KSPH 35 INS 19148/2013-P9-2
KSPH 35 INS 19148/2013-P9-2

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl asistentem soudkyně Mgr. Ing. Petrem Vaníčkem v insolvenční věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo náměstí 1, 281 26 Týnec nad Labem, o přihlášené pohledávce věřitele,

takto:

I. Přihláška pohledávky věřitele č. 9: Euro Benefit a. s., IČO 25120514, se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 ve výši 138.720,75 Kč se o d m í t á.

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 9: Euro Benefit a. s., IČO 25120514, se sídle m Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1, v tomto insolvenčním říze ní končí.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 23. září 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a soud povolil řešení úpadku oddlužením. V usnesení soud vyzval věřitele, aby do 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Současně s tím nařídil na den 28. 1. 2014 přezkumné jednání, kde insolvenční správce uvedl, že u věřitele č. 9 popírá pohledávku ve výši 138.720,75 Kč, a to co do její pravosti a výše.

Podle § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle ust. § 185 IZ odmítne insolvenční soud přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se dle insolvenčního zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží.

V daném případě bylo zjištěno, že incidenční žaloba nebyla věřitelem č. 9 ve stanovené lhůtě podána, a to i přes učinění výzvy správcem k podání incidenční žaloby, která byla věřiteli dodána dne 10. 2. 2014, a proto se podle § 198 odst. 1 IZ k takové pohledávce nepřihlíží. Na základě těchto skutečností postupoval soud v souladu s ustanovením § 185 IZ a přihlášenou pohledávku věřitele č. 9: Euro Benefit a. s., IČO 25120514, se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 odmítl, a to v plné výši. Účast věřitele č. 9 tak v řízení po právní moci tohoto rozhodnutí končí.

P o u č e n í : Přihlášený věřitel může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 9. července 2015

Mgr. Ing. Petr Vaníček, v. r. asistent soudkyně

Za správnost vyhotovení: Magdalena Potměšilová