KSPH 35 INS 21488/2012-B-30
KSPH 35 INS 21488/2012-B-30

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Klůčku 411, 277 35 Mšeno, o změně schváleného oddluže ní plněním splátkového kalendáře,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2013, č. j. 35 INS 21488/2012-B- 10, se ve výroku V. mění tak, že insolvenčnímu správci se nyní ve vtahu k platbě výživného dlužníke m stanoví povinnosti takto:

V. Insolvenčnímu správci se ukládá, aby splátky poukazované zaměstnavatelem dlužníka na jeho účet, zasílal měsíčně dle výroku III. a IV. tohoto usnesení po odečtení pohledávek za majetkovou podstatou, zejm. úhrady pravidelné srážky na splátky běžného výživného pro dceru Michaelu anonymizovano , anonymizovano dle rozsudku Okresního soudu v Mladé Boleslavi, č. j. 21 P 206/94-22, ve výši 2.700,- Kč měsíčně na účet č. 0683149073/0800 a zálohy na jeho odměnu a náhradu hotových výdajů, případně navýšené o DPH v zákonné výši (je-li insolvenční správce plátcem DPH), na účet jednotlivých věřitelů v poměru dle výroku II. tohoto usnesení, vždy do deseti dnů ode dne, kdy mu budou peněžní prostředky připsány na bankovní účet.

II. V dalším zůstává usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2013, č. j. 35 INS 21488/2012-B-10, be ze změny.

Od ůvo d ně n í:

Dcera dlužníka svým podáním doručeným soudu dne 26. 3. 2013 sdělila, že od doby rozhodnutí o oddlužení svého otce splátkovým kalendářem ji zaměstnavatel dlužníka již nezasílá splátky běžného výživného, které jí dle výše uvedeného rozsudku náleží. Dle výroku V. usnesení ze dne 23. 1. 2013 č. j.-B-10 bylo insolvenčnímu správci uloženo, aby splátky poukazované zaměstnavatelem dlužníka na jeho účet, zasílal věřitelům měsíčně dle výroku III. a IV. usnesení po odečtení pohledávek za majetkovou podstatou. Platbu výživného, jakožto pohledávky za majetkovou podstatou, tak má zajistit insolvenční správce, a to nehledě na to, zda je tato povinnost specifikována v usnesení o oddlužení plněním splátkového kalendáře, jak rovněž dovodil Nejvyšší soud ČR.

Provedením důkazu ze dne 3. 6. 2013 č. j.-B-23 bylo dcerou dlužníka sděleno, že od měsíce ledna 2013 ji toto výživné není poukazováno, kdy je nutno toto výživné jako zapodstatovou pohledávku zpětně uhradit z majetkové podstaty dlužníka.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem rozhodl insolvenční soud o změně usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2013, č. j. 35 INS 21488/2012-B-10, a to tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 30. října 2013

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová