KSPA 59 INS 9677/2017-B-6
Č.j. KSPA 59 INS 9677/2017-B-6

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl soudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Helena anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72578262, bytem Tisová 157, 566 01 Tisová, o odvolání proti usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 9677/2017-B-4 ze dne 15. ledna 2018 se v napadeném výroku VI. mění tak, že plátci příjmu: SERVISPOL, s.r.o., IČ: 25986112, se sídlem Hlavní 4136/17a, 568 02 Svitavy, soud přikazuje, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy, platu, či jiného příjmu dlužníka srážky ve výši 4.800,-Kč měsíčně, nebo, nedosáhne-li zabavitelná část dlužníkova příjmu této výše, v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení základní nepostižitelné částky, a takto sraženou částku vyplácel k rukám insolvenčního správce: Brátová a Krejčí v.o.s., IČ: 29103461, se sídlem Americká 1304, 349 01 Stříbro, na bankovní účet číslo 280927707/0300.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 59 INS 9677/2017-B-4 ze dne 15. ledna 2018 schválil zprávu o přezkumu, schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a přikázal zaměstnavateli dlužníka, aby z jeho mzdy prováděl srážky v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a takto sraženou částku vyplácel k rukám insolvenčního správce dlužníka Brátová a Krejčí v.o.s., IČ: 29103461, se sídlem Americká 1304, 349 01 Stříbro.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, v němž poukázal na to, že ve smyslu § 398 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), ve znění pozdějších předpisů, podal žádost o stanovení nižších splátek při jednání s insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 IZ. V odvolání uvedl, že má zvýšené náklady v souvislosti se zdravotním stavem (léčba po trombóze, brýle, stomatologická léčba). Požádal o stanovení splátek v takovém rozsahu, aby zaplatil 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů za 5 let trvání splátkového kalendáře.

Ze spisu bylo zjištěno, že ve zprávě pro oddlužení, předložené soudu dne 18. října 2017, insolvenční správce uvádí, že dlužník podal návrh na stanovení jiné výše měsíčních isir.justi ce.cz splátek. Ve formuláři by dále měla následovat kolonka obsahující vyjádření insolvenčního správce k navrhovanému stanovení jiné výše měsíčních splátek. Soudu je z úřední činnosti známo, že ač v řadě případů insolvenční správce formulář vyplnil řádně, chyba ve formuláři způsobuje, že při zveřejnění v insolvenčním rejstříku kolonka obsahující toto vyjádření v převáděném dokumentu obsažena není.

Podle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), ve znění pozdějších předpisů, platí, že rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 398 odst. 4 IZ platí, že dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení nebo v odůvodněných případech nejpozději při jednání s insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkovu úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.

Pokud jde o stanovisko věřitelů k dlužníkovu návrhu na stanovení jiné výše měsíčních splátek, tito na výkon svých práv v insolvenčním řízení rezignovali, když ve smyslu ustanovení § 399 IZ nenavrhli konání schůze věřitelů, ani soudu nepředložili své stanovisko postupem podle § 400 odst. 1 IZ.

V souvislosti s rozhodováním o žádosti dlužníka o stanovení nižších splátek je třeba vést v patrnosti, že konstrukce institutu nižších splátek ctí oba aspekty zásady insolvenčního řízení vymezené v § 5 písm. a) IZ, tedy jak požadavek vedení tohoto řízení způsobem, při němž nebude žádný z účastníků (tedy ani dlužník) nespravedlivě poškozen, tak požadavek, aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Je proto třeba postupovat tak, aby věřitelé nebyli v důsledku oddlužení zkráceni více, než je nutné, a současně, aby dlužník nebyl uvržen do neřešitelné sociální situace. Účelem insolvenčního zákona každopádně není zajištění standardní životní úrovně dlužníka nad rámec nezabavitelného minima. Insolvenčním soud při posuzování žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek přihlíží k důvodům dlužníkova úpadku (nebylo zjištěno, že by úpadek nebyl zaviněn jednáním dlužníka), k celkové výši dlužníkových závazků (nezajištěných zjištěných 213.797,-Kč), k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů (17.150,-Kč čistého měsíčně, zákonná srážka 6.253,33 Kč při jedné vyživovací povinnosti dlužníka-předpoklad úhrady 100 % nezajištěných pohledávek za 42 měsíců plnění splátkového kalendáře), k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků (dlužník trvale vykonává výdělečnou činnost), a k doporučení věřitelů (věřitelé rezignovali na aktivní výkon svých věřitelských práv).

Po zhodnocení uvedených skutečností insolvenční soud dospěl k závěru, že jsou dostatečné důvody k tomu, aby byla stanovena měsíční splátka ve výši 4.800,-Kč, když při této výše lze očekávat, že dojde k úhradě 100 % nezajištěných pohledávek za dobu kratší 5 let.

Insolvenční soud odvolání dlužníka přezkoumal a zjistil, že z technických důvodů nebylo rozhodnuto o jeho žádosti o stanovení nižších splátek. Dospěl k závěru, že odvolání je důvodné a proto mu v celém rozsahu vyhověl tak, že určil maximální výši měsíční srážky na částku 4.800,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích.

V Pardubicích dne 24. ledna 2018

JUDr. Karel Kudláček v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Michaela Šteklová