KSPH 35 INS 11505/2011-B-25
č. j. KSPH 35 INS 11505/2011-B-25

Usnesení

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Březinka 22, 294 21 Bělá pod Bezdězem, o změně schválení smlouvy o provedení veřejné dražby,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2013, č. j. 35 INS 11505/2011-B-23, se ve výroku II. mění tak, že se podmínka, za které uskuteční insolvenční správce prodej z majetkové podstaty dlužníka, týkající se výše odměny dražebníka, nově stanoví takto:

-výše odměny dražebníka nepřesáhne 40.000,-Kč bez DPH nebo 5% včetně DPH z ceny dosažené vydražením.

II. V dalším zůstává usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2013, č. j. 35 INS 11505/2011-B-23, beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2013, č. j. 35 INS 11505/2011-B-23, byla schválena smlouva o provedení veřejné dražby dobrovolné za účelem prodeje z majetkové podstaty dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Březinka 22, 294 21 Bělá pod Bezdězem.

Dle ustanovení § 293 zákona odst. 1 písm. a) č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

Dle ustanovení § 298 odst. 3 IZ náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu.

Insolvenční správce zaslal soudu dne 9. 4. 2013 pokyn zajištěného věřitele: Českomoravská stavební spořitelna, a. s., ze dne 21. 1. 2013, ve kterém tento věřitel souhlasí i s případnými náklady převyšujícími 5 % výtěžku zpeněžení, konkrétně ve výši 40.000,-bez DPH.

Soud tak v důsledku shora uvedených skutečností rozhodl o změně uděleného souhlasu se smlouvou o provedení veřejné dražby dobrovolné a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné (§ 11 IZ).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 11. dubna 2013

JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová