KSPA 60 INS 3961/2016-C1-5
Č.j. KSPA 60 INS 3961/2016-C1-5 (60 ICm 1710/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem ve věci žalobce: AKNELA-s.r.o., Zengrova 601, 280 02, Kolín IV, IČ 27097391 proti žalované: Ing. Jana Horáková, Houbařská 326, 460 08, Liberec 8 (insolvenční správkyně dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČ 72781131), zast. JUDr. Rudolfem Vaňkem, advokátem se sídlem Měsíčná 256/2, 460 02, Liberec 3, o žalobě na určení pohledávky,

takto:

I. Zamítá se žaloba, v níž se žalobce domáhal určení, že má proti dlužníkovi Petru Joskovi, anonymizovano , IČ: 72781131, pohledávku ve výši 1.364.745,--Kč.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované náklady řízení ve výši 8.228,--Kč, a to k rukám zástupce žalované JUDr. Rudolfa Vaňka, advokáta, Měsíčná 256/2, 460 07 Liberec 3, do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhal určení, že má vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 1.364.745,--Kč. Žalobu odůvodnil tím, že si přihlásil svoji vykonatelnou pohledávku 2 ve výši 106.920,--Kč s příslušenstvím. Pohledávka vznikla z titulu dlužného nájemného, což žalobce dle vlastních tvrzení doložil exekučním titulem a usnesením o nařízení exekuce. V rámci příslušenství byly přihlášeny poplatky z prodlení ve výši 2,5 promile denně, a to vždy do data přihlášení pohledávky, tj. do 31.3.2016, celkem 1.253.545,91 Kč. Pohledávka není promlčena, neboť žalobce podal dne 2.3.2010 návrh na zahájení exekučního řízení a exekuční titul nabyl právní moci dne 8.10.2003.

Žalovaný ve vyjádření uvedl, že dle tvrzení dlužníka by měla být jistina obou pohledávek uhrazena, avšak žalobce nic neuvádí k tomu, co obdržel v exekučním řízení. isir.justi ce.cz

Pokud pak exekuční titul nabyl právní moc dne 1.1.2004 a návrh na exekuci byl podán v roce 2010, tak poplatek z prodlení od 2.1.2004 je již promlčený.

Žalobce i žalovaný se z jednání omluvili a souhlasili s jednáním ve své nepřítomnosti (čl. 21 a 25). Soud proto dle § 101 odst. 3 o.s.ř. jednal bez přítomnosti žalobce a žalovaného.

Soud nejprve posoudil včasnost podané žaloby. Pohledávka žalobce byla popřena při přezkumném jednání dne 3.5.2016, žaloba pak byla soudu doručena dne 19.5.2016, tj. ve lhůtě 30 dnů ode dne konání přezkumného jednání, tedy včas dle § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákona (dále jen IZ ). Soud při přezkumném jednání vyhlásil podle § 191 odst. 2 IZ usnesení, že dílčí pohledávka 2 (tj. sporná pohledávka) 1.364.745,--Kč se pokládá pro účely přezkoumání za nevykonatelnou, neboť žalobce ve formuláři přihlášky sice zaškrtl, že by se mělo jednat o vykonatelnou pohledávku, avšak již neuvedl žádnou částku, pro niž se vykonatelnosti dovolává, resp. v bodu 08 bylo uvedeno 0,00 Kč. Navíc spolu s přihláškou pak bylo soudu doručeno pouze usnesení o nařízení exekuce č.j. 35 EXE 11765/2010-12, avšak samotný exekuční titul, z něhož žalobce pohledávku dovozoval, byl soudu doručen až s podanou incidenční žalobou. Usnesení o nařízení exekuce navíc nebylo opatřeno doložkou právní moci. Exekuční titul (usnesení o schválení smíru-viz níže) pak nebyl uveden ani v přílohách na formuláři přihlášky.

Z vlastní činnosti je soudu známo, že u dlužníka byl zjištěn úpadek, bylo povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný (č.j. KSPA 60 INS 3961/2016-A-6). Usnesením č.j.-B-10 ze dne 3.6.2016 bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře (zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 7.6.2016.

Z přihlášky pohledávky plyne, že žalobce si přihlásil dílčí pohledávku 1 ve výši 5.990,--Kč a dílčí pohledávku 2 ve výši 1.364.745,--Kč sestávající z jistiny 106.920,--Kč tvořené dle přihlášky dlužným nájemným a příslušenstvím tvořeným poplatkem z prodlení 1.253.545,--Kč a nákladů nalézacího řízení 4.280,--Kč. Jako součást přihlášky byl připojen výpočet poplatků z prodlení, z něhož je patrné, z jakých částek, za jaké období a s jakou sazbou byly poplatky počítány a tento výpočet koresponduje s exekučním titulem (viz níže) s tím, že poplatek byl vypočten do dne 31.3.2016. Poplatek z prodlení tak byl řádně popsán.

Z protokolu o přezkumném jednání a z přezkumného listu pro pohledávky žalobce plyne, že při přezkumném jednání žalovaná i dlužník popřeli pravost celé pohledávky 2, neboť věřitel nedoložil svoji pohledávku potřebnými listinami.

Z usnesení Okresního soudu v Pardubicích č.j. 9 C 50/2003-27 ze dne 8.10.2003 (právní moc dne 8.10.2003) soud zjistil, že byl schválen smír, kde se dlužník spolu s Monikou Markovou zavázali zaplatit původnímu věřiteli Statutární město Pardubice) částku 8.696,--Kč částku 98.224,--Kč a dále poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile denně, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc, a to -od 2.5.2002 do zaplacení z částky 4.393,--Kč, -od 1.6.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, -od 1.7.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, -od 1.8.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, -od 1.10.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, -od 1.11.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, -od 1.12.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč,

-od 1.1.2002 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, -od 1.2.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, -od 1.3.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, -od 1.4.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, -od 1.5.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, -od 1.6.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, -od 1.7.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, -od 1.8.2002 do zaplacení z částky 4.979,--Kč, -od 1.9.2002 do zaplacení z částky 4.979,--Kč, -od 1.10.2002 do zaplacení z částky 5.549,--Kč, -od 1.11.2002 do zaplacení z částky 5.549,--Kč, -od 1.1.2003 do zaplacení z částky 5.549,--Kč, -od 1.4.2003 do zaplacení z částky 4.979,--Kč, to vše ve čtvrtletních splátkách pod ztrátou výhody splátek. Náklady řízení 4.280,--Kč byli povinni uhradit do 30.11.2003.

Z návrhu žalobce na nařízení exekuce datované dne 2.3.2010 plyne, že návrh byl podán pro pohledávku přiznanou shora uvedeným exekučním titulem. Z usnesení Okresního soudu v Pardubicích čj. 35 EXE 11765/2010-12 ze dne 30.4.2010 (právní moc dne 25.8.2010) soud zjistil, že exekuce byla k podanému návrhu nařízena, a to k vymožení pohledávky žalobce.

Z postupní smlouvy ze dne 16.2.2010 a části přílohy plyne, že sporná pohledávka včetně příslušenství byla postoupena na žalobce.

Z vyrozumění o popření ze dne 9.5.2016 a z doručenky plyne, že vyrozumění bylo žalobci dodáno do datové schránky dne 9.5.2016 a že oprávněná osoba se přihlásila dne 10.5.2016. Vyrozumění tak bylo řádně doručeno dne 10.5.2016. Z vyrozumění dále plyne, že správce žalobci sdělil, že jeho pohledávka byla co do pravosti popřena nejen správcem ale i dlužníkem. Současně jej poučil, že popření dlužníkem má za trvání účinků schváleného oddlužení tytéž účinky jako popření správcem a že žalobu je nutno podat nejen proti insolvenčnímu správci ale také proti dlužníkovi. Žalobce pak byl poučen o lhůtách, kdy má být žaloba podána včetně toho, že popření ze strany dlužníka bude mít účinky popření dnem, kdy nastanou účinky oddlužení a tento den je rozhodný i po počátek běhu lhůty k podání žaloby.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V daném případě byl u dlužníka zjištěn úpadek, povoleno oddlužení a následně oddlužení schváleno plněním splátkového kalendáře. Účinky schváleného oddlužení nastaly dne 7.6.2016, kdy usnesení o schválení oddlužení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Do uplynutí 30 denní lhůty od zmíněné data pak bylo možné proti dlužníkovi doručit insolvenčnímu soudu včasnou žalobu na určení popřené pohledávky dle § 410 odst. 2 IZ ve spojení s § 198 odst. 1 IZ. Včasná žaloba byla podána pouze proti insolvenčnímu správci, avšak proti dlužníkovi nebyla žaloba podána, byť byl žalobce o nutnosti podat žalobu rovněž proti dlužníkovi poučen. Vzhledem k tomu, že proti dlužníkovi nebyla žaloba podána, nastal následek předvídaný v § 198 odst. 1 IZ, tj. k pohledávce popřené co do pravost se nepřihlíží. Pokud by pak nyní byla žaloba proti dlužníkovi podána, musela by být odmítnuta pro opožděnost dle § 160 odst. 4 IZ.

Soud zde rovněž odkazuje na právní názor vyslovený Nejvyšším soudem ČR v rozsudku sp.zn. 29 ICdo 24/2013 ze dne 23.7.2015, kde bylo uvedeno, že Popře-li nevykonatelnou pohledávku jak insolvenční správce, tak dlužník v oddlužení, musí být žaloba o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky včas podána (v rozsahu dotčeném popěrným úkonem toho kterého z nich) proti oběma popírajícím (proti insolvenčnímu správci i proti dlužníku). Nepodá-li věřitel nevykonatelné pohledávky, popřené insolvenčním správcem i dlužníkem v oddlužení, včas žalobu o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky vůči některému z popírajících (vůči insolvenčnímu správci nebo vůči dlužníku), pak v rozsahu popření pohledávky tím z popírajících, vůči kterému věřitel žalobu nepodal, nastávají účinky uvedené v § 198 odst. 1 větě třetí insolvenčního zákona. Včasnou žalobu podanou přihlášeným věřitelem ve stejném rozsahu vůči druhému popírajícímu insolvenční soud zamítne.

S ohledem na shora uvedené závěry soud žalobu zamítl.

Nad rámec považuje soud za vhodné uvést, že názor žalovaného, že je promlčeno příslušenství pohledávky, má oporu v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 31 Cdo 2160/2012 ze dne 15.5.2013, kde byl vysloven názor, že Uplyne-li doba tří let od právní moci rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, jímž úroky, úroky z prodlení nebo jiná opětující se plnění byly přiznány, promlčí se celý nárok na úroky, úroky z prodlení nebo jiná opětující se plnění, která se jako nárok promlčují a jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí. V daném případě exekuční titul nabýt právní moci dne 8.10.2003 a exekuční řízení bylo zahájeno až v roce 2010 (dle aplikace InfoSoud dne 15.4.2010), tedy více než tři roky po právní moci exekučního titulu. Příslušenství pohledávky přirostlé po právní moci je tak nyní již promlčeno. Nepromlčený tedy zůstal poplatek z prodlení do 8.10.2003, což představuje částku 134.283,43 Kč (viz níže). Promlčeny jsou pak poplatky ve zbývající přihlášené výši 1.119.262,48 Kč a žalobu by i jinak musela být ohledně této částky zamítnuta. Nepromlčené poplatky z prodlení ve výši 2,5 promile denně jsou následující -od 2.5.2002 do zaplacení z částky 4.393,--Kč, ve výši 5.765,81 Kč, -od 1.6.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, ve výši 10.378,05 Kč, -od 1.7.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, ve výši 10.016,03 Kč, -od 1.8.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, ve výši 9.641,93 Kč, -od 1.10.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, ve výši 8.905,82 Kč, -od 1.11.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, ve výši 8.531,72 Kč,

-od 1.12.2001 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, ve výši 8.169,70 Kč, -od 1.1.2002 do zaplacení z částky 4.827,--Kč, ve výši 7.795,60 Kč, -od 1.2.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, ve výši 7.292,36 Kč, -od 1.3.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, ve výši 6.960,35 Kč, -od 1.4.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, ve výši 6.592,77 Kč, -od 1.5.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, ve výši 6.237,05 Kč, -od 1.6.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, ve výši 5.869,46 Kč, -od 1.7.2002 do zaplacení z částky 4.743,--Kč, ve výši 5.513,74 Kč, -od 1.8.2002 do zaplacení z částky 4.979,--Kč, ve výši 5.402,22 Kč, -od 1.9.2002 do zaplacení z částky 4.979,--Kč, ve výši 5.016,34 Kč, -od 1.10.2002 do zaplacení z částky 5.549,--Kč, ve výši 5.174,44 Kč, -od 1.11.2002 do zaplacení z částky 5.549,--Kč, ve výši 4.744,40 Kč, -od 1.1.2003 do zaplacení z částky 5.549,--Kč, ve výši 3.898,17 Kč, -od 1.4.2003 do zaplacení z částky 4.979,--Kč, ve výši 2.377,47 Kč, celkem 134.283,43 Kč.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaný byl ve sporu úspěšný. Soud náhradu nákladů řízení přiznal dle § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu. Tarifní hodnota dle zmíněného ustanovení advokátního tarifu činí 50.000,--Kč, a sazba mimosmluvní odměny tak činí dle § 7 advokátního tarifu částku 3.100,--Kč za jeden úkon právní služby. Soud přiznal žalovanému odměnu za 2 úkony právní služby (převzetí zastoupení a vyjádření k žalobě), tedy 6.200,--Kč, k tomu je nutno přičíst dvě paušální náhrady po 300,--Kč dle § 13 odst. 4 advokátního tarifu ve výši 600,--Kč, celkem tedy 6.800,--Kč. K tomu je nutno přičíst 21 % DPH ve výši 1.428,--Kč, celkem tedy 8.228,--Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozsudku, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (ustanovení § 201 a § 204 odst. 1 o.s.ř.).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátovi zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 160 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Pardubicích dne 20. října 2016 Mgr. Martin Schreier v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Severinová