KSPA 60 INS 14618/2013
KSPA 60 INS 14618/2013 29 NSCR 62/2018-B-99

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem V insolvenční věci dlužníka Michala Lichtenberga, narozeného 4. května 1977, bytem V Pardubicích-Zeleném Předměstí, U Marka 2428, PSČ 530 02, vedené u Krajského soudu vHradci Králové-pobočky vPardubicích pod sp. zn. KSPA 60 INS 14618/2013, o zrušení schváleného oddlužení a o prohlášení konkursu, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. září 2017, č. j. KSPA 60 INS 14618/2013, 2 VSPH 1127/2017-B-67, takto:

Dovolací řízení se zastavuje. Odůvodněnt

[1] Usnesením ze dne 16. května 2017, č. j. KSPA 60 INS 14618/2013-B-47, Kraj ský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ):

1/ Zrušil oddlužení dlužníka Michala Lichtenberga (bod 1. výroku). 2/ Prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod 11. výroku).

3/ Určil, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod 111. výroku) a že účinky jeho prohlášení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

[2] K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 15. září 2017, č.j., 2 VSPH 1127/2017-B-67, potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (B-73). Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání [š 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. )], insolvenční soud jej usnesením ze dne 14. prosince 2017,-B-77, doručeným dovolateli zvlášť (postupem dle 5 50 o. s. ř.) dne 9. března 2018 (srov. doručenku u B-77 a oznámení B-91), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 25 dnů od doručení usnesení.

[4] Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (% 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení % 241b odst. 2 a 5 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

P 0 u č e ní: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru

(zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. května 2018

JUDr. Zdeněk Krčmář v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafaj ová, DiS.