KSPH 35 INS 1938/2013-A-10
č.j. KSPH 35 INS 1938/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud V Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou o insolvenčním návrhu věřitele: Veronika anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 399, 273 45 Hřebeč, zast. JUDr. Michalem Račokem, advokátem se sídlem Štěpánská 633/49, 110 OO Praha 1, ve Věci dlužníka: Miroslav Fleischmann, nar. 30.07.1965, bytem Masarykova 52, 273 O4 Kačice, o zjištění úpadku dlužníka, takto:

Usnesení Krajského soudu VPraze ze dne 20. března 2013, č.j. KSPH 35 INS 1938/2013-A-7, kterým bylo zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního

řízení, se In ě n í tak, že insolvenční řízení se n e z a s t a V u j e .

Odůvodněnü

Insolvenčním návrhem spoj eným s návrhem na prohlášení úpadku dlužníka, doručeným zdej šímu soudu dne 24.01.2013, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 20.02.2013, č.j.-A-6, byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit do 3 dnů ode dne právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve Výši 20.000,-Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 09.03.2013. Protože ve stanovené lhůtě nebyla záloha zaplacena, soud insolvenční řízení usnesením ze dne 20.03.2013, č.j.-A-7.

Dne 20.03.2013 byla na příjmový účet zdejšího soudu doručena platba, kterou navrhovatelka uhradila 20.000,-Kč jako zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná V insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání V celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve Věci same.

Vzhledem k tomu, že důvod zastavení insolvenčního řízení byl zaplacením zálohy ve lhůtě pro podání odvolání odstraněn, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a insolvenční řízení nezastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 2. dubna 2013 J UDr. Petra Večeřová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Věra Matýsková