KSPA 59 INS 9130/2012-C1-26
Číslo jednací: KSPA 59 INS 9130/2012-C1-26 (59 ICm 2156/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: KUBOUŠEK s.r.o., IČ 26076306, se sídlem České Budějovice, Lidická 1937, PSČ 370 07, zastoupen JUDr. Janem Brodcem LL.M. Ph.D., advokátem se sídlem Praha 2, Rubešova 162, PSČ 120 00, proti žalovanému: Ing. David Jánošík, se sídlem Hradec Králové, Gočárova tř. 1105/36, PSČ 500 02, insolvenční správce dlužníka STROJTEX, a.s., IČ 46504893 se sídlem Pardubice-Zelené předměstí, 17. listopadu 237, PSČ 530 02, zastoupen JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00, o neúčinnost právních úkonů,

takto:

I. Z majetkové podstaty dlužníka STROJTEX a.s., IČ 46504893, se sídlem 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice-insolvenční řízení vedeno pod sp.zn. KSPA 59 INS 9130/2012, se vylučuje stroj měřící souřadnicový CRYSTA-APEX C776 zapsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka na č.l. B-5, B-48 a B-79 spisu v oddíle F. Majetek třetích osob, díl F.2. Majetek, k němuž je uplatněno právo třetí osoby, pod položkou č. 1.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 44.627,50 Kč, k rukám jeho právního zástupce JUDr. Jana Brodce, LL.M, Ph.D, advokáta a společníka společnosti BRODEC & PARTNERS, s.r.o., IČ 24303321, se sídlem Praha 2, Balbínova 223/5, PSČ 120 00, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: Žalobce se podanou žalobou o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty domáhal, aby žalovaný jako insolvenční správce dlužníka STROJTEX, a.s., IČ 46504893 se sídlem Pardubice-Zelené předměstí, 17. listopadu 237, PSČ 530 02 z majetkové podstaty vyloučil isir.justi ce.cz souřadnicový měřící stroj CRYSTA-APEX C776 zapsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka na č.l. B-5, B-48 a B-79 spisu v oddíle F. Majetek třetích osob, díl F.2. Majetek, k němuž je uplatněno právo třetí osoby, pod položkou č. 1. V žalobě tvrdil, že žalovaný tuto věc do majetkové podstaty sepsal, přestože dlužník nebyl jejím vlastníkem. Vlastnické právo k uvedenému stroji nabyl na základě kupní smlouvy uzavřené dne 27.4. 2011. Dlužníkovi nejprve předložil nabídku, v níž byla upravena výhrada vlastnického práva, kterou dlužník téhož dne akceptoval objednávkou označenou jako VOM-2011-000303. Dlužník kupní cenu nezaplatil. Proto žalobce postupoval v souladu s ustanovením § 260 odst. 2 IZ a žalovaného nejprve vyzval k zaplacení kupní ceny ve lhůtě 15 dnů. Toto žalovaný neučinil, proto byl žalobcem vyzván k vrácení věci dle sjednané výhrady vlastnického práva. Žalovaný věc nevydal, pouze žalobci oznámil, že ji sepsal do soupisu majetkové podstaty.

Žalovaný insolvenční správce ve vyjádření k žalobě uvedl, že s žalobou nesouhlasí. Za nesporné považuje uzavření kupní smlouvy dne 27.4. 2011 k předmětnému stroji. Tato však byla uzavřena akceptací oferty dlužníka, za kterou je třeba považovat objednávku vyhotovenou zaměstnancem dlužníka p. Jaromírem Rejlem ze dne 27.4.2011. Za akceptaci žalobce je pak třeba považovat potvrzení objednávky téhož dne. Potvrzuje, že stroj byl žalobcem dlužníku skutečně dodán a je součástí podniku dlužníka, který byl pronajat společnosti REKON, s.r.o., IČ 42197236, se sídlem Jaroměř, Sv. Čecha, PSČ 551 01. Dlužník kupní cenu nezaplatil. Žalobce však dosud neprokázal sjednání výhrady vlastnického práva, když k tomuto tvrzení žádné důkazy nepředložil.

Na svých stanoviscích účastníci setrvali i při ústních jednání soudu. Žalobce navrhl, aby žalobě bylo vyhověno, žalovaný požadoval zamítnutí žaloby.

Soud ve věci provedl rozsáhlé dokazování. Ze spisupřečetl rozhodnutí o úpadku na č.l. A-17, z něhož vyplývá, že bylo vydáno dne 16.5.2012. Soud rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs. Z aktualizovaného soupisu majetkové podstaty na č.l. B-48/35 vyplývá, že stroj, který je předmětem žaloby, byl žalovaným sepsán do majetkové podstaty dlužníka v části označené jako F.2. Majetek převedený na STROJTEX Energy, s.r.o.-nárok třetí osoby.

Ze spisu 59 ICm 2156/2012 byly čteny tyto listiny: Výpis z veřejného rejstříku na společnost žalobce dokládá rejstříkové údaje o této společnosti. Z listiny označené jako nabídka žalobce-kupní smlouva č. 101110761 ze dne 6.4.2011 na č.l. 11-14 spisu se podává, že byla vystavena společností žalobce a předmětem kupní smlouvy měl být souřadnicový měřící stroj CRYSTA-APEX C776 ve specifikaci tam uvedené. Listina obsahuje text Stroj zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny majetkem prodávajícího . Listina není podepsána žalobcem ani dlužníkem. Objednávka č. VOM-2011-000303 ze dne 27.4. 2011 byla vystavena společností dlužníka a jejím předmětem je souřadnicový měřící stroj s odkazem na kupní smlouvu č. 101110761. Objednávka není podepsána. Potvrzení objednávky vystavené žalobcem č. 111110983 dne 27.4.2011 obsahuje technickou specifikaci dodávaného stroje CRYSTA-APEX C776, dodací a obchodní podmínky a text Stroj zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny majetkem prodávajícího . Z dodacího listu č. 121110224 ze dne 10.5.2011 vyplývá, že byl vystaven společností žalobce, předmětem dodávky byl souřadnicový měřící stroj CRYSTA-APEX C776. Listina obsahuje razítko společnosti dlužníka datované 12.5.2011 s podpisem Machek . Faktura č. 152110448 byla vystavena dne 1.7.2011 společností žalobce. Předmětem fakturace byl souřadnicový měřící stroj CRYSTA-APEX C776 a příslušenství tam uvedené. Ze splátkového kalendáře vyplývá, že kupní cena měla být zaplacena v 36 měsíčních splátkách. Z e-mailu podepsaného Martinem

Hrzánem, místopředsedou představenstva společnosti dlužníka a datovaného dnem 24.2.2012 se podává, že byl odeslán na e-mailovou adresu jana@kubousek.cz a Kuboušková Hana . E-mail obsahuje text Z důvodu nepříznivé finanční situace navrhujeme prodej měřícího stroje, případný zájemce bude kontaktován firmu Kuboušek . Dopisem ze dne 13.6.2012 vyzval žalobce žalovaného k okamžité úhradě celé kupní ceny dodaného souřadnicového měřícího stroje CRYSTA-APEX C776 s tím, že pokud společnost dlužníka není schopna svému závazku a zaplatit kupní cenu, tak žalobce požaduje vrácení stroje v souladu s ustanovením kupní smlouvy, které stanoví, že stroj zůstává majetkem společnosti žalobce až do úplného zaplacení kupní ceny. Z odpovědi žalovaného žalobci datované dnem 29.6.2012 vyplývá, že žalovaný sděluje žalobci, aby přihlásil svou pohledávku z titulu nezaplacené kupní ceny přihláškou do insolvenčního řízení a dále pokud jde o vrácení stroje, tak k tomuto není právní podklad, neboť výhrada vlastnictví nebyla sjednána v písemné formě tak, jak to požaduje zákon, protože kupní smlouva neobsahuje podpis insolvenčního dlužníka. Smlouva o nájmu podniku dlužníka ze dne 28.12.2012 dokládá, že stroj, který je předmětem žaloby, je součástí souboru strojů a zařízení, které byly pronajaty společnosti REKON s.r.o.. Z aktualizovaného soupisu majetkové podstaty-aktualizace ke dne 31.1.2016 na č.l. 65-81 spisu (založen rovněž ve spisena č.l. B-79), vyplývá, že stroj souřadnicový měřící stroj CRYSTA-APEX C776, byl žalovaným sepsán do majetkové podstaty dlužníka s poznámkou osoba uplatňující k majetku právo: Kuboušek s.r.o., IČ 26076306, tvrzená výhrada vlastnického práva . Z výpisu z veřejného rejstříku na společnost dlužníka pořízeného prostřednictvím internetu dne 12.2.2016 vyplývají rejstříkové údaje tam uvedené. Z přihlášky vedené pod označením P90 vyplývá, že žalobce přihlásil pohledávku ve výši 2.064.650,21 Kč z titulu nezaplacené kupní ceny do insolvenčního řízení dlužníka.

Soud vyslechl účastníky navržené svědky, z jejichž výpovědí zjistil následující skutečnosti:

Svědek Luděk Čekal vypověděl, že pracoval jako zaměstnanec společnosti žalobce na pozici obchodně technický manažer. Prodej stroje CRYSTA-APEX společnosti dlužníka, se uskutečnil tak, že na začátku bylo setkání se zaměstnanci firmy STROJTEX a.s.. Byla provedena prezentace, měření a stanovena specifikace stroje. Na základě tohoto pak byla vystavena nabídka na konkrétní stroj a po provedení jeho prezentace, v rámci níž byl stroj přezkoušen, byla vystavena nabídka a stroj byl následně společností STROJTEX a. s. objednán a posléze dodán. Prezentaci uvedeného stroje a sestavení nabídky pro STROJTEX a. s. provedl on. Nabídka byla sestavena na výstavní stroj a platební podmínky byly zřejmě splátkovým kalendářem. Byla tam stanovena výhrada vlastnického práva, jedná se o standardní klauzuli, na které trval šéf společnosti, a dodatek s odkazem na všeobecné obchodní podmínky. Za STROJTEX byl přítomen pan Rejl, který si nabídku převzal a zřejmě byla ještě poslána elektronicky. Asi tak za měsíc přišla ze strany STROJTEX a. s. objednávka, která byla asi za týden potvrzena. Po dojednání termínu dodávky byl stroj zaaretován a přepraven do STROJTEXu. Tam byl zkalibrován, byla proškolena obsluha a stroj uveden do provozu. Předložené listiny na č.l. 11 až 24 spisu identifikoval. Nebyly podepsány proto, že systém podpisy negeneroval.

Svědek Martin Hrzán uvedl, že ve společnosti dlužníka působil od září 2011 až do jara 2012 na pozici výrobního ředitele a později byl zvolen do funkce místopředsedy představenstva. Pokud jde o měřící souřadnicový stroj od firmy KUBOUŠEK tak byl přítomen u jednoho nebo dvou telefonických rozhovorů, které vedl majoritní akcionář STROJTEXu Ing. Hoffman s touto firmou ohledně nějakých nesrovnalostí v plnění splátkového kalendáře. Osobně se žádných jednání s firmou KUBOUŠEK neúčastnil.

K předloženému emailu na č.l. 25 uvedl, že jej napsal. Na konkrétní okolnosti, důvod, souvislosti a jeho odeslání si nepamatuje. K dotazu žalobce na obsah tohoto emailu pak vypověděl, že vycházel z toho, že pokud zboží není zaplaceno, tak je majetkem dodavatele a firma STROJTEX by v případě prodeje měla plnit funkci zprostředkovatele.

Svědek Jaromír Rejl vypověděl, že ve společnosti STROJTEX a.s. pracuje v podstatě nepřetržitě od roku 1975 na pozici vedoucí technické přípravy výroby. V roce 2011 byl představenstvem společnosti pověřen přípravou výběrového řízení na koupi souřadnicového měřícího přístroje, který byl nutností pro zvyšování kvality výroby. Oslovil 4 až 5 firem. Po vyhodnocení jednotlivých nabídek z toho vyšla jako nejvýhodnější nabídka firmy KUBOUŠEK. Nejednalo se o stroj nový, byl pořízen cca v roce 2006, a firma KUBOUŠEK ho měla jako předváděcí. Po předložení listiny ze soudního spisu označené jako nabídka-kupní smlouva č. 101110761, uvedl, že tato listina byla společností žalobce vyhotovena, avšak viděl ji možná v menším rozsahu. Pamatuje si, že ji obdržel od společnosti Kuboušek s.r.o. a předal ji představenstvu společnosti dlužníka. Objednávku sestavil podle předběžné smlouvy, která byla totožná s kupní smlouvou. Za předběžnou smlouvu potom označil listiny na č.l. 11-14 spisu a uvedl, že se jedná o definitivní smlouvu. Tuto obdržel od společnosti žalobce a předal ji představenstvu. Dále se vyjádřil tak, že to časově koresponduje, když předběžná smlouva má datum 6.4.2011 a objednávka má datum 27.4.2011. Potvrzení nabídky společností dlužníka ani dodací list neviděl. Byl mu zaslán až splátkový kalendář, a to společností žalobce, který předal představenstvu společnosti dlužníka.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ust. § 132 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti a z takto zjištěného skutkového stavu učinil následující skutkové a právní závěry:

Podle ustanovení § 225 insolvenčního zákona osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. (1) Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.(2) Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl. (3) Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno. (4) Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže tak z důvodů hodných zvláštního zřetele určil insolvenční soud ve výroku rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojeni až po pravomocném skončení řízení o žalobě. (5) Byla-li zpeněžena věc, která neměla být pojata do soupisu, má její vlastník právo na vydání výtěžku zpeněžení; jeho právo na náhradu škody tím není dotčeno. (6)

Podle ustanovení § 445 obchodního zákoníku (zákon 513/1991 Sb.) si strany mohou smluvit, že kupující nabude vlastnického práva ke zboží později, než je stanoveno v § 443.

Nevyplývá-li z obsahu této výhrady vlastnického práva nic jiného, má se za to, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Po stránce skutkové bylo mezi účastníky nesporné, že byla uzavřena kupní smlouva na měřící souřadnicový stroj CRYSTA-APEX C776, že tento stroj byl žalobcem společnosti dlužníka dodán a že dlužníkem nebyla zaplacena kupní cena. Sporné bylo to, v jaké formě byla kupní smlouva uzavřena a zejména, zda byla sjednána výhrada vlastnického práva, či nikoliv. Úkolem insolvenčního soudu bylo posoudit tyto otázky a rozhodnout o tom, zda měřící souřadnicový stroj CRYSTA-APEX C776 zůstane v majetkové podstatě dlužníka nebo z ní bude vyloučen.

Insolvenční soud provedl k důkazu listiny předložené žalobcem a vyslechl žalobcem navržené svědky. Listiny nebyly opatřeny podpisy ani jednoho z účastníků obchodně právního vztahu, tedy na jedné straně žalobce a na druhé dlužníka. Soud však po vyhodnocení svědeckých výpovědí a v návaznosti na listiny, které byly žalobcem předloženy a na ztotožnění těchto listin, které jednotlivým svědkům předkládal, dospěl k závěru, že kromě těch listin, které jsou obsaženy ve spise, a které k důkazu provedl, žádné jiné listiny v rámci právního vztahu mezi dlužníkem a žalobcem týkajícího se transakce prodeje a koupě stroje CRYSTA-APEX C776, neexistovaly. Insolvenční soud pečlivě zanalyzoval výpovědi slyšených svědků. Z výpovědi svědka Luďka Čekala má za prokázané, že jednal s osobami ze společnosti dlužníka, které byl v rámci nabídky předán materiál obsahující kupní smlouvu, v níž byla uvedena výhrada vlastnického práva. Asi za měsíc byla doručena objednávka ze společnosti dlužníka, která byla potvrzena pod číslem 111110983, a stroj byl následně dlužníkovi dodán. Tato výpověď v podstatných rysech koresponduje s výpovědí svědka Jaromíra Rejla, který jednání se svědkem Čekalem potvrdil a za předběžnou smlouvu označil kupní smlouvu číslo 101110761, která byla součástí nabídky. Tuto předběžnou smlouvu pak předal představenstvu společnosti dlužníka a na základě ní vystavil dne 27.4.2011 objednávku číslo VOM-2011-000303, v jejímž textu je na číslo této smlouvy (101110761) odkazováno. Z výpovědi svědka Martina Hrzána pak lze dovodit, že představenstvo společnosti dlužníka vědělo o výhradě vlastnického práva, neboť tento svědek uvedl, že do emailu adresovaného do společnosti žalobce napsal text Z důvodu nepříznivé finanční situace navrhujeme prodej měřícího stroje, případný zájemce bude kontaktován firmu Kuboušek , proto, že vycházel z toho, že pokud zboží není zaplaceno, tak je majetkem dodavatele. Listinami označenými jako nabídka žalobce-kupní smlouva č. 101110761 ze dne 6.4.2011 a potvrzení objednávky č. 111110983 dne 27.4. 2011 je prokázáno, že obsahují text Stroj zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny majetkem prodávajícího . Tento text soud posoudil jako výhradu vlastnického práva podle ustanovení § § 445 obchodního zákoníku. Jak již výše uvedeno, tyto dokumenty nejsou podepsány prodávajícím a kupujícím (žalobcem a dlužníkem), avšak v kontextu s výpověďmi svědků a se skutečností, že jiné listiny vyvracející jejich obsah předloženy nebyly, insolvenční soud uzavřel, že mezi žalobcem a dlužníkem došlo k uzavření kupní smlouvy, v níž byla výhrada vlastnického práva platně sjednána. Soud se neztotožnil s námitkami žalovaného, že výhrada vlastnického práva sjednána nebyla pro nedostatek písemné formy, a proto, že listiny nebyly jejich účastníky podepsány. V této souvislosti je třeba uvést, že písemná forma byla požadována v ustanovení § 445 obchodního zákoníku ve znění účinném do 30.4. 2005. Od této doby obchodní zákoník již výslovně neuvádí, že tato výhrada vlastnictví musí být sjednána písemně, a nejde ani o ustanovení kogentní. Lze tedy také dohodnout, že vlastnické právo přechází nikoli až po úplném, ale i při částečném zaplacení kupní ceny. Mezi účastníky bylo nesporným, že kupní cena zaplacena nebyla, proto insolvenční soud uzavřel, že souřadnicový měřící stroj CRYSTA-APEX C776 je stále ve vlastnictví žalobce. Na základě tohoto závěru pak rozhodl tak, že se uvedený stroj z majetkové podstaty dlužníka vylučuje.

O nákladech řízení, rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 142 o.s.ř. a úspěšnému žalobci přiznal jejich náhradu. Žalobci byla přiznána náhrada nákladů za právní zastoupení podle vyhl. č. 177/1996 Sb. advokátní tarif v platném znění ve výši 39.627,50 Kč, a to za 8 úkonů právní služby á 3.100 Kč (§ 9 odst. 4, písm. c)), tj. 24.800 Kč, dále za 3 úkony právní služby á 1.550 Kč (sazba je snížena na jednu polovinu dle § 11 odst. 2, 3 advokátního tarifu), t.j. 4.650 Kč, 11x režijní paušál á 300 Kč, tj. 3.300 Kč a DPH 6.877,50 Kč, tj. celkem 39.627,50 Kč a soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. Celkem tedy náklady řízení žalobce činí 44.627,50 Kč. Současně soud uložil žalovanému, aby náhradu nákladů řízení zaplatil k rukám právního zástupce žalobce do tří dnů od právní moci rozsudku.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Pardubicích dne 11. května 2016

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová