KSPA 59 INS 9927/2013-B-20
Č.j.: KSPA 59 INS 9927/2013-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Janou Horáčkovou v insolvenčním řízení dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČO 66804761, bytem Záboří 13, 539 44 Proseč u Skutče, o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , IČO 66804761, bytem Záboří 13, 539 44 Proseč u Skutče ve prospěch jemu osoby blízké-syna dlužníka Jakuba anonymizovano , anonymizovano , bytem Záboří 58, 539 44 Proseč u Skutče ohledně nemovitostí ve vlastnictví dlužníka, které jsou pojaty v soupisu majetkové podstaty pod položkou Nemovitý majetek a jež jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 468 pro obec Proseč a katastrální území Záboří u Proseče, vedeného u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, tj. pozemku p.č. st. 85, o výměře 208 m2, jehož součástí je stavba: Záboří, č. p. 13, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č. st. 85, dále pozemku p.č. st. 86, o výměře 219 m2, pozemku p.č. 8, o výměře 102 m2 a pozemku p.č. 9/1, o výměře 646 m2, za kupní cenu ve výši 330.000 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) ze dne 4.10.2013, č.j.-A-34, byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Mgr. Vladimír Severin, se sídlem Adámkova 149, 539 01 Hlinsko.

Dne 3.9.2015 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost pana Jakuba anonymizovano , anonymizovano , bytem Záboří 58, 539 44 Proseč u Skutče, o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to shora specifikovaných nemovitostí. Svůj návrh odůvodnil tím, že je synem dlužníka a v daných nemovitostech by chtěl zachovat bydlení pro svou rodinu. Žadatel sdělil, že je ochoten nemovitosti koupit za cenu 330.000 Kč s tím, že zároveň uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a ostatní náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy.

Insolvenční správce se k žádosti pana Jakuba anonymizovano vyjádřil tak, že proti ní nemá žádné námitky. Správce uvedl, že předmětné nemovitosti byly na základě zajištěného věřitele společnosti Hypoteční banka, a.s. nabízeny prostřednictvím realitní kanceláře k prodeji mimo dražbu, a to od prosince 2014 dosud, za cenu 340.000 Kč. Obvyklá cena nemovitostí byla přitom stanovena dle znaleckého posudku na částku 370.000 Kč. Po celou dobu, co byly nemovitosti nabízeny k prodeji, se neozval žádný vážný zájemce, a to ani poté, co byla jejich cena po předchozím písemném souhlasu zajištěného věřitele ponížena na částku 330.000 Kč.

Nemovitosti jsou navíc v dezolátním stavu. Vzhledem k těmto skutečnostem insolvenční správce navrhl, aby soud žádosti syna dlužníka vyhověl.

Soupis majetkové podstaty je založen na č.l. B-3/11 insolvenčního spisu.

Podle ustanovení § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), ve znění pozdějších předpisů, jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3 nebo pod většinu, vykonává působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3 nebo do počtu většiny členů insolvenční soud.(odst. 1) Jestliže chybějící členy věřitelského výboru do počtu nejméně 3 nebo do počtu většiny členů nezvolila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává po jejím skončení působnost věřitelského výboru insolvenční soud; § 61 odst. 2 věta druhá a § 61 odst. 3 platí obdobně.(odst. 2) Úkon, který insolvenční soud provádí při výkonu působnosti věřitelského výboru, tak musí být označen.(odst. 3)

Podle ustanovení § 295 IZ dlužník, osoby u blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.(odst. 1) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu, prokuristy dlužníka, členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty.(odst. 2) Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.(odst. 3 věta první)

S ohledem na skutečnost, že nemovitosti specifikované ve výroku tohoto usnesení jsou v dezolátním stavu, jsou více než jeden rok zcela neprodejné, a to ani poté, co byla jejich kupní ceny snížena, a syn dlužníka je jediným vážným zájemcem o jejich koupi za nabízenou cenu 330.000 Kč, má soud za to, že jsou v daném případě dány důvody pro povolení výjimky pro žadatele ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Pokud jde o souhlas věřitelského výboru, pak v dané věci jeho působnost vykonává insolvenční soud. Po přezkoumání žádosti o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka soud neshledal důvody, proč by nemělo být žádosti vyhověno. Povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka obsažené ve výroku tohoto usnesení je současně vyjádřením souhlasu věřitelského orgánu, jehož působnost soud vykonává.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ustanovení § 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 295 odst. 3 IZ).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 7. ledna 2016 Mgr. Jana Horáčková v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Havlová Iva