KSPA 60 INS 19927/2015-B-30
Č.j.: KSPA 60 INS 19927/2015-B-30

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Marcelou Ročňákovou v insolvenční věci dlužníků Jaroslava Češíka, rč: 641111/1355, IČO 61991295, a Jitky Češíkové, rč: 735511/3304, IČO 73669288, oba bytem Bezdíčkova 1170, 530 03 Pardubice-Bílé Předměstí, oba zast. obecnou zmocněnkyní Marcelou Nekvapilovou, 533 42 Živanice 157, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud, který současně vykonává působnost věřitelského výboru, povoluje výjimku k nabytí majetku, tj. spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/4 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1891 a LV č. 1789 pro k.ú. Sezemice nad Loučnou u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, a to:

bytové jednotce č. 589/6 v budově č.p. 589, která je součástí pozemku parcelního čísla st. 675, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 760/4582 na společných částech budovy č.p. 589 a na pozemku parcelního čísla st. 675,

z majetkové podstaty dlužníků Jaroslava Češíka, rč: 641111/1355, IČO 61991295, a Jitky Češíkové, rč: 735511/3304, IČO 73669288, oba bytem Bezdíčkova 1170, 530 03 Pardubice-Bílé Předměstí, a to osobou blízkou-dcerou dlužníků Annou anonymizovano , anonymizovano , Bezdíčkova 1170, 530 03 Pardubice.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. KSPA 60 INS 19927/2015-A-7, ze dne 23. září 2015, soud zjistil úpadek dlužníků a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Monika Urbanová, Tř. Legionářů 10, 586 01 Jihlava. Usnesením ze dne 7. ledna 2016, č.j. KSPA 60 INS 19927/2015-B-25, které bylo změněno usnesením ze dne 14. listopadu 2017, č.j. KSPA 60 INS 19927/2015-B-26, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Do splátkového kalendáře nebyl zahrnut zajištěný věřitel Komerční banka, a.s., neboť zajištěné věřitelé se uspokojují jen z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění.

Podáním doručeným soudu dne 27. listopadu 2017 požádala paní Anna Češíková, anonymizovano , Bezdíčkova 1170, 530 03 Pardubice, dcera dlužníků, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků dle ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ). Ve své žádosti paní Anna Češíková uvedla, že do majetkové podstaty dlužníků byly zahrnuty ve výroku uvedené nemovité věci ve výlučném vlastnictví Jitky Češíkové. Navrhovatelka je dcerou dlužníků a bydlí v předmětném bytě. Za nemovitost (jako celek) pak nabízí částku ve výši 1.300.000,-Kč s tím, že tato částka je dostatečná, aby z prodejní ceny byl uspokojen jak věřitel, jehož pohledávka je zajištěna předmětnou nemovitostí, tak i odměna správkyně a náklady nutné na správu a prodej nemovitosti. Prodejem těchto nemovitostí navrhovatelce by tak byl zcela uspokojen zajištěný isir.justi ce.cz věřitel a byla by zachována bytová potřeba dlužnice a její rodiny a nedošlo by ke zvýšení jejich životních nákladů souvisejících s hledáním nového bydlení a placením nájemného, což by jinak mohlo mít negativní dopad na další průběh insolvenčního řízení. Navrhovatelka pak považuje svoji žádost za důvodnou i s ohledem na průběh insolvenčního řízení, zásadu maximálního uspokojení věřitele a zásadu rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení.

Podáním ze dne 29. prosince 2017 insolvenční správkyně k výzvě soudu sdělila, že souhlasí s udělením výjimky dceři dlužníků. Současně správkyně doložila stanovisko zajištěného věřitele. Z přiloženého podání ze dne 20. prosince 2017 pak soud zjistil, že zajištěný věřitel Komerční banka, a.s. souhlasí s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků osobou blízkou, dcerou dlužníků, s tím, že kupní cena nemovitosti činí 1.300.000,-Kč.

Vzhledem k tomu, že žádný z věřitelů neprojevil zájem vykonávat svá práva ve věřitelském orgánu, vykonává činnost věřitelského výboru insolvenční soud, a to do doby, než bude případně věřitelský orgán zvolen. Souhlas soudu s povolení výjimky k nabytí majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou tak nahrazuje souhlas věřitelského orgánu.

Soud posoudil žádost paní Anny Češíkové, anonymizovano , Bezdíčkova 1170, 530 03 Pardubice, dcery dlužníků, a s přihlédnutím k ust. § 295 odst. 3 ve spojení s ust. § 66 odst. 3 IZ a s ohledem na vyjádření insolvenčního správce a zajištěného věřitele povolil paní Anně Češíkové výjimku k nabytí ve výroku uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníků. Pro úplnost pak soud uvádí, že udělení výjimky znamená pouze to, že se dcera dlužníků může o koupi nemovitostí ucházet, nikoli, že jí budou nutně prodány. Záviset v daném případě bude i na pokynu zajištěného věřitele a splnění podmínek, které v rámci pokynu správkyni v souvislosti se zpeněžením předmětných nemovitostí udělil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 10. ledna 2018 Mgr. Marcela Ročňáková v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Lucie Máchová