnesením č.j.-2 ze dne 5. října 2012 byla odmítnuta celá přihláška věřitele, avšak k popření došlo pouze u pohledávky č. 3 ve výši 50.000,-Kč. Soud proto citované usnesení změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnsení s tím, že nadále zůstává součástí tohoto insolvenčního řízení pohledávka č. 1 ve výši 18.592,-Kč a pohledávka č. 2 ve výši 3.500,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí pouze věřitel uvedený ve výroku rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli uvedenému ve výroku I. se však doručuje i zvláštním způsobem a lhůta určená tomuto věřiteli k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno v písemné formě (§ 74 odst. 2 a § 185 insolvenčního zákona). V tomto případě se použije ust. § 50c odst. 4 o.s.ř. Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 insolvenčního zákona).

V Praze dne 24. října 2012

JUDr. Petra Večeřová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová