KSPH 35 INS 19477/2012-A-13
č.j. KSPH 35 INS 19477/2012-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Karolína Pospíšilová, nar. 20.03.1981, bytem Karlovo náměstí 78. 280 02 Kolín, o zjištění úpadku dlužníka, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. října 2012, č.j. KSPH 35 INS 19477/2012-A-9, kterým bylo zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, se m ě n í tak, že insolvenční řízení se n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, dručeným zdejšímu soudu dne 10.08.2012, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 22. srpna 2012, č.j. KSPH 35 INS 19477/2012-A-7, byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit do 15 dnů ode dne doručení usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 20. září 2012. Protože ve stanovené lhůtě nebyla záloha zaplacena, soud insolvenční řízení usnesením ze dne 5. října 2012, č.j. KSPH 35 INS 19477/2012-A-9.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 19. října 2012, ve kterém uvádí, že žádá o obnovení insolvenčního řízení, když stanovená záloha byla uhrazena na účet soudu dne 11. října 2012 a nic nebrání v pokračování tohto řízení.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené usnesení o zastavení insolvenčního řízení lze odvoláním napadnout, což dlužník včas učinil, a to z důvodů v odvolání uvedených, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a insolvenční řízení nezastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 1. listopadu 2012

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová