KSPA 59 INS 5110/2015-P10-7
Č. j.: KSPA 59 INS 5110/2015-P10-7

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Emil anonymizovano , anonymizovano , IČ: 11029285, a Ladislava anonymizovano , r.č. 735508/3318, oba bytem Orel 52, 538 21 Orel, o přihlášce pohledávky věřitele: ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, v celkové výši 9.034,60 Kč,

takto:

Usnesení asistenta soudce č.j. KSPA 59 INS 5110/2015-P10-5 ze dne 14. října 2016 se zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 59 INS 5110/2015-A-6 ze dne 24. března 2015 zjistil úpadek dlužníka, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Dagmar Mixovou, se sídlem Masarykova 93, 400 01 Ústí nad Labem.

Dne 14. dubna 2015 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky věřitele: ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, kterou přihlásil svou nezajištěnou vykonatelnou pohledávku (vedena pod označením P10/1) ve výši 9.034,60 Kč a nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku (vedena pod označením P10/2) ve výši 5.370,-Kč. Usnesením č.j.-P10-4 ze dne 14. října 2016 insolvenční soud rozhodl o tom, že bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky P10/2. Usnesením č.j.-P10-5 ze dne 14. října 2016 insolvenční soud rozhodl o tom, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky P10/1, tato se odmítá a v rozsahu odmítnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání, v němž namítal, že odmítnutá pohledávka neměla být jako vykonatelná odmítnuta, neboť nebyly naplněny podmínky ustanovení § 199 IZ.

Vzhledem k tomu, že odvolání směřovalo proti rozhodnutí asistenta soudce, bylo postupováno podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 36a zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a tento opravný prostředek byl nejprve předložen předsedovi senátu, aby o něm rozhodl.

Napadené usnesení bylo přezkoumáno, přičemž bylo zjištěno, že jeho výrok není v souladu se zjištěným skutkovým stavem. Vzhledem k uvedenému samosoudce odvolání věřitele v celém rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí asistenta soudce zrušil. Toto isir.justi ce.cz rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním (ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích.

V Pardubicích dne 2. listopadu 2016

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová