KSPH 35 INS 12093/2012-B-19
č. j. KSPH 35 INS 12093/2012-B-19

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci navrhovatele: Komerční banka, a. s., IČO 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, proti dlužníkovi: Daniel anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavní 94, 273 62 Družec, o změně schváleného usnesení o prodeji mimo dražbu,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2013, č. j. 35 INS 12093/2012-B-13 se ve výroku II. mění tak, že se podmínka, za které uskuteční insolvenční správce prodej z majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, týkající se minimální prodejní ceny nemovitosti se nově stanoví takto:

-prodej mimo dražbu se uskuteční nejvyšší nabídce, nejméně za cenu 1.800.000,- Kč.

II. V dalším zůstává usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2013, č. j. 35 INS 12093/2012-B-13 beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2013, č. j. 35 INS 12093/2012-B-13, byl schválen prodej z majetkové podstaty dlužníka Daniel anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavní 94, 273 62 Družec mimo dražbu.

Dle ustanovení § 293 zákona odst. 1 písm. a) č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

Insolvenční správce zaslal soudu dne 30. října 2013 pokyn zajištěného věřitele, který zároveň vykonává funkci zástupce věřitelů: Komerční banka, a. s., IČO 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, Praha 1 ze dne 23. srpna 2013, ve kterém tento věřitel souhlasí se snížením minimální prodejní ceny nemovitosti na částku 1.800.000,-Kč a souhlas zajištěného věřitele Finanční úřad v Kladně s tímto postupem ze dne 19. srpna 2013. Insolvenční správce s tímto postupem souhlasí, jelikož za původně nabízenou částku 2.150.000,-Kč nebyla nemovitost po dobu 6 měsíců prodána.

Soud tak v důsledku shora uvedených skutečností rozhodl o změně uděleného souhlasu s prodejem z majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, když v daném případě se jeví tento postup efektivnějším a za kontroly současně stanovenými podmínkami prodeje může do podstaty přinést nejvyšší výnos a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné (§ 11 IZ).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 6. listopadu 2013

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová