KSPH 35 INS 15074/2012-B-30
Číslo jednací: KSPH 35 INS 15074/2012-B-30

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Ke Hřišti 47, 280 02 Štítary, o volbě insolvenčního správce,

takto:

I. Usnesení ze dne 20. ledna 2014, č. j. KSPH 35 INS 15074/2012-B-29, se mění tak, že soud potvrzuje volbu nového insolvenčního správce Mgr. Petra Brože.

II. Soud bere na vědomí usnesení schůze věřitelů ze dne 20. ledna 2014, kterým byl odvolán ze své funkce dosavadní insolvenční správce Ing. Tomáš Pachman, se sídlem Ctiborova 3091, 272 01 Kladno.

III. Soud ukládá odvolanému správci, aby bez zbytečného odkladu řádně informoval nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předal mu všechny doklady související s výkonem jeho funkce.

IV. Odvolanému insolvenčnímu správci se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu vyúčtování nákladů, které mu vznikly v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu ze dne 7. února 2013, č. j.-A-23 soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil jeho řešení oddlužením. Tímto usnesením byl rovněž ustanoven insolvenční správce Ing. Tomáš Pachman, se sídlem Ctiborova 3091, 272 01 Kladno.

Na schůzi věřitelů, svolané usnesením č. j.-A-25 ze dne 29. listopadu 2013 na den 20. 1. 2014, byl přítomným věřitelem č. 1: Credico europe a. s., který disponoval většinou hlasů, celkem 1.201.206 hlasy, odvolán dosavadní správce Ing. Tomáš Pachman, se sídlem Ctiborova 3091, 272 01 Kladno. Schůzí věřitelů byl následně do funkce ustanoven správce Mgr. Petr Brož, se sídlem Nad Malým Mýtem 615/4, 147 00 Praha 4.

Usnesením ze dne 20. ledna 2014, č. j.-B-29 soud nepotvrdil volbu nového insolvenčního správce Mgr. Petra Brože, jelikož zástupce věřitelů soudu nepředložil takové listiny, které dokládají, že ustanovený správce splňuje všechny požadavky pro výkon funkce. Nebyl předložen souhlas insolvenčního správce Mgr. Petra Brože s ustanovením do funkce. Nebylo nikterak doloženo ani pojištění odpovědnosti za škodu insolvenčního správce dle § 23 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) a také skutečnost, že Mgr. Petr Brož k datu ustanovení skutečně disponuje platným povolením k výkonu činnosti insolvenčního správce.

Proti uvedenému rozhodnutí podal věřitel č. 1 odvolání v celém jeho rozsahu, které bylo soudu doručeno dne 22. 1. 2014. Odvolatel k tomuto svému odvolání přiložil rovněž souhlas insolvenčního správce Mgr. Petra Brože s ustanovením do funkce ze dne 21. 1. 2014 a pojištění odpovědnosti za škodu insolvenčního správce.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud znovu pečlivě zvážil okolnosti případu a vzhledem k doložení požadovaných dokumentů odvolatelem dospěl k závěru, že již ničeho nebrání k potvrzení nového insolvenčního správce v řízení, kterým je Mgr. Petr Brož, se sídlem Nad Malým Mýtem 615/4, 147 00 Praha 4. Vzhledem k tvrzeným skutečnostem a doložení souhlasu insolvenčního správce s ustanovením do funkce a pojištění odpovědnosti za škodu insolvenčního správce insolvenční soud v plném rozsahu vyhověl odvolání věřitele č. 1 a potvrdil volbu nového insolvenčního správce Mgr. Petra Brože dle rozhodnutí schůze věřitelů.

Odvolanému insolvenčnímu správci byly uloženy povinnosti v souladu s § 31 odst. 4 IZ, kdy odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká.

Nově zvolený insolvenční správce je pak podle § 36 odst. 1 IZ povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění).

Proti ostatním výrokům tohoto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 13. února 2014

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová