KSPH 35 INS 1028/2013-A-9
č.j. KSPH 35 INS 1028/2013-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Večeřovou v insolvenční věci dlužníka: Monika anonymizovano , anonymizovano , bytem Soběšín 5, 285 09 Kácov, o zjištění úpadku dlužníka,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. února 2013, č.j. KSPH 35 INS 1028/2013-A-7, kterým bylo zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, se m ě n í tak, že insolvenční řízení se n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným zdejšímu soudu dne 15.01.2013, bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 22.01.2013, č.j.-A-6, byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit do 15 dnů ode dne doručení usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 15.02.2013. Protože ve stanovené lhůtě nebyla záloha zaplacena, soud insolvenční řízení usnesením ze dne 22.02.2012, č.j. -A-7.

Dne 08.03.2013 byla na příjmový účet zdejšího soudu doručena platba, kterou dlužnice uhradila 4.000,-Kč jako zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že důvod zastavení insolvenčního řízení byl zaplacením zálohy ve lhůtě pro podání odvolání odstraněn, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a insolvenční řízení nezastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 12. března 2013 JUDr. Petra Večeřová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Sandra Czepcová