KSPA 59 INS 4593/2014-P2-4
Č. j.: KSPA 59 INS 4593/2014-P2-4

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Iveta anonymizovano , anonymizovano , byte m Tuněchody 151, 537 01 Chrudim, o přihlášce pohledávky věřitele č. 2: Serraghis Loan Management Ltd. se sídlem Afentrikas 4, Afentrika Court 4 Off. 2, 6018 Larnaca, Kypr, zastoupeného Mgr. Karolinou Hrabětovou, advokátkou se sídlem Celetná 988/39, 110 00 Praha 1, v celkové výši 427.445,57 Kč,

takto:

Usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 24. září 2014 č.j. KSPA 59 INS 4593/2014-P2-2, se zrušuje.

Od ůvo d ně n í:

Krajský soud usnesením č.j.-A-7 ze dne 29.4.2014 zjistil úpadek dlužníka, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Irenu Jonákovou, IČ: 71469621, se sídlem Horní 14, 580 01 Havlíčkův Brod.

Dne 25.6.2014 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky věřitele č. 2: Serraghis Loan Management Ltd. se sídlem Afentrikas 4, Afentrika Court 4 Off. 2, 6018 Larnaca, Kypr (dále jen věřitel č. 2), kterou přihlásil nezajištěnou a vykonatelnou pohledávku ve výši 427.445,57 Kč. Tato přihláška byla insolvenčním soudem odmítnuta jako opožděná, neboť lhůta k podávání přihlášek byla stanovena v délce 30 dnů, přičemž poslední den lhůty připadl na 29.5.2014. Přihláška pohledávky věřitele č. 2 byla prostřednictvím datové schránky doručena 25.6.2014, tj. až po uplynutí této lhůty.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích, ze dne 24. 9.2014 č.j. KSPA 59 INS 4593/2013-P2-2, insolvenční soud rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele č. 2 se odmítá a ukončil účast věřitele č. 2 v insolvenčním řízení. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 2 odvolání, v němž namítal, že věřitel se jako zahraniční osoba se sídlem na Kypru nachází v režimu ustanovení § 430 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), proto výzva k podání přihlášky měla být takovému věřiteli doručena zvlášť. Jelikož věřiteli č. 2 nebyla doručena výzva k podání přihlášky jeho pohledávek, lhůta k podání přihlášky nepočala běžet a tato nemohla být odmítnuta pro opožděnost.

Vzhledem k tomu, že odvolání směřovalo proti rozhodnutí vyšší soudní úřednice, bylo postupováno podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích, ve znění pozdějších předpisů, a tento opravný prostředek byl nejprve předložen předsedovi senátu, aby o něm rozhodl.

Napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, bylo přezkoumáno, přičemž bylo zjištěno následující. Věřitel č. 2 je zahraniční osobou, která má obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska. Tento věřitel nebyl ve smyslu § 430 insolvenčního zákona vyrozuměn o zahájení insolvenčního řízení, o vydání rozhodnutí o úpadku a nebyl vyzván k podání přihlášky. Proto mu k jejímu řádnému uplatnění v insolvenčním řízení dosud lhůta běžet nezačala.

Usnesení vyšší soudní úřednice tedy bylo vydáno předčasně, a proto samosoudce odvolání věřitele č. 2 v celém rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí vyšší soudní úřednice zrušil. Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním (ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích.

V Pardubicích dne 1. prosince 2015

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Čiháková