KSPA 60 INS 14829/2013
3.

J Vbťfl 25131 ÁUlů l'D-ll

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl senátem složeným z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníků: Vít anonymizovano , anonymizovano bytem Horní Redice 39, 533 75 Horní Redice

Markéta anonymizovano , narozena 31. 3. 1990 bytem Horní Redice 39, 533 75 Horní Redice o odvoláni: Imrich anonymizovano , anonymizovano bytem Bratří Capků 61, 534 01 Holice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 24. ledna 2018 č. jP5 6. takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 24. ledna 2018 č. j.P5 6 se potvrzuje.

Odůvo dněni:

Imrich anonymizovano (Dlužník B) navrhl na předepsaném formúáři svůj vstup do insolvenčního rízení na místo Hypoteční banky, a..,s IČO 13584324 (Banka), v němž Banka vzala zpět svou jako zajištěnou přihlášenou pohledávku ve vyší 2 969 845,01 Kč zpet v rozsahu zpětvzetí přihlášky do částky 1310 174,34 Kč s odůvodněním, že je osobou ve smyslu 8 183 odst. 1 a 2 InsZ oprávněnou pokračovat v insolvenčním řízení jako věřitel dlužníků na místo Banky.

Napadcným usnesením Krajský soud v Hradci Králové pobočka vPardubicích (insolvenční soud) zamítl návrh, jímž se domáhal vstupu do insolvenčního řízení vedeného s výše uvedenými dlužníky (Dlužníka A a Dlužnice A) na místo přihlášeného věřitele Hypoteční banky, as., IČO 13584324 se sídlem vPraze 5, Radlická 150 (Banka bod I. výroku) a vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášký pohledávky Banky ve výši 1 310 150 Kč (bod ll. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční uvedl, že usnesením č. j. KSPA 60 INS 14829 / 2013-A 8 z 18. 7. 2013 zjistil úpadek Dlužníků A a zároveň povolil jeho řešení oddlužením. Banka přihlásila do insolvenčního řízení jako zajištěnou pohledávku ve výši 2 969 845,01 Kč. Pohledávka byla do výše 598 225,66 Kč uspokojena zvýtěžku zpeněžení předmětu zajištění (dok. B 14). V průběhu řízeni vzala Banka zpět svou pohledávku v rozsahu 1 310 174,34 Kč, neboť v této míře byla uspokojena její pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení vedeného s Dlužni'kcm B a Jitkou anonymizovano (Dlužnice 13) pod sp. zn KSPA 59 INS 861 / 2011 (Řízení B) 2 téhož právního důvodu. Poté, co Banka vzala částečně zpet přihlášenou pohledávku, vyrozuměl Dlužníky B v Řízení B o tom, že zpeněžením jejich podílů na předmětu zajištění došlo v uvedené výši k uspokojení pohledávky Banky ve prospěch Dlužníků A v Řízení A a vyzval je ke vstupu do Rízení A ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení vyrozumění, k němuž došlo 27.12 2017 v případě Dlužnice B a 7.12.2017 v případě Dlužníka B, který podal výše uvedený návrh.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

3 VSPH 219/2018

Insolvenční soud vyšel ze zjištění, podle kterého Bankou přihlášená pohledávka byla zajištěna nemovitostmi zapsanými na LV 558 pro kat. úz. Sezemice nad Loučnou onzemek parc. č, 492 , jehož součástí je budova č.p. 471, a pozemek parc. č. 815/ 34) v podílovém spoluvlastnictví dlužníků A vrozsahu jedné třetině a Dlužníků B vrozsahu dvou třetin, že podle smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru ze 14. 12. 2007 byl poskytnut Bankou hypoteční úvěr Dlužníkům D a Dlužníkovi A jako společným a nerozlučným dlužníkům úvěr ve výši 2 600 000 Kč, který byl použit na koupi uvedených nemovitostí, jež byly zastaveny ve prospěch úvěrového věřitele; Dlužníky B v rozsahu jejich podilu 2 / 3 (zajišt ující úvěr ve výši 1 733 333 ,33 Kč) a Dlužníkem A v rozsahu jeho podílu 1/ 3 (zajištující úvěr ve výši 866 666,67 Kč) Částku 50 000 Kč pak bylo možné použít volně

Z Řízení B zjistil, že Banka přihlásila za Dlužníky B pohledávku ve výši 2 626 954,20 Kč na základě téže smlouvy o hypotečním úvěru Řízení B bylo již ukončeno splněním oddlužení a Dlužníci B byli osvobození od nesplácených pohledávek podle Š 414 zák. č 182/2006 Sb, o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ).

Z Řízení A i B zjistil, že uvedené nemovitosti byly zpeněženy jako celek, přičemž v insolvenčním řízení B byl vydán Bance výtěžek zpeněžení 1 310 174,34 Kč a v řízení A výtěžek zpeněžení ve výši 598 225,66 Kč.

Cituje ustanovení 5 183 a Š 184 lnsZ insolvenční soud konstatoval, že pohledávka Banky byla uspokojena ze zajištění poskytnutého Dlužníky B v částce nižší, než činil jejich podíl na zajištěné pohledávce (ve výši 1 733 333,33 Kč). Dovodil, že Dlužník B za uvedené situace nemohl plnit na podíl Dlužníků A a nevznikl mu žádný nárok vůči nim namísto Banky.

Z uvedeného důvodu proto insolvenční soud návrh Dlužníka B zamítl a současně podle Š 184 lnsZ ve spojení s S 187 lnsZ lnsZ vzal na vědomí částečné zpětvzvetí přihlášky pohledávky Banky ve výši 1 310 150 Kč. Doplnil, že Banka tak zůstává účastníkem Rízení A s pohledávkou ve výši 1659 670,67 Kč, jež byla uspokojena dosud ve v598 225,66 Kč zvýtěžku zpeněžení výše uvedených nemovitostí (odpovídajícího spoluvlastnickému podílu v rozsahu 1/ 3).

Toto usnesení napadl Dlužník B v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Namítl, že návrh podal kvýzvě insolvenčního soudu a trval na něm, nebot vrozsahu 1 310 174,34 Kč uhradil s Dlužníci B pohledávky Banky, a proto v Ézení A v tomto rozsahu mu vzniká pohledávka za Dlužníky A, a proto insolvenční soud mu měl umožnit vstup do tohoto řízení namísto Banky.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle Š 183 InsZ přihláškou pohledávky není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem (odst. 2). Tyto osoby mohou, podal li přihlášku věřitel, v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, domáhat se v insolvenčním řízení jejího uspokojení místo věřitele bez zřetele, zda ji přihlásily s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně 5 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy

(odst. 3).

Podle 5 184 InsZ Věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle Š 183 odst. 2, to uvede ve zpětvzeti přihlášky (odst. 2). Vpřípadě uvedeném vodstavci 2 vyrozumí insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne jí lhůtu k podání návrhu na vstup místo věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne insolvenční soud až po uplynutí této lhůty.

Podle 5 1876 o. z. (zákč 89/2012 Sb občanský zákoník) uplatní li věřitel proti některému ze spoludlužníků více, než odpovídá jeho podílu, vyroZumí o tom tento spoludlužník ostatní a dá

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

14.

15.

16.

17.

3 vai- 'n zla/znie jim příležitost, aby uplatnili proti pohledávce své námitky. Má právo požadovat, aby splnili dluh podle podílů, které na ně připadají nebo aby ho v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili (odst. 1). Vyrovnal-li spoludlužník více, než činí jeho podíl, náleží od ostatních spoludlužníků náhrada (odst, 2).

Z insolvenčního spisu plyne, že Banka přihlásila do Rízeni A pohledávku ve výši 2 969 845,01 Kč z právního důvodu výše uvedené smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru, kterou vzala zpět vrozsahu 1310 174,34 Kč suvedením, že kčástečnému uspokojení této pohledávky došlo v Rízení B. Insolvenční soud vyrozuměl Dlužníky B podle Š 184 odst. 2 InsZ a Dlužník B ve lhůtě podal návrh podle Š 183 odst. 3 InsZ. Výše uvedené Nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví Dlužníků B v rozsahu 2 / 3 a Dlužník A v rozsahu 1 / 3, Dlužník A a Dlužníci B jsou z hypoteční smlouvy zavázáni společně a nerozdílně jako její dlužníci.

Odvolací soud konstatuje, že Dlužník B je osobou, jež odpovídá 5 Dlužníci B Bance za uspokojení přihlášené zajištěné pohledávky společně a nerozdílně s dlužníkem A a že právo podle Š 184 odst. 2 InsZ včas uplatnil.

Pohledávka za Dlužníky A by Dlužníkovi B mohla vzniknout jen za předpokladu, že by uspokojil pohledávku Banky nad míru své povinnosti, tj podílu na něho připadajícího ve výši 1 733 333,33 Kč. Uspokojili-li Dlužníci B v Rízení B pohledávku Banky v rozsahu 1 310 174, 34 Kč, nelze uvažovato tom, že by plnili na pohledávku Banky za Dlužníkem A, nebot neuspokojili její pohledávku ani vrozsahu své povinnosti; Dlužníkovi B nevznikla pohledávka za dlužníky A ve smyslu Š 1876 odst 2 o. z. a v poměrech Rízení A mu nesvědčí právo na vstup do rízení v rozsahu 1 310 174, 34 Kč podle Š 184 odst. 2 lnsZ. Insolvenční soud tak správně postupoval, když návrh Dlužníka B do Rízení A zamítl a v souvislosti s tím podle 5 184 odst. 1 lnsZ vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky Banky

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle 8 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, $ 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 lnsZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 InsZ).

Praha 13. února 2018

JUDr. Michal Kubín vr. předseda senátu



Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vogt

...f-