KSPH 35 INS 13977/2012-B-19
č. j. KSPH 35 INS 13977/2012-B-19

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci navrhovatele: CCRB a. s., IČO 24723576, se sídlem Olivova 948/6, 110 00 Praha 1, právně zastoupen: Mgr. Martinem Strakou, advokátem, se sídlem Londýnská 674/55, 120 21 Praha 2, proti dlužníkovi: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Žižkova 259, 281 26 Týnec nad Labem, o změně schváleného prodeje mimo dražbu,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. března 2013, č. j. 35 INS 13977/2012-B-14, se ve výroku II. mění tak, že se podmínka, za které uskuteční insolvenční správce prodej z majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, týkající se minimální prodejní ceny nemovitosti se nově stanoví takto:

-prodej mimo dražbu se uskuteční nejvyšší nabídce, nejméně za cenu 1.200.000,- Kč.

II. V dalším zůstává usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. března 2013, č. j. 35 INS 13977/2012-B-14, beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 14. března 2013, č. j. 35 INS 13977/2012-B-14, byl schválen prodej z majetkové podstaty dlužníka Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Žižkova 259, 281 26 Týnec nad Labem mimo dražbu.

Dle ustanovení § 293 zákona odst. 1 písm. a) č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

Insolvenční správce zaslal soudu dne 3. 9. 2013 pokyn zajištěného věřitele: Raiffeisenbank a. s. ze dne 9. 8. 2013, ve kterém tento věřitel souhlasí se snížením minimální prodejní ceny nemovitosti na částku 1.200.000,-Kč, kdy insolvenční správce s tímto postupem souhlasí, jelikož za původně nabízenou částku 1.700.000,-Kč nebyla nemovitost po dobu 6 měsíců prodána.

Soud tak v důsledku shora uvedených skutečností rozhodl o změně uděleného souhlasu s prodejem z majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, když v daném případě se jeví tento postup efektivnějším a za kontroly současně stanovenými podmínkami prodeje může do podstaty přinést nejvyšší výnos a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné (§ 11 IZ).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 12. září 2013

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová