KSPA 59 INS 852/2013-C2-9
Č.j.: KSPA 59 INS 852/2013-C2-9 (59 ICm 2465/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové-pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: JUDr. Eva Mlčochová, se sídlem Svitavy, U Stadionu 994/26, PSČ 568 02, insolvenční správce dlužníka Ivo Drbal, r.č. 8001103495, bytem Boršov 141, 569 21 Moravská Třebová, proti žalovanému: TESTUDO IUSTUS, a.s., IČ 24150061, se sídlem Praha 1-Staré Město, Smetanovo nábřeží 327/14, PSČ 110 00, zastoupen: JUDr. Jana Kubištová, CSc., advokát Kubištová & Co., v.o.s., IČ 26473062, se sídlem Praha 7-Troja, Trojská 69/112, PSČ 171 00, o popření pravosti a výše pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že vykonatelné pohledávky žalovaného přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Ivo Drbal, r.č. 8001103495, bytem Boršov 141, 569 21, Moravská Třebová sp.zn.a vedené pod označením P2/3 ve výši 8.288,50 Kč a pod označením P2/4 ve výši 11.773,30 Kč nejsou po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Včas podanou incidenční žalobou (doručena dne 12.7.2013) se insolvenční správce domáhal určení, že vykonatelné pohledávky žalovaného přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Ivo Drbal, r.č. 8001103495, bytem Boršov 141, 569 21, Moravská Třebová sp.zn. a vedené pod označením P2/3 ve výši 8.288,50 Kč a pod označením P2/4 ve výši 11.773,30 Kč nejsou po právu.

V žalobě uvedl, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou vedenou pod označením P2 čtyři pohledávky v celkové výši 50.756,54 Kč. Žalobcem jako insolvenčním správcem byly v rámci přezkumného jednání popřeny pohledávky vedené pod označením P2/3 ve výši 8.288,50 Kč a pod označením P2/4 ve výši 11.773,30 Kč, představující náhradu nákladů exekučního řízení provedeného na základě pověření v usnesení Okresního soudu v Svitavách ze dne 31.10.2012, čj. 10 EXE 1093/2012-14, a to z titulu exekučního příkazu vydaného soudním exekutorem JUDr. Ondřejem Marešem, LL.M. k úhradě nákladů exekuce č.j. 124 EX 24398/12-53 ze dne 22.3.2013 (pro pohledávku vedenou pod označením P2/3) a náhradu nákladů exekučního řízení provedeného na základě pověření v usnesení Okresního soudu v Svitavách ze dne 5.11.2012, čj. 4 EXE 1059/2012-27, a to z titulu exekučního příkazu vydaného soudním exekutorem JUDr. Ondřejem Marešem, LL.M. k úhradě nákladů exekuce č.j. 124 EX 23923/12-53 ze dne 7.4.2013 (pro pohledávku vedenou pod označením P2/4). Na přezkumném jednání konaném dne 22.5.2013 žalobce zcela popřel pohledávky vedené pod označením P2/3 a P2/4 co do pravosti a výše a následně vyvolal tento incidenční spor. Dlužník tyto pohledávky v celém rozsahu uznal.

Jako důvod popření žalobce uvedl, že obě popřené pohledávky nebyly přiznány relevantními pravomocnými rozhodnutími, když tato byla vydána až po zahájení insolvenčního řízení. Ve vztahu k tomuto tvrzení odkazuje žalobce na rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice ze dne 6.2.2013 sp.zn. 56 ICm 496/2010-71. Poukazuje na skutečnost, že ke dni zahájení insolvenčního řízení nebyla exekuce dokončena, přičemž nebylo nic vymoženo. Současně upozorňuje na znění § 89 exekučního řádu, kdy v případě zastavení exekuce pak o nákladech exekutora nerozhoduje exekutor sám příkazem k úhradě nákladů exekuce, nýbrž exekuční soud v usnesení vydaném podle ustanovení § 271 o.s.ř.. Vzhledem k tomu, že po zahájení insolvenčního řízení nastupují účinky dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ, žalovanému tedy bránila zákonná překážka k jeho dalšímu postupu k vymožení jakékoli částky. Žalobce dále poukazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 5.9.2012, č.j. 103 VSPH 111/2013-29, ve kterém Vrchní soud dospěl k závěru, že právo na náhradu nákladů exekuce a odměna za její provedení vznikne soudnímu exekutorovi pouze tehdy, byla-li pohledávka uhrazena přičiněním soudního exekutora.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě sdělil, že s tvrzeními žalobce nesouhlasí. Uvedl, že nárok na úhradu nákladů oprávněného v exekučním řízení vzniká již dnem právní moci usnesení o nařízení exekuce a příkazem k úhradě nákladů exekuce je pouze stanovena jejich výše, když vydáním příkazu o úhradě nákladů nedochází k provádění exekuce, ale je pouze stanovena výše těchto nákladů. V důsledku zahájení insolvenčního řízení zaslal dne 20.3.2014 insolvenčnímu soudu přihlášku pohledávek, která byla později doplněna podáními ze dne 15.4.2013, 30.4.2013 a 2.5.2013. Celkem žalovaný do insolvenčního řízení přihlásil pohledávky ve výši 50.753,54 Kč. Konkrétně popřené pohledávky vedené pod označením P2/3 ve výši 8.288,50 Kč a pod označením P2/4 ve výši 11.773,30 Kč doložil příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 124 EX 24398/12-53 ze dne 22.3.2013, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 8.4.2013 (pro pohledávku vedenou pod označením P2/3) a příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 124 EX 23923/12-53 ze dne 22.3.2013, který nabyl právní moci a vykonatelnosti dne 7.4.2013 (pro pohledávku vedenou pod označením P2/4) představující náklady exekuce vedené pod uvedenou spisovou značkou. Navrhuje, aby soud žalobu zamítl.

Vzhledem k tomu, že se účastníci vzdali práva účasti na projednání věci a ve věci lze rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, postupoval soud podle ustanovení § 115a o.s.ř. a od projednání věci na ústním jednání upustil.

Z provedených listinných důkazů soud zjistil následující skutkový stav:

Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č.j.-A-2 se podává, že byla zveřejněna dne 14.1.2013 včetně výzvy k uplatnění pohledávek ve smyslu ustanovení § 110 IZ. Z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice č.j. -A-8 vyplývá, že dne 14.3.2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno oddlužení. Insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Eva Mlčochová, se sídlem Purkyňova 37, 568 02 Svitavy. Z protokolu o přezkumném jednání konaném dne 26.6.2013 je patrné, že dlužník uznal pohledávku věřitele P2 (žalovaného) zcela. Žalobce pohledávky žalovaného vedené pod označení P2/3 a P2/4 popřel zcela z důvodů, které jsou výše podrobně specifikovány.

Z přihláškového spisu vedeného v řízení pod sp. zn. 59 INS 852/2013-P2 se podává, že žalovaný podal přihlášku pohledávek dne 20.3.2014 a tuto později doplnil podáními ze dne 15.4.2013, 30.4.2013 a 2.5.2013. Pohledávky vedené pod označením P2/3 ve výši 8.288,50 Kč a pod označením P2/4 ve výši 11.773,30 Kč přihlásil jako nezajištěné a vykonatelné z právního důvodu, který označil jako exekuční řízení, na základě usnesení o nařízení exekuce vydané OS ve Svitavách, č.j. 10 EXE 1093/2012-14, ze dne 31.10.2012 a usnesení o nařízení exekuce vydané OS ve Svitavách, č.j. 4 EXE 1059/2012-27, ze dne 5.11.2012. Přihlášku žalovaný doložil usnesením OS ve Svitavách, č.j. 10 EXE 1093/2012-14, ze dne 31.10.2012, příkazem k náhradě nákladů exekuce č.j. 124 EX 24398/12-53, ze dne 22.3.2013 a usnesením OS ve Svitavách, č.j. 4 EXE 1059/2012-27, ze dne 5.11.2012, příkazem k náhradě nákladů exekuce č.j. 124 EX 23923/12-53, ze dne 22.3.2013.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovení § 132 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř. ), každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti a z takto zjištěného skutkového stavu učinil následující právní závěry:

Podle ustanovení § 199 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Podle ustanovení § 87 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen ex.ř. ) jsou náklady exekuce-odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň podle zvláštního právního předpisu. Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku. Náklady oprávněného hradí oprávněnému povinný. Náklady exekuce hradí exekutorovi povinný. Náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky.

Podle ustanovení § 46 odst. 6 ex.ř., je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno nebo zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést, exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, pokud zákon nestanoví jinak.

Pokud jde o možnost uplatnění pohledávky žalovaného v insolvenčním řízení za okolností, časových souvislostí a z důvodů, které žalovaný v přihlášce pohledávky uvedl, tak těmito otázkami se podrobně zabývá rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 102 VSPH 134/2014, na jehož znění je pro stručnost odkazováno. Citované rozhodnutí uvádí ve vztahu k ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ (z něhož vyplývá, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést), že nelze při určení nákladů exekuce vycházet z příkazu k úhradě nákladů exekuce vydaného exekutorem až po zahájení insolvenčního řízení, neboť jde o provádění exekuce. Pokud tedy exekutor po zahájení insolvenčního řízení vydá rozhodnutí o nákladech exekuce (příkaz k úhradě nákladů exekuce), jedná se o nepřípustné provádění exekuce (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 4802/2008 ze dne 30.11.2010 uveřejněný pod č. 69/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), k němuž nelze v insolvenčním řízení přihlédnout. Žalovaný nicméně může svou pohledávku v podobě nákladů právního zastoupení v exekučním řízení přihlásit v insolvenčním řízení jako pohledávku nevykonatelnou, když není pochyb o tom, že nárok na náhradu nákladů právního zastoupení žalovaného (oprávněného) v exekuci je založen již nařízením exekuce a pokud lze za trvání insolvenčního řízení, exekuci nařídit, tak lze i v insolvenčním řízení uplatnit a uznat i náhradu nákladů žalovaného (oprávněného) a to i v případě, že v jejím průběhu nebylo na uspokojení pohledávky oprávněného nic vymoženo. Žalovanému tedy vznikl nárok na náhradu nákladů právního zastoupení v rámci exekučního řízení ve výši 8.288,50 Kč (pohledávka vedená pod označením P2/3) a 11.773,30 Kč pohledávka vedená pod označením P2/4, které žalovaný uplatnil přihláškou. S odkazem na shora citované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 102 VSPH 134/2014 však lze na tyto pohledávky žalovaného pohlížet toliko jako na pohledávky nevykonatelné.

Veden názory podrobně popsanými výše soud žalobu na určení, že pohledávky žalovaného vedené pod označením P2/3 ve výši 8.288,50 Kč a pod označením P2/4 ve výši 11.773,30 Kč nejsou po právu, zamítl.

Pokud jde o náhradu nákladů řízení, postupoval insolvenční soud podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ, které stanoví, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 25. listopadu 2015

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová