KSPH 35 INS 13810/2013-A-11
č.j.: KSPH 35 INS 13810/2013-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Pavlína anonymizovano , anonymizovano , bytem Kamenné Zboží 87, 288 02 Nymburk, korespondenční adresa: Poděbradská 1840, 288 02 Nymburk, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. července 2013, č.j. KSPH 35 INS 13810/2013-A-8, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč, se m ě n í tak, že dlužníkovi se ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.500,-Kč, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 16.05.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci shora označeného dlužníka. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 09.07.2013, č.j.-A-8, byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 5. srpna 2013, ve kterém uvádí, že po poučení, že nedosáhne na úhradu 30% pohledávek zajištěných věřitelů, dokládá soudu darovací smlouvu, a to na částku 5.500,-Kč měsíčně. S tímto příspěvkem pak dosáhne společně s manželem na úhradu 31,4 % pohledávek zajištěných věřitelů.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené usnesení o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze odvoláním napadnout, což dlužnice včas učinila, a to z důvodů v odvolání uvedených, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení stanovil na sníženou částku ve výši 2.500,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 12. září 2013 JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová