KSPA 60 INS 35397/2013-B-14
Č.j.: KSPA 60 INS 35397/2013-B-14

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Marcelou Ročňákovou v insolvenční věci dlužníků Josefa Svobody, rč: 600613/0757, a Zuzany Svobodové, rč: 635318/0306, oba bytem Choceňská 82, 566 01 Vysoké Mýto, oba zast. JUDr. Evou Vaňkovou, advokátkou, Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice

takto:

Soud, který současně vykonává působnost věřitelského výboru, povoluje výjimku k nabytí majetku, tj. nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 3181 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí:

pozemek p.č. 2160, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 430 m2, jehož součástí je stavba č.p. 82, rodinný dům, stojící na pozemku p.č. 2160, z majetkové podstaty dlužníků Josefa Svobody, rč: 600613/0757, a Zuzany Svobodové, rč: 635318/0306, oba bytem Choceňská 82, 566 01 Vysoké Mýto, a to osobou blízkou-synem dlužníků panem Michalem anonymizovano , anonymizovano , Choceňská 82, 566 01 Vysoké Mýto.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 60 INS 35397/2013-A-8, ze dne 24. března 2014, soud zjistil úpadek dlužníků a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Pavel Vlček, Tř. 28. října 1476/10, 370 01 České Budějovice. Usnesením č.j.-B-8, ze dne 11. července 2014, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Do splátkového kalendáře nebyl v souladu s ust. § 398 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ), zařazen zajištěný věřitel Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 49241397, Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, s pohledávkou ve výši 392.173,91 Kč, neboť platí, že zajištění věřitelé se uspokojují jen z výtěžku zpeněžení zajištění.

Dne 29. července 2014 podal pan Michal Svoboda, anonymizovano , Choceňská 82, 566 01 Vysoké Mýto, syn dlužníků, prostřednictvím svého právního zástupce návrh na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve prospěch osoby blízké. Ve svém návrhu uvedl, že již na přezkumném jednání navrhl uspokojit pohledávku zajištěného věřitele Českomoravská stavební spořitelna, a.s. tak, že si od dlužníků koupí ve výroku uvedené nemovité věci, přičemž má předschválený úvěr ve výši 500.000,-Kč. Tato částka je nižší než hodnota nemovitých věcí dle znaleckého posudku, avšak plně postačuje k uspokojení zajištěného věřitele ze 100 %. Současně se při přezkumném jednání zaručil, že v případě, kdyby dlužníci plněním splátkového kalendáře neuhradili 100 % svých dluhů, tak jejich dluhy v plné výši doplatí. Dále v návrhu uvedl, že ve výroku uvedeném rodinném domě bydlí od svého narození, má zde trvalé bydliště a rád by v tomto domě nadále zůstal. Kupní cena by pak mohla být uhrazena bezprostředně po udělení výjimky ze zákazu prodeje majetku osobě blízké a uzavření kupní smlouvy s insolvenčním správcem.

Podáním ze dne 8. srpna 2014 sdělil insolvenční správce na výzvu soudu, že s návrhem p. Michala Svobody na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve prospěch osoby blízké souhlasí.

Podáním ze dne 15. srpna 2014 insolvenční správce doplnil souhlas zajištěného věřitele ze dne 12. srpna 2014 s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku ve prospěch osoby blízké, a to ve prospěch Michala Svobody. Zajištěný věřitel vyslovil rovněž souhlas s navrženou kupní cenou ve výši 500.000,-Kč za podmínky, že tato kupní cena bude po odečtení veškerých nákladů na zpeněžení zcela postačovat k úplnému uspokojení přihlášené pohledávky.

Vzhledem k tomu, že žádný z věřitelů neprojevil zájem vykonávat svá práva ve věřitelském orgánu, vykonává činnost věřitelského výboru insolvenční soud, a to do doby, než bude případně věřitelský orgán zvolen. Souhlas soudu s prodejem uvedeným nemovitostí tak nahrazuje souhlas věřitelského výboru.

Soud posoudil žádost pana Michala Svobody, anonymizovano , Choceňská 82, 566 01 Vysoké Mýto, syna dlužníků, a s přihlédnutím k ust. § 295 odst. 3 ve spojení s § 66 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon, povolil výjimku k nabytí ve výroku uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 27. srpna 2014 Mgr. Marcela Ročňáková v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Iva Dirgasová, DiS.