KSPA 59 INS 5850/2013-B-21
Č.j.: KSPA 59 INS 5850/2013-B-21

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl asistentem soudce Mgr. Janem Maclem v insolvenčním řízení dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , a Martina anonymizovano , r.č. 765416/3154, oba bytem Zaječice 108, 538 35 Zaječice,

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Petra Nejtka, anonymizovano , a Martiny anonymizovano , r.č. 765416/3154, oba bytem Zaječice 108, 538 35 Zaječice, ve prospěch osoby blízké-matce dlužníka Petra Nejtka, a to Růženě anonymizovano , anonymizovano , bytem Zaječice 269, 538 35 Zaječice, ohledně nemovitého majetku ve společném jmění dlužníka Petra Nejtka a dlužníka Martiny anonymizovano , tj. ne movitých věcí zapsaných na LV 4 pro obec Zaječice, katastrální úze mí Zaječice u Chrudimi, evidovaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim (pozemek parcelní číslo st. 16, součástí pozemku je stavba č.p. 108; pozemek parcelní číslo 93), za kupní cenu 500.000 Kč.

Od ůvo d ně n í:

Dne 4. března 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka Petra Nejtka, vedené pod sp. zn., a insolvenční řízení dlužníka Martiny anonymizovano , vedené pod sp. zn. 59 INS 5861/2013. Usnesením insolvenčního soudu č.j.-A-6 ze dne 8. dubna 2013 byla tato řízení spojena a dále vedena pod sp. zn. KSPA 59 INS 5850/2013. Usnesením č.j.-A-9 ze dne 30. dubna 2013 zjistil insolvenční soud úpadek dlužníků, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Mgr. Vladimíra Severina, IČ: 11025468, se sídlem Adámkova 149, 539 01 Hlinsko. Schůze věřitelů konané dne 21. června 2013 se nezúčastnil žádný věřitel, působnost věřitelského výboru proto vykonává insolvenční soud. Dne 15. července 2013 bylo usnesením insolvenčního soudu č.j.-B8 oddlužení dlužníků schváleno, a to formou splátkového kalendáře.

Do majetkové podstaty dlužníků insolvenční správce sepsal mj. nemovitosti zapsané na LV 4 pro obec Zaječice, katastrální území Zaječice u Chrudimi, evidovaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim (pozemek parcelní číslo st. 16, součástí pozemku je stavba č.p. 108; pozemek parcelní číslo 93), které jsou předmětem zajištění ve prospěch zajištěných věřitelů, a to Mgr. Jana Peroutky-soudního exekutora, IČ: 66225108, se sídlem Revoluční 48, 430 01 Chomutov; ČR-České správy sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5; Mgr. Kamila Košiny-soudního exekutora, IČ: 43876439, se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy; a společnosti SOMMERBOOK, s.r.o., IČ: 65141971, se sídlem Nová Ves 406, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.

Dne 1. září 2015 byla soudu doručena žádost Růženy anonymizovano , anonymizovano , bytem Zaječice 269, 538 35 Zaječice, o výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to k nemovitým věcem podrobně popsaným ve výrokové části tohoto usnesení. Navrhovatelka uvedla, že je matkou dlužníka Petra Nejtka a vzhledem k tomu, že v nemovitosti žijí dvě děti dlužníků, je jejím úmyslem zachovat těmto dětem domov.

Podle ustanovení § 66 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3 nebo pod většinu, vykonává působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3 nebo do počtu většiny členů insolvenční soud. (odst. 1) Jestliže chybějící členy věřitelského výboru do počtu nejméně 3 nebo do počtu většiny členů nezvolila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává po jejím skončení působnost věřitelského výboru insolvenční soud; § 61 odst. 2 věta druhá a § 61 odst. 3 platí obdobně. (odst. 2) Úkon, který insolvenční soud provádí při výkonu působnosti věřitelského výboru, tak musí být označen. (odst. 3

Podle ustanovení § 68 odst. 2 IZ ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

Podle ustanovení § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), ve znění pozdějších předpisů, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. (odst. 1) Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu, prokuristy dlužníka, členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty. (odst. 2) Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. (odst. 3 věta první)

Přípisem doručeným insolvenčnímu soudu dne 2. listopadu 2015 insolvenční správce sdělil, že nemá námitek, aby soud udělil výjimku pro nabytí majetku Růženě anonymizovano , anonymizovano , bytem Zaječice 269, 538 35 Zaječice, za navrhovanou kupní cenu, neboť by tak došlo ke 100 % uspokojení zajištěných pohledávek. Dále uvedl, že zajištěný věřitel společnost SOMMERBOOK, s.r.o., IČ: 65141971, se sídlem Nová Ves 406, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, udělil pokyn ke zpeněžení majetkové podstaty, a projevil souhlas s prodejem předmětných nemovitých věcí Růženě anonymizovano za kupní cenu 500.000 Kč. Pokud jde o souhlas věřitelského výboru, tak v dané věci jeho působnost vykonává insolvenční soud. Po přezkoumání žádosti o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků soud neshledal důvody, proč by nemělo být žádosti vyhověno. Povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků obsažené ve výroku tohoto usnesení je současně vyjádření souhlasu věřitelského orgánu, jehož působnost soud vykonává.

S ohledem na shora uvedené soud dospěl k názoru, že v daném případě byly splněny podmínky ustanovení § 295 odst. 3 IZ, neboť vedle sociálních aspektů (v domě bydlí děti dlužníků a vnoučata navrhovatelky) při navržené kupní ceně budou zcela uspokojeni zajištění věřitelé, a dlužníci budou schopni ze zbylé hyperochy (přebytku z kupní ceny) uhradit alespoň část pohledávek nezajištěných věřitelů, a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka proto povolil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ust. § 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 295 odst. 3 IZ).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 5. ledna 2016

Mgr. Jan Macl v. r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Martina Čiháková