KSPH 35 INS 19506/2012-P-4
KSPH 35 INS 19506/2012-P-4-4

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Velvarská 100, 252 62 Horoměřice, o přihlášené pohledávce,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2012, č.j. KSPH 35 INS 19506/2012-P-4-4, se m ě n í tak, že pohledávka věřitele č. 4: ČR- Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 25, 150 00 Praha 5, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Velvarská 100, 252 62 Horoměřice, se n e o d m í t á . II. Nadále zůstává předmětem tohoto tohoto insolvenčního řízení pohledávka č. 1 ve výši 21.525,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze č. j.-A-10 ze dne 24. září 2012 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano . Zároveň tímto usnesením stanovil insolvenční soud v souladu s ust. § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), 30-ti denní lhůtu pro podání přihlášek věřitelů, kteří své pohledávky nepřihlásili do dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Podáním, které bylo soudu doručeno dne 7. listopadu 2012, přihlásil, resp. rozšířil svou přihlášku, věřitel ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 25, 150 00 Praha 5, v insolvenčním řízení ve věci Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , pohledávku č. 1 o částku 11.555,-Kč na celkovou výši 21.525,-Kč.

Soud svým rozhodnutím ze dne 9. listopadu 2012, č.j.-4, odmítl rozšíření přihlášky pohledávky č. 1 na částku 21.525,-Kč s tím, že přihláška byla podána opožděně.

V daném případě bylo zjištěno, že pohledávka č. 1 věřitele č. 4 ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 25, 150 00 Praha 5, byla zvýšena na částku 21.525,-Kč, když vycházel z dlužníkem dodatečně předloženého přehledu o příjmech za rok 2004. Jedná se tedy o dlužné pojistné za rok 2004. Nejedná se tedy o přihlášku novou, která by byla pozdní, ale o rozšíření stávající pohledávky č. 1.

Nadále tak zůstává předmětem tohoto insolvenčního řízení pohledávka věřitele č. 4 v celkové výši 21.525,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů od doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Odvolání může podat jen přihlášený věřitel.

V Praze dne 16. listopadu 2012

JUDr. Petra Večeřová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Věra Matýsková