KSPA 59 INS 6774/2011-P4-10
Č.j.: KSPA 59 INS 6774/2011-P4-10

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Soňa anonymizovano , anonymizovano , bytem Záměstí 133, 565 01 Choceň, o odvolání věřitele č. 4. PROFI CREDIT Czech, a.s. IČ 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1

takto: Usnesení vyššího soudního úředníka č.j.: KSPA 59 INS 6774/2011-P4-7 ze dne 30. srpna 2013, se zrušuje.

O d ů v o d n ě n í: Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích vydal dne 17.12.2012 usnesení, kterým rozhodl o dodatečném zjištění pohledávky věřitele č. 4 co do výše 71.057,-Kč, vzal na vědomí částečné zpětvzetí pohledávky co do výše 51.168,14 Kč a následně celou pohledávku odmítl co do výše 178.495,-Kč a ukončil účast věřitele v insolvenčním řízení. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 4 dne 29.1.2012 odvolání. Usnesením ze dne 13.2. 2013 byl věřitel č. 4 vyzván k zaplacení soudního poplatku za odvolání, který činí 2.000,-Kč. Usnesení bylo doručeno věřiteli č. 4 dne 27.6.2012. Dotazem na účtárnu Krajského soudu v Hradci Králové bylo zjištěno, že soudní poplatek nebyl do 29.8.2013 zaplacen. Proto vyšší soudní úředník vydal dne 30.8. 2013 usnesení, kterým rozhodl o zastavení odvolacího řízení. Usnesení bylo věřiteli č. 4 doručeno do datové schránky dne 2.9. 2013.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 4 dne 16.9. 2013 odvolání, v němž tvrdil, že soudní poplatek byl zaplacen v soudem určené lhůtě a pod variabilním symbolem, který byl uveden v usnesení ze dne 13.2. 2013. Své tvrzení doložil výpisem z bankovního účtu.

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Odvolání věřitele č. 4, napadené rozhodnutí vyššího soudního úředníka a řízení, které předcházelo jeho vydání bylo dle shora citovaného ustanovení přezkoumáno. Bylo zjištěno, že odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a v zákonem stanovené lhůtě. Z bankovního výpisu věřitele č. 4 vyplývá, že platba pod variabilním symbolem 5942674411 ve výši 2.000,-Kč byla poukázána na účet č. 3703-6828511/0710 dne 2.7. 2013. Z usnesení č.j.: KSPA 59

INS 6774/2011-P4 ze dne 13.2. 2013 bylo zjištěno, že při jeho zpracování došlo v záhlaví k písařské chybě, kdy byl uveden nesprávný údaj o č.j., a to KSPA 59 INS 6744/2011 a současně v textu byl uveden nesprávný variabilní symbol platby: 5942674411. Platba soudního poplatku byla následně dne 29.10. 2013 dohledána a správně přiřazena k č.j. KSPA 59 INS 6774/2011. Vzhledem k této skutečnosti lze odvolání věřitele č. 4 zcela vyhovět.

Proto bylo rozhodnuto jak shora uvedeno a usnesení vyššího soudního úředníka č.j. ze dne 30.8. 2013 bylo zrušeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (§ 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb.)

V Pardubicích dne 30. prosince 2013

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Šafaříková Eva