KSPA 59 INS 4379/2011-C2-33
Č.j.: KSPA 59 INS 4379/2011-C2-33 (59 ICm 1313/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka Pardubice, rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: Lacerna, a.s., IČ 28773241, se sídlem Pardubice, Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02, zastoupen: JUDr. Vlastimilem Rampulou, advokátem, se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 24, 110 00, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalobce: Moravský peněžní ústav-spořitelní družstvo, IČ 25307835, se sídlem Praha 1-Nové město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, zastoupen: Mgr. Tomášem Kravčíkem, advokátem, se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Občanská 1115/16, PSČ 710 00, proti žalovanému: Ing. Karel Kuna, se sídlem Velké Hamry 393, 562 01 Ústí nad Orlicí, insolvenční správce dlužníka JATKA SVITAVY , spol. s.r.o. v likvidaci IČ 47450134, se sídlem Svitavy, Olomoucká 36, 568 02, zastoupen: Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová, o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka,

takto:

I. Z majetkové podstaty dlužníka JATKA SVITAVY , spol. s.r.o. v likvidaci, IČ 47450134, se sídlem Svitavy, Olomoucká 36, 568 02, se vylučují nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 4314 pro obec Svitavy, část obce Předměstí, k.ú. Svitavy-Předměstí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy, a to pozemek-parcela stavební č. 741/1-zastavěná plocha a nádvoří, a na ní se nacházející budova čp. 793-průmyslový objekt, parcela stavební č. 741/2 a 741/5-zastavěná plocha a nádvoří, a na ní se nacházející budova bez čp./če. průmyslový objekt, pozemková parcela č. 1678/1-vodní plocha, pozemková parcela č. 1678/2-zahrada, pozemková parcela č. 1689/3- trvalý travní porost, pozemková parcela č. 2254/3-ostatní plocha a pozemková parcela č. 2254/5-ostatní plocha.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 63.554,32 Kč k rukám JUDr. Vlastimila Rampuly, advokáta se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00 a vedlejšímu účastníku ve výši 36.081,72 Kč k rukám Mgr. Tomáše Kravčíka, advokáta se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Občanská 1115/16, PSČ 710 00, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění: Žalobou o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka, která byla soudu doručena dne 12.4.2013, se žalobce domáhal vydání rozhodnutí spočívajícího v tom, aby z majetkové podstaty dlužníka byl vyloučen soubor nemovitých věcí podrobně označený ve výrokové části rozsudku. V žalobě uvedl, že dne 18.3.2013 mu bylo doručeno vyrozumění žalovaného o soupisu uvedených nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka s tím, že žalovaný důvody soupisu neuvedl. S tímto postupem žalobce nesouhlasí, má za to, že uvedené nemovitosti do soupisu majetkové podstaty nenáleží, protože vlastnické právo k nim svědčí výlučně žalobci. Proto podává tuto žalobu a navrhuje, aby soud nemovité věci označené ve výrokové části rozsudku ze soupisu majetkové podstaty dlužníka vyloučil.

Podáním, které bylo soudu doručeno dne 20.6.2014, žalobce svoji argumentaci rozšířil. Uvedl, že předmětné nemovitosti nabyl na základě kupní smlouvy č. 12/09 ze dne 29.12.2009 od dlužníka za částku 16 mil. Kč, která byla částečně uhrazena bezhotovostně a částečně zápočtem vzájemných pohledávek. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 1508/178/09 zpracovaným dne 26.11.2009 znalcem Ing. Rudolfem Jungerem. Znalec byl ustanoven Krajským soudem Hradec Králové-pobočka Pardubice a to usnesením č.j. 2Nc 1260/2009-6 ze dne 22.5.2009. Prodej nemovitostí žalobci byl schválen valnou hromadou společnosti dlužníka dne 25.11.2009, o čemž byl pořízen notářský zápis č.j. Nz 125/2009, N131/2009 sepsaný Mgr. Ludmilou Mazlovou, notářkou, se sídlem Svitavy, Náměstí míru 118/48. Žalobce dále uvádí, že žalovaný v průběhu insolvenčního řízení vlastnictví žalobce k předmětným nemovitostem nijak nezpochybňoval. V rámci své činnosti spolupracoval s policií ČR. Dne 14.11.2011 žalovaný podal insolvenčnímu soudu informaci, že policie šetření dokončila a věc byla odložena, neboť nebylo zjištěno naplnění znaků trestné činnosti. Žalovaný také nezpochybňoval ani úhradu kupní ceny provedenou žalobcem, což vyplývá z jeho sdělení Okresnímu soudu v Pardubicích ze dne 3.2.2012 ke sp. zn. 25C 15/2011. Ze soupisu majetkové podstaty aktualizovaného žalovaným ke dni 14.3.2013 vyplývá, že ve výrokové části uvedené nemovitosti byly žalovaným sepsány proto, že jsou stále ve vlastnictví dlužníka, neboť kupní smlouva o převodu vlastnictví na žalobce je neplatná. K důvodům neplatnosti se žalovaný blíže nevyjádřil. Pokud ve vyjádření k žalobě žalovaný namítá, že kupní smlouva je neplatná pro rozpor s ustanovením § 196a odst. 3 obchodního zákoníku, tak žalobce namítá, že toto ustanovení se na vztah mezi ním a dlužníkem při uzavírání kupní smlouvy nevztahovalo, neboť žalobce a dlužník nebyli osobami propojenými. Vztah propojených osob by bylo možno dohledat v době, kdy valná hromada dlužníka rozhodovala o prodeji nemovitostí žalobci, a to prostřednictvím osoby Petra Kudly a ing. Jaroslava Fily. Petr Kudla v té době, tj. k 25.11.2009, působil ve funkci jednatele dlužníka a zastupoval jednoho ze společníků dlužníka, a to společnost Finex Real, a.s.. Současně zastával funkci člena dozorčí rady žalobce. Ing. Jaroslav Fila do 25.11.2009 zastával funkci jednatele dlužníka, byl jedním ze společníků dlužníka a současně zastával funkci předsedy dozorčí rady žalobce. I proto byla kupní cena nemovitostí stanovena na základě znaleckého posudku znalce, který byl pro tento účel jmenován soudem. Své působení u dlužníka ovšem

Petr Kudla i ing. Jaroslav Fila ukončili právě ke dni 25.11.2009 a společnost Finex real, a.s., pak ke dni 8. 12. 2009. Pokud žalovaný argumentuje rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, č.j. 102VSPH 98/2012 ze dne 20.9.2012, tak žalobce uvádí, že toto rozhodnutí nelze na projednávanou věc stáhnout, neboť dopadá na zcela jinou situaci při nakládání s majetkem mezi osobami blízkými. Vedlejší účastník, který vstoupil do řízení na straně žalobce, odkázal na své podání na č.l. 71-72 spisu, s tím, že na nemovitostech, které jsou předmětem sporu vázne zástavní právo v jeho prospěch zřízené žalobcem a má tedy právní zájem na výsledku sporu. Dále uvedl, že se ztotožňuje s textem žaloby a podání žalobce ze dne 20.6. 2014 a navrhl, aby žalobě bylo vyhověno.

Žalovaný se k žalobě stručně vyjádřil tak, že na soupisu předmětných nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka trvá, protože vlastnické právo k nim na žalobce platně nepřešlo pro rozpor uzavřené kupní smlouvy s ust. § 196a odst. 3 obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.). Pokud jde o další argumentaci odkázal žalovaný na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. 102VSPH 98/2012, ze dne 20.9.2012. Navrhl, aby soud žalobu v celém rozsahu zamítl.

Při jednání insolvenčního soudu dne 22.8. 2014 žalobce odkázal na obsah žaloby a její doplnění na č.l. 17-21, včetně příloh na č.l. 22-67. Žalovaný uvedl, že považuje kupní smlouvu za absolutně neplatnou pro rozpor s ustanovením § 196a obchodního zákoníku. Z důkazů, které má k dispozici, vyplývá, že kupní smlouva byla uzavřena v podvodném úmyslu a s cílem vytunelovat majetek dlužníka ze strany bývalých společníků pana Kudly a pana Fadrného. Jejich vystoupení ze společnosti považuje žalovaný za úhybný manévr. Kupní smlouva byla současně uzavřena v rozporu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku. Současně upozornil na to, znalecký posudek, který byl v souvislosti s kupní smlouvou zpracován, a zejména ustanovení tohoto znalce, nebylo pro případ prodeje nemovitostí, a toto byl také hlavní důvod, proč žalovaný nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka zahrnul. Dohoda o narovnání byla v řízení před okresním soudem uzavřena právě proto, aby rozsudek okresního soudu nenabyl právní moci a nemohl tak být podkladem pro toto řízení. Všechny důkazy a další skutečnosti vyplývají z rozsudku Okresního soudu v Pardubicích 25C 15/2011 a z obsahu spisu. Žalobce k vyjádření žalovaného uvedl, že odkaz na rozsudek soudu I. stupně, který nebyl podroben přezkumu odvolacím soudem, je irelevantní. Tvrzení, že znalec nebyl soudem určen pro účely prodeje nemovitostí dlužníka, je v rozporu s žalobcem do spisu založeným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové pobočka Pardubice, v němž je konstatováno, že znalec je jmenován za účelem zpracování posudku pro převod nemovitostí. Dohoda o narovnání byla uzavřena 26.2.2013, je obsahem spisu Okresního soudu Pardubice. K sepisu majetku došlo 14.3.2013, tedy 3 týdny po uzavření dohody. V době jejího uzavření neměl žalobce o zamýšleném soupisu nemovitostí do majetkové podstaty informaci. Pokud jde o úhradu kupní ceny tak žalobce poukazuje na sdělení žalovaného-insolvenčního správce ze dne 3. 2. 2012, z něhož vyplývá, že k 31.1.2012 neeviduje žádný nedoplatek na kupní ceně. Úkolem znalce bylo stanovení ceny nemovitostí, nikoliv způsobu úhrady kupní ceny.

Insolvenční soud provedl žalovaným navržené důkazy při jednání dne 24.10. 2014. Žalovaný odkázal na své podání na č.l. 109 spisu, v němž uvedl, že skutková tvrzení jsou obsažena v rozsudku Okresního soudu v Pardubicích sp.zn. 25 C 15/2011. Zdůraznil, že za situace, kdy žalobce, respektive osoby ji a dlužníka ovládající měly od samého počátku v úmyslu uhradit kupní cenu zápočtem na pochybné (promlčené) pohledávky žalobce za dlužníkem, lze v uvedené transakci shledat jednoznačný úmysl vytunelovat majetek dlužníka, a byť z formálního hlediska se zdá být celá transakce v pořádku, přesto je třeba dojít k závěru,

že uzavřená smlouva je absolutně neplatná podle ustanovení § 39 obč. zák.. V dalším odkázal na ustálenou judikaturu. Žalobce uvedl, že pokud jde o personální propojení zúčastněných osob, tak o tom v době zpracování znaleckého posudku na ocenění nemovitostí, které byly poté předmětem převodu, není pochyb. Proto byl zvolen postup podle §196a obchodního zákoníku. Při převodu samotném však již personální propojení mezi zúčastněnými subjekty neexistovalo. Mezi listinami ze spisu Okresního soudu Pardubice byl čten znalecký posudek zpracovaný pro Policii ČR. Znalec, který jej zpracoval, neměl k dispozici úplné účetnictví, a proto nemohl učinit spolehlivý závěr o datu vzniku úpadku u dlužníka. Celou transakcí nebyla společnost JATKA SVITAVY zkrácena, neboť při prodeji se snížily závazky této společnosti tím, že kupní cena byla započtena. Mezi listinami ze spisu Okresního soudu Pardubice byla citována zpráva věřitele Komerční banka a. s., který byl hlavním věřitelem, a ten byl plně uspokojen z finančních prostředků kupujícího, tedy v této věci žalobce.

O žalobním nároku insolvenční soud rozhodl rozsudkem dne 24. října 2014, kterým žalobě vyhověl. Odvolání žalovaného projednal Vrchní soud v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 102 VSPH 691/2015 a usnesením ze dne 2. července 2015 rozsudek insolvenčního soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V citovaném usnesení je mj. uvedeno, že podle názoru Vrchního soudu měl být žalovaný poučen podle ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř. o tom, že nese důkazní břemeno a dále, že o tom, aby navrhl důkazy k prokázání svých tvrzení. Současně Vrchní soud uvedl, že pokud se dlužník-společnost JATKA SVITAVY , spol. s.r.o. v likvidaci, stal dlužníkem žalobce v rozsahu z části promlčených pohledávek, které byly použity k částečnému uhrazení kupní ceny a jestliže obě smluvní strany (dlužník a žalobce) tím sledovaly úmysl zkrátit možnost uspokojení pohledávek jiných věřitelů dlužníka, byla by kupní smlouva skutečně neplatným právním úkonem. Pokud pak v dalším řízení žalovaný důsledně splní povinnost důkazní a soud tak úplně zjistí skutkový stav věci ohledně úmyslu smluvních stran při uzavření kupní smlouvy, učiní pak odpovídající právní závěry za respektování judikatury v usnesení uvedené.

Žalovaný dne 3.12. 2015 doručil soudu podání označené jako Doplnění skutkových tvrzení, Návrh na doplnění dokazování v němž s odkazem na shora citované usnesení Vrchního soudu v Praze uvedl, že doplňuje skutková tvrzení tak, že ze smluv o postoupení pohledávek a smluv o půjčce (navrhl tyto listiny k důkazu) vyplývá, že se všechny tyto smlouvy týkají pohledávek za dlužníkem splatných více než čtyři roky před uzavřením samotné kupní smlouvy mezi žalobcem a dlužníkem (29.12.2009) byly promlčené. Tyto pohledávky byly předmětem jednostranného zápočtu proti kupní ceně v uvedené kupní smlouvě, přičemž započtení promlčených pohledávek výslovně zapovídá ustanovení § 581 odst. 2 obč. zákona. Dále žalovaný namítl, že smlouvy o postoupení pohledávek ze společnosti Finex Real, a.s. na pana Fadrného jsou neurčité (odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 23 Cdo 3042/2008, sp. zn. 32 Odo 1242/2005 a sp.zn. 32 Odo 1433/2006), když z nich není zřejmé, jaké pohledávky za dlužníkem jsou vlastně na žalobce postupovány, přičemž uvedená neurčitost se váže k postoupení pohledávek v hodnotě bezmála 5 mio Kč. Přílohou uvedeného podání byly zčásti nečitelné fotokopie smluv o postoupení pohledávek a smluv o půjčce a listina označená jako Jednostranný zápočet .

Při ústním jednání insolvenčního soudu dne 4.12. 2015 soud poučil žalovaného podle ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř.. Žalovaný odkázal na své podání doručené soudu dne 3.12. 2015 a na důkazy tam uvedené a shrnul a zopakoval jeho obsah. Upřesnil, že smlouvy o postoupení pohledávky mezi společností Finex Real, a.s. a JUDr. Mgr. Fadrným na částku 953.290 Kč a 6.050.000 Kč by měly být shledány neplatnými pro jejich neurčitost. Dále odkázal na rozsudek Okresního soudu v Pardubicích sp.zn. 25 C 15/2011. Žalobce uvedl, že podání žalovaného obsahuje jeho opakovaná tvrzení v obecné rovině odkazující na promlčení pohledávek a neplatnost kupní smlouvy. Poukázal na to, že žalovaný od samého počátku sporu postupně modifikuje svá tvrzení, proč zahrnul nemovitosti, o jejichž vyloučení se jedná, do majetkové podstaty dlužníka. Žalovaný nedoložil, zda nebyly některé pohledávky dlužníkem uznány, což by mělo vliv na jejich promlčení.

Žalovaný dne 9.12. 2015 doručil insolvenčnímu soudu v jím poskytnuté lhůtě po poučení podle ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř., podání označené jako Doplnění k výzvě soudu v němž v podstatě zopakoval informace uvedené v podání doručeném soudu dne 3.12.2015. Uvedl, že kopie smluv pořídil mobilním scannerem ze spisu Okresního soudu v Pardubicích sp.zn. 25 C 15/2011, přičemž jejich čitelnost tam je dostatečná. K výzvě soudu pak předložil souhrnný přehled smluv o postoupení pohledávek mezi dodavateli dlužníka a společností FINEX REAL, a.s. v rozmezí měsíců květen až prosinec 2005, které musely být v době, kdy se střetly s pohledávkou dlužníka za společností Finex Real, a.s. promlčené. Následně opět argumentoval shora uvedeným spisem Okresního soudu v Pardubicích a rozsáhle citoval ze zrušeného rozsudku v tomto řízení.

Žalobce dne 4.1. 2016, tedy po lhůtě stanovené soudem, doručil soudu vyjádření jednak k podání žalovaného doručeném soudu dne 3.12. 2015 a jednak k podání žalovaného doručeném soudu dne 9.12. 2015. Poukázal na to, že žalovaný opět předkládá obecná tvrzení, která nedokládá žádnými důkazy a opětovně odkazuje na rozsudek ve věci OS Pardubice sp.zn. 25 C 15/2011. Pokud jde o zpochybnění provedeného zápočtu proto, že pohledávky určené k započtení byly promlčené, uvádí žalobce, že tomu tak nebylo, neboť byly dlužníkem v celém rozsahu uznány.

Při dalším ústním jednání insolvenčního soudu konaném dne 20.1. 2016 soud provedl k důkazu listiny předložené žalovaným jako přílohu k jeho podání doručeném soudu dne 3.12. 2015. Žalobce v rámci své závěrečné řeči uvedl, že žalovaný sám předložil důkazy, které již byly provedeny při minulých jednáních v rámci čtení spisu OS v Pardubicích, a toto i sám potvrdil. Tyto důkazy nemají žádný vliv na platnost kupní smlouvy o převodu nemovitostí. Žalovaný, tak jak se vyvíjel postupně názor v této věci, měnil i svá stanoviska. Od samého počátku insolvenčního řízení nevyužil možnost podání odpůrčí žaloby, kterou by bylo určeno, že kupní smlouva o převodu nemovitostí je právním úkonem odporovatelným. V době prodeje nemovitostí nebyl prodávající, tedy dlužník, v úpadku. Žalovaný namítal nemožnost zápočtu pohledávek s tím, že nebyla uhrazena část kupní ceny. Ve svých námitkách odkazoval na rozsudek Okresního soudu v Pardubicích, který však neprošel odvolacím řízením a jeho závěry nebyly odvolacím soudem přezkoumány, neboť věc byla vyřešena jiným způsobem. Dlužník všechny pohledávky, které byly předmětem zápočtu, uznal, a tím se prodloužila promlčecí doba. Toto vyplývá např. ze smlouvy na č. l. 182 (druhá strana) mezi Agropork-družstvo a Finex Real a. s., v jejímž textu je výslovně uvedeno, že pohledávky byly dlužníkem uznány. Prodávajícím nebylo promlčení namítáno. Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem a byla zcela uhrazena, i když jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě. Tento jiný způsob úhrady kupní ceny nezpůsobuje neplatnost kupní smlouvy. Ve věci nebylo prokázáno, že by kupní smlouva byla neplatná a nebylo také prokázáno, že by tímto úkonem byli poškozeni dlužníkovi věřitelé a byla zkrácena jejich práva. Navrhl, aby žalobě bylo vyhověno. Žalovaný se vyjádřil tak, že trvá na tom, že kupní smlouva o převodu nemovitostí je absolutně neplatná, jakož i na tom, že kupní cenu dlužník neobdržel, resp. neobdržel ekvivalentní plnění za převedené nemovitosti. Pohledávky, které byly použity k zápočtu proti kupní ceně, byly z velké části promlčené, i když žalobce uvádí, že tomu tak nebylo, neboť dlužník tyto pohledávky uznal. To, že dlužník pohledávky uznal,

žalobce toliko tvrdí a toto tvrzení nedoložil žádnými důkazy s výjimkou smlouvy na č. l. 182 (druhá strana) spisu, která zde byla citována. Žalovaný tedy vychází z dat splatnosti jednotlivých pohledávek a trvá na tom, že tam kde jsou splněny podmínky, jsou pohledávky promlčené. Zdůraznil, v návaznosti na judikaturu vyšších soudů a v souvislosti s insolvenčním řízením, že v případech, kdy je kupní cena uhrazena zápočtem jedná se jednoznačně o úkon bez přiměřeného protiplnění, což je jedna ze skutkových podstat odporovatelného právního úkonu, a proto je takovýto zápočet třeba jednoznačně odmítnout. Jednatelé společnosti s insolvenčním správcem nespolupracovali, nepředložili mu žádné dokumenty, a proto insolvenční správce zmeškal lhůtu pro podání odpůrčí žaloby. Za situace, kdy byla kupní cena sjednaná v kupní smlouvě uhrazena zápočtem, došlo ke zvýhodnění jediného věřitele, který navíc byl osobou blízkou. Dlužník tedy byl v době uzavření kupní smlouvy v úpadku minimálně ve formě platební neschopnosti. Uzavřením kupní smlouvy se dlužník dostal do úpadku i formou předlužení, neboť hodnota jeho závazku přerostla hodnotu jeho majetku. Navrhl, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta.

Soud v uvedené věci provedl dokazování. Ze spisuzjistil, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 17.3.2011 na základě insolvenčního návrhu, který podali bývalí zaměstnanci dlužníka. Z usnesení o rozhodnutí o úpadku na č.l. A-27 vyplývá, že dne 8.6.2011 soud zjistil úpadek dlužníka a rozhodl o jeho řešení konkurzem. Insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. V soupisu majetkové podstaty na č.l. B-22 je uvedeno, že nemovitosti, které jsou předmětem tohoto sporu a jsou podrobně popsány ve výrokové části rozsudku, byly žalovaným jako insolvenčním správcem sepsány do majetkové podstaty dlužníka dne 14.3.2013.

Z vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty na č.l. 4 (spis 59 ICm 1313/2013) je patrné, že žalovaný žalobce vyrozuměl o tom, že sepsal nemovitý majetek do majetkové podstaty dlužníka dne 14.3.2013.

Z kupní smlouvy č. 12/09 ze dne 29.12.2009 na č.l. 22 vyplývá, že jejím předmětem byly nemovitosti podrobně specifikované ve výrokové části rozsudku. Za prodávajícího (dlužníka) jednal Petr Kořistka a Michal Rosemberg, za kupujícího (žalobce) jednal předseda představenstva Tomáš Fadrný. Kupní cena byla sjednána dohodou stran ve výši 16 mil. Kč, její úhrada byla dohodnuta tak, že 7 mil. Kč složí kupující (žalobce) z vlastních zdrojů do 30.4.2010 a 9 mil. Kč bude z úvěru poskytnutého kupujícímu, a to převodem na účet prodávajícího.

Z odborného posudku č. 1508/178/09 zpracovaného dne 26.11.2009 ing. Rudoflem Jungerem-č.l. 26, vyplývá, že jeho předmětem bylo stanovení obvyklé ceny nemovitostí, které jsou popsány ve výroku I. tohoto rozsudku. Jejich cena byla stanovena na částku 16 mil. Kč. Z usnesení KS HK-pobočka v Pardubicích č.j. 2Nc 1260/2009, ze dne 22.5.2009-č.l. 46 je zjištěno, že ing. Rudolf Junger byl jmenován znalcem ke stanovení hodnoty nemovitostí podrobně popsaných ve výrokové části rozsudku.

Z notářského zápisu č.j. NZ125/2009, N131/2009 sepsaného dne 25.11.2009 Mgr. Ludmilou Mazlovou, notářkou ve Svitavách se podává, že jím byl osvědčen obsah rozhodnutí valné hromady společnosti JATKA SVITAVY , spol. s.r.o.. Předsedou valné hromady byl ing. Jaroslav Fila. Přítomnost společníků je popsána na straně 2. a 3. notářského zápisu. Podle článku II., bod 1. projednala a schválila bod 3. programu jednání valné hromady, a to prodej veškerého nemovitého majetku společnosti JATKA SVITAVY , spol. s.r.o., za 16 mil. Kč společnosti Lacerna, a.s., (žalobce). Pro usnesení hlasovalo 21 hlasů přítomných společníků, tj. 70 %, proti 23 %, 7 % se zdrželo hlasování. Podle čl. 15 odst. 5 společenské smlouvy bylo třeba pro přijetí uvedeného usnesení 20 hlasů přítomných společníků. V dalších bodech programu uvedené valné hromady byli potom ing. Jaroslav Fila a Petr Kudla odvoláni z funkce jednatele a jednateli byli jmenováni Petr Kořistka a Michal Rosemberg. Současně valná hromada schválila převod obchodního podílu společnosti Finex Real, a.s., na společnost Kevatex, s.r.o., a dále pak převod obchodního podílu ing. Jaroslava Fily na Karla Kinského.

Ze zprávy o stavu insolvenčního řízení-kopie na č.l. 57, vyplývá, že žalovaný informoval insolvenční soud dne 14.11.2011 o tom, že šetření policie ČR na základě trestních oznámení bylo odloženo, a že ze zjištění policie ČR ohledně majetkových úkonů dlužníka nevyplývá porušení právních předpisů v rovině občansko-obchodněprávní ani insolvenčního zákona, a proto není prostor pro odporování právním úkonům dlužníka za účelem zpětného získání majetku do majetkové podstaty.

V přípisu Okresnímu soudu v Pardubicích ve věci č.j. 25C 15/2011 ze dne 3.2.2012 žalovaný sděluje, že neeviduje nedoplatek kupní ceny z kupní smlouvy ze dne 29.12.2009. Dlužníkem sice nebylo předáno účetnictví ani jiné podklady, ale podle informací policie ČR byla v rámci vyšetřování doložena ze strany bývalých jednatelů dlužníka řádná úhrada celé kupní ceny, a to z části vzájemným zápočtem pohledávek, a žádný nedoplatek kupní ceny tedy neexistuje. Doklady o úhradách kupní ceny jsou založeny ve spise policie ČR. Z fotodokumentace předložené žalobcem vyplývá zobrazení nemovitostí o předmětném sporu.

Soud dále k návrhu žalovaného přečetl spis Okresního soudu v Pardubicích spisová značka 25 C 15/2011 a z něho zejména odborný posudek číslo 1508/178/09 na č.l. 48-66, jehož obsah je podrobně popsán výše a dále smlouvy o postoupení pohledávek včetně účetních dokladů na č. l. 131-452, jejichž obsahem jsou následující skutečnosti:

smlouvou ze dne 3.12.2009 podle níž společnost Finex real a. s. zastoupena Petrem Kudlou postoupila pohledávku za společností JATKA SVITAVY s. r. o. (dále jen dlužník) ve výši 953.290,-Kč z jedné poloviny na JUDr. Tomáše Fadrného a z jedné poloviny na Petra Kudlu, což bylo dlužníku oznámeno 3.12.2009 a následně dne 4.12.2009, pak JUDr. Fadrný a pan Kudla postoupili tuto pohledávku ve stejné výši na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným smlouvou mezi Finex Real a.s. zastoupenou Petrem Kudlou ze dne 14.5.2010 postoupila tato společnost pohledávku ve výši 4.022.636,-Kč za společností dlužníka, která činila celkem 6.050.000,-Kč na JUDr. Fadrného a Petra Kudlu, což bylo dlužníku oznámeno dne 14.5.2010 smlouvou ze dne 17.5.2010 JUDr. Fadrný a Petr Kudla postoupili pohledávku za společností dlužníka ve výši 4.022.636,-Kč s příslušenstvím na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným smlouvou ze dne 4.12.2009 Petr Kudla postoupil pohledávku za společností dlužníka ve výši 119.000,-Kč na společnost žalobce (tyto prostředky Petr Kudla půjčil společnosti dlužníka dne 6.8.2009 s tím, že půjčka měla být vrácena do 31.12.2009) smlouvou z 11.12.2009 JUDr. Fadrný a Petr Kudla postoupili pohledávku za dlužníkem ve výši 150.000,-Kč na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným, přičemž 8.12.2009 společnost Finex real CZ s. r. o. zastoupená Petrem Kudlou postoupila tuto tehdy svou pohledávku za dlužníkem ve výši 150.000,-Kč poskytnutou dlužníku na základě smlouvy o půjčce z 23.10.2009 na JUDr. Fadrného a Petra Kudlu

smlouvou z 23.10.2009 půjčila společnost Finex real CZ s. r. o. zastoupená Petrem Kudlou dlužníku 400.000,-Kč, které měly být vráceny do 31.12.2009 (dne 16.12.2009 Finex Real CZ s. r. o. zastoupená Petrem Kudlou postoupila část této své pohledávky za dlužníkem ve výši 250.000,-Kč na JUDr. Fadrného a Petra Kudlu), (dne 21.12.2009 JUDr. Fadrný a Petr Kudla postoupili svou pohledávku za dlužníkem ve výši 250.000,-Kč na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným) smlouvou z 11.12.2009 Petr Kudla postoupil svou pohledávku za dlužníkem ve výši 100.000,-Kč na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným, přičemž tuto pohledávku Petr Kudla nabyl smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 7.12.2009 od společnosti Finex Real CZ s. r. o. zastoupené Petrem Kudlou, (částka 100.000,-Kč byla dlužníku poskytnuta společnosti Finex Real CZ s. r. o. zastoupené Petrem Kudlou na základě smlouvy o půjčce ze dne 4.12.2009-půjčená částka měla být vrácena do 31.12.2009) smlouvou ze dne 14.12.2009 Petr Kudla postoupil na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným svou pohledávku za dlužníkem ve výši 60.000,-Kč, kterou nabyl smlouvou o postoupení pohledávky z 10.12.2009 uzavřenou mezi ním a společností Finex Real CZ s. r. o. zastoupenou Petrem Kudlou, přičemž 60.000,-Kč bylo dlužníku půjčeno na základě smlouvy o půjčce ze 7.12.2009 od společnosti Finex Real CZ s. r. o. zastoupenou Petrem Kudlou-půjčka měla být vrácena do 31.12.2009 smlouvou ze dne 28.6.2010 JUDr. Fadrný a Petr Kudla postoupili svou pohledávku za dlužníkem ve výši 213.820,60 Kč na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným, což bylo společnosti dlužníka oznámeno 28.6.2010 (tuto pohledávku nabyl JUDr. Fadrný a Petr Kudla smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.6.2010 od společnosti Finex Real a. s. zastoupené Petrem Kudlou) smlouvou ze dne 18.6.2010 společnost ALIMA-CZ s. r. o. postoupila svou pohledávku za dlužníkem, která činila celkem 308.745,-Kč pouze v části 300.000,- Kč na společnost Finex Real CZ s. r. o. zastoupenou Petrem Kudlou, který tuto pohledávku dne 19.6.2010, avšak ve výši 213.820,60 Kč, postoupil na Petra Kudlu a dne 20.6.2010 Petr Kudla postoupil svou pohledávku za dlužníkem ve výši 308.742,- Kč na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným, což bylo společnosti dlužníka oznámeno téhož dne smlouvou ze dne 7.5.2010 společnost Českomoravská energetická a. s. postoupila svou pohledávku za společností dlužníka ve výši 164.333,-Kč na společnost Finex Real CZ s. r. o. zastoupenou Petrem Kudlou a poté dne 8.5.2010 postoupila tuto pohledávku společnost Finex Real CZ s. r. o. zastoupená Petrem Kudlou Petru Kudlovi, což bylo dlužníku oznámeno dne 8.5.2010 a následně dne 9.5.2010 Petr Kudla postoupil tuto svou pohledávku za dlužníkem společnosti žalobce zastoupené JUDr. Fadrným, což bylo dlužníku oznámeno téhož dne smlouvou ze dne 14.7.2010 společnost Finex Real a. s. zastoupená Petrem Kudlou postoupila svou pohledávku za dlužníkem ve výši 163.247,-Kč na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným, což bylo dlužníku oznámeno 14.7.2010, přičemž tuto pohledávku společnost Finex real a. s. zastoupená Petrem Kudlou nabyla na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 14.7.2010 se společností Vodárenská Svitavy s. r. o. smlouvou ze dne 2.1.2010 JUDr. Fadrný a Petr Kudla postoupili svou pohledávku za dlužníkem ve výši 300.000,-Kč na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným, přičemž tuto pohledávku původně nabyli na základě smlouvy o postoupení pohledávky z 1.1.2010 od společnosti PROFIWOOD CZ a. s. o čemž byl dlužník informován dne 1.1.2010 a o následném postoupení 2.1.2010 (předmětná pohledávka

za dlužníkem vznikla společnosti PROFIWOOD CZ a. s. půjčením částky 300.000,- Kč dne 19.12.2006-k vrácení finančních prostředků mělo dojít do 31.12.2008) smlouvou ze dne 14.4.2010 společnost POTRAVINY VYSOČINA s. r. o. postoupila svou pohledávku za dlužníkem ve výši 341.070,-Kč na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným smlouvou ze dne 28.4.2010 společnost Finex real CZ s. r. o. zastoupená Petrem Kudlou postoupila svou pohledávku za dlužníkem ve výši 51.534,-Kč na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným, což bylo dlužníku oznámeno 28.4.2010, přičemž dne 27.4.2010 společnost AGRONEA a. s. Polička postoupila tuto, tehdy svou pohledávku, za dlužníkem společnosti Finex Real CZ s. r. o. zastoupenou Petrem Kudlou smlouvou ze dne 4.2.2010 Ing. Vladislav Fila a Ing. Jaroslav Fila postoupili svou pohledávku ve výši 872.505,-Kč vzniklou na základě půjčky ve výši 1.350.000,-Kč a na základě notářského zápisu na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným smlouvou ze dne 29.5.2010 Petr Kudla postoupil svou pohledávku za dlužníkem ve výši 40.000,-Kč vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 14.5.2010 na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným smlouvou z 15.10.2010 společnost Finex Real CZ s. r. o. zastoupena Petrem Kudlou postoupila svou pohledávku za dlužníkem ve výši 922.775,60 Kč na společnost žalobce zastoupenou JUDr. Fadrným (tuto pohledávku nabyla společnost Finex Real CZ s. r. o. zastoupená Petrem Kudlou smlouvou o postoupení pohledávky z 27.4.2010, kterou uzavřela s Lubomírem Novákem, což bylo dlužníku oznámeno dne 29.4.2010) smlouvou ze dne 1.4.2010 společnost Finex real a. s. zastoupená Petrem Kudlou postoupila svou pohledávku za dlužníkem ve výši 810.000,-Kč vzniklou na základě kupní smlouvy pod označením K10/2010 z 1.3.2010 na JUDr. Fadrného a Petra Kudlu, kteří tuto pohledávku dne 12.4.2010 postoupili společnosti žalobce zastoupené JUDr. Fadrným, o čemž byl dlužník informován (kupní smlouvou uvedenou výše nabyl dlužník pozemkovou parcelu č. 1878/1 o výměře 1409 m-zahrada v k.ú. Letovice, část obce a obec Letovice, zapsaná u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Boskovice na LV číslo 2182 od společnosti Finex Real a. s. za kupní cenu 800.000,-Kč

Z potvrzení Komerční banky a. s. o převzetí a úhradě závazku na č. l. 419-431 (spis Okresního soudu v Pardubicích spisová značka 25C15/2011) vyplývá, že společnost žalobce uhradila pohledávku Komerční banky a. s. v celkové výši 3.542.358,62 Kč za dlužníkem a to na základě dohody o přistoupení k závazku a převzetí dluhu ze dne 31.5.2010.

Ze znaleckého posudku č. 15/152/2010 (odborné vyjádření pro Policii ČR na č. l. 634-637-spis Okresního soudu v Pardubicích spisová značka 25 C 15/2011) se podává, že tento materiál byl zpracován s cílem posoudit ekonomickou situaci dlužníka s důrazem, zda a případně od jaké doby se tento nacházel v úpadku. Zpracovatel v posudku uvádí, že platební neschopnost dlužníka existovala již k 31.12.2008. Podmínky pro osvědčení úpadku byly splněny v roce 2008 a dlužník nebyl schopen plnit své závazky i v roce 2009, a to až do vzniku pohledávky za prodej majetku, kdy při započtení pohledávky ve výši 16.000.000,-Kč vůči společnosti žalobce vznikl převis možné finanční hotovosti spolu s pohledávkami proti vykazovaným dluhům.

Z rozsudku na č. l. 656-670 (spis Okresního soudu v Pardubicích spisová značka 25C15/2011), že Okresní soud v Pardubicích rozhodl ve věci žalobce Zemědělsko obchodní družstvo Zálší proti žalovanému Lacerna a. s. (v této věci žalobce), že kupní smlouva č. 12/09 ze dne 29.12.2009 mezi dlužníkem jako prodávajícím a společností žalobce (řízení před OS Pardubice spisová značka 25C15/2011 jako žalovaný) je vůči žalobci neúčinným právním úkonem. Rozsudek byl vydán dne 15.8.2012. Nenabyl právní moci, neboť byl zrušen rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice spisová značka 23Co 342/2013 ze dne 30.7.2013 (č. l. 730-731 spisu).

Ze zpětvzetí žaloby na č. l. 709 (spis Okresního soudu v Pardubicích spisová značka 25C15/2011) se podává, že žalobce (Zemědělsko obchodní družstvo Zálší) vzal dne 27.2.2013 žalobu proti společnosti Lacerna a. s. zpět.

Z dohody o narovnání na č. l. 710-713 (spis Okresního soudu v Pardubicích spisová značka 25C15/2011) vyplývá, že společnost Lacerna a. s. se zavázala zaplatit Zemědělsko obchodnímu družstvu Zálší celkovou sumu 1.200.000,-Kč. Tato částka představovala pohledávku Zemědělsko obchodního družstva Zálší za dlužníkem.

Z úplného výpisu z veřejného rejstříku na společnost Lacerna a. s. pořízeného prostřednictvím internetu dne 23.10.2014, z úplného výpisu z veřejného rejstříku společnosti dlužníka JATKA SVITAVY , spol. s r. o. v likvidaci pořízeného prostřednictvím internetu dne 23. 10. 2014, z úplného výpisu z veřejného rejstříku společnosti Finex real a. s. pořízeného prostřednictvím internetu dne 24.10.2014 a z úplného výpisu z veřejného rejstříku společnosti KEVATEX s.r.o. pořízeného prostřednictvím internetu dne 23.10.2014 vyplývají rejstříkové údaje o těchto právnických osobách, včetně jejich personálního obsazení v rozhodném časovém období.

Po poučení žalovaného podle ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř. insolvenční soud provedl žalovaným navržené důkazy, a to: -smlouvu o postoupení pohledávky mezi Finex Real a. s. (postupitel) a JUDr. Mgr. Tomáš Fadrný (postupník), (datum nečitelné) na č. l. 176 (k uvedené listině soud dodává, že podle výše postupované pohledávky 4.022.636,-Kč se zjevně jedná o smlouvu ze dne 14.5.2010, která, jak výše uvedeno, byla provedena k důkazu při jednání insolvenčního soudu dne 24.10.2014) -smlouvu o postoupení pohledávky mezi Finex Real a. s. (postupitel) a JUDr. Mgr. Tomáš Fadrný (postupník) ze dne 3.12.2009 na č. l. 177 (k uvedené listině soud dodává, že výše postupované pohledávky činila 953.290,-Kč a tato listina byla provedena k důkazu při jednání insolvenčního soudu dne 24.10.2014) -smlouvu o postoupení pohledávky mezi JUDr. Mgr. Tomáš Fadrný (postupitel) a označení druhého účastníka (postupník) nečitelné ze dne 4.12.2009 na č. l. 178 (k uvedené listině soud dodává, že podle výše postupované pohledávky 953.290,-Kč byla tato listina provedena k důkazu při jednání insolvenčního soudu dne 24.10.2014) -smlouvu o postoupení pohledávky mezi JUDr. Mgr. Tomáš Fadrný (postupitel) a Lacerna, a. s. (postupník), datum nečitelné, na č. l. 179 (k uvedené listině soud dodává, že podle výše postupované pohledávky 4.022.636,-Kč se zjevně jedná o smlouvu ze dne 17.5.2010, která, jak výše uvedeno byla provedena k důkazu při jednání insolvenčního soudu dne 24.10.2014) -listinu označenou jako jednostranný zápočet z části nečitelný ze dne 21.7.2010 na č. l. 180 -smlouvu o postoupení pohledávky na částku 1.107.263,40 Kč mezi Meat BO s.r.o. (postupitel) a Finex Real a.s. (postupník) ze dne 9.12.2005 včetně přílohy na č. l. 181- 182

-smlouva o postoupení pohledávky mezi Agropark-družstvo (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 3.669.831 Kč ze dne 15.5.2006 na č. l. 182 (druhá strana)- 184 (druhá strana) (dle č.l. II. odst. první smlouvy byla pohledávka uznána dlužníkem) -smlouvu o postoupení pohledávky mezi Jiří Vomáčka (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 116.474 Kč ze dne 20.10.2005 na č. l. 185 (dle č.l. I. smlouvy byla pohledávka uznána dlužníkem) -smlouvu o postoupení pohledávky mezi Agro Kunčina a. s. (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 320.250 Kč ze dne 21.10.2005 na č. l. 186 -smlouvu o postoupení pohledávky mezi Lubomír Novák (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník)na částku 468.512 Kč ze dne 21.10.2005 na č. l. 187 -smlouvu o postoupení pohledávky mezi BALTECH s.r.o. (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 89.941 Kč ze dne 26.10.2005 na č. l. 188 (dle č.l. III. smlouvy byla pohledávka uznána dlužníkem) -smlouvu o postoupení pohledávky mezi LEV Banín s.r.o. (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 113.757 Kč ze dne 15.11.2005 na č. l. 189 -smlouvu o postoupení pohledávky mezi AGRODÍLNA Oldříš s.r.o. (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 77.328 Kč ze dne 15.11.2005 na č. l. 190 -smlouvu o postoupení pohledávky mezi Janíček František (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 195.020 Kč ze dne 29.12.2005 na č. l. 191 -smlouvu o postoupení pohledávky mezi ČKD CHLAZENÍ s.r.o. (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 17.249,10 Kč ze dne 9.12.2005 na č. l. 192 -smlouvu o půjčce mezi (označení věřitele nečitelné) a JATKA SVITAVY s.r.o. na částku 2.500.000 Kč ze dne 10.10.2005 na č. l. 193 (k uvedené listině soud dodává, že podle podpisové části smlouvy je jako věřitel označena společnost Finex Real, a.s.) -listinu označenou jako souhrnná tabulka na č. l. 203, z níž vyplývá seznam postoupených pohledávek s uvedením počtu let od uzavření smlouvy bez bližšího konkrétního komentáře ze strany žalovaného. Z tabulky je patrné, že smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené počínaje datem 15.5. 2005 a konče datem 29.12. 2005 byly sjednány v době čtyři a více let od podpisu kupní smlouvy (29.12.2009), přičemž smlouvy o postoupení pohledávky, kde jsou jako postupitelé uvedeny subjekty Škrobárny Pelhřimov, a.s., AIVA CZ, s.r.o. a Pavel Jakeš žalovaným předloženy nebyly.

Ve vztahu k předloženým listinám, jejich čitelnosti a vyjádření žalovaného, že předložené kopie pořídil mobilním scannerem ze spisu Okresního soudu v Pardubicích sp.zn. 25 C 15/2011 a předloha, kterou scannoval byla dostatečně čitelná soud uvádí, že toto vysvětlení považuje za nepřijatelné. Je třeba zdůraznit, že je to žalovaný, který předkládá důkazy a měl by je soudu předložit v takovém provedení, aby byly čitelné, přezkoumatelné a použitelné. Rozhodně není úkolem soudu v tomto řízení, aby sám vyhledával a označoval důkazy, kterými by mohl žalovaný svá tvrzení prokázat. Pokud by tak soud učinil, porušil by zásadu rovného přístupu k oběma účastníkům řízení.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ust. § 132 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti a z takto zjištěného skutkového stavu učinil následující skutkové a právní závěry:

V řízení bylo prokázáno, že dne 29.12.2009 byla mezi žalobcem a dlužníkem uzavřena kupní smlouva č. 12/09, jejímž předmětem byl soubor nemovitostí podrobně specifikovaný ve výrokové části rozsudku. Kupní cena byla sjednána na základě odborného posudku č. 1508/178/09 zpracovaného dne 26.11.2009 znalcem ing. Rudoflem Jungerem, jmenovaným usnesením Krajského soudu Hradec Králové-pobočka v Pardubicích č.j. 2Nc 1260/2009 ze dne 22.5.2009. Kupní cena byla částečně uhrazena bezhotovostně a částečně zápočtem vzájemných pohledávek. Úhradu kupní ceny potvrdil žalovaný insolvenčnímu soudu ve zprávě o stavu insolvenčního řízení sp.zn.dne 15.11. 2011 (č.l. B-11). Shodně se vyjádřil i v podání ze dne 3.2.2012, které učinil k Okresnímu soudu v Pardubicích v řízení vedeném pod sp. zn. 25 C 15/2011, kde uvedl, že neeviduje nedoplatek kupní ceny z kupní smlouvy ze dne 29.12.2009. Dále bylo prokázáno, že v době podpisu kupní smlouvy nebyly společnosti dlužníka a žalobce personálně propojeny. Toto personální propojení existovalo v době, kdy valná hromada společnosti dlužníka schválila, že společnosti žalobce bude prodán veškerý nemovitý majetek. K tomuto došlo dne 25.11.2009. Valná hromada hlasováním vyslovila souhlas s prodejem nemovitostí společnosti žalobce jako kupujícímu, přičemž pro usnesení hlasovalo 21 hlasů přítomných společníků, tj. 70 %, proti 23 %, 7 % se zdrželo hlasování. Podle čl. 15 odst. 5 společenské smlouvy bylo třeba pro přijetí uvedeného usnesení 20 hlasů přítomných společníků. Průběh valné hromady byl osvědčen notářským zápisem č.j. NZ125/2009, N131/2009 sepsaným dne 25.11.2009 Mgr. Ludmilou Mazlovou, notářkou ve Svitavách. Dále bylo prokázáno, že žalovaný dne 14.3.2013 sepsal nemovitosti podrobně popsané ve výrokové části rozsudku do majetkové podstaty dlužníka. O soupisu nemovitostí žalovaný informoval žalobce přípisem ze stejného dne a žalobce následně zahájil spor o vyloučení nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníka.

Podle ustanovení § 196a obch. zák. (zákon č. 513/1991 Sb. platný do 31.12.2013-dále jen obch. zák. ) může společnost uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.(1) Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě.(2) Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.(3) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem nebo dohledem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu či v českém nebo zahraničním mnohostranném obchodním systému. Ustanovení odstavce 1 o souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře.(4) Společnost může poskytnout zajištění závazků osob uvedených v odstavcích 1 a 2 pouze se souhlasem valné hromady. Souhlas valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou. (5). Byl-li majetek nabytý v rozporu s odstavci 1 až 3 dále zcizen, použije se ustanovení § 446 přiměřeně.(6)

Insolvenční soud při posuzování a rozhodování v souzené věci především vymezil rozsah a obsah námitek žalovaného proti žalobě na vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka, když žalobce od počátku tvrdil, že kupní smlouva uzavřená dne 29.12.

2009 je platná a vlastnické právo na něho rovněž také přešlo. Současně soud řešil otázku, zda je kupní smlouva ze dne 29.12.2009 platným právním úkonem.

Nutno předeslat, že žalovaný v průběhu vedeného řízení postupně svoji argumentaci měnil a doplňoval. Ve svém vyjádření k žalobě pouze velmi stručně zdůvodnil sepsání nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka tím, že vlastnické právo k nim na žalobce platně nepřešlo pro rozpor uzavřené kupní smlouvy s ustanovením § 196a odst. 3 obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.). Pokud jde o další argumentaci odkázal žalovaný na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č.j. 102VSPH 98/2012, ze dne 20.9.2012. Svá tvrzení pak rozšířil při prvním ústním jednání soudu tak, že kupní smlouva byla uzavřena v podvodném úmyslu a s cílem vytunelovat majetek dlužníka ze strany bývalých společníků pana Kudly a pana Fadrného. Jejich vystoupení ze společnosti považuje žalovaný za úhybný manévr. Kupní smlouva byla současně uzavřena v rozporu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku. Dále uvedl, že zejména ustanovení znalce, nebylo pro případ prodeje nemovitostí, a toto byl také hlavní důvod, proč nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka zahrnul. V této souvislosti žalovaný odkázal na rozsudek Okresního soudu v Pardubicích spis. zn. 25C 15/2011, kde je podle jeho názoru popsána celá genese uzavření kupní smlouvy, z níž je patrné, že je tato smlouva neplatná. K dohodě o narovnání uvedl, že byla v řízení před okresním soudem uzavřena právě proto, aby rozsudek okresního soudu nenabyl právní moci a nemohl tak být podkladem pro toto řízení. Při dalším jednání soudu dále žalovaný zdůraznil, že za situace, kdy žalobce, respektive osoby ji a dlužníka ovládající měly od samého počátku v úmyslu uhradit kupní cenu zápočtem na pochybné (promlčené) pohledávky žalobce za dlužníkem, lze v uvedené transakci shledat jednoznačný úmysl vytunelovat majetek dlužníka, a byť z formálního hlediska se zdá být celá transakce v pořádku, je přesto třeba dojít k závěru, že uzavřená smlouva je absolutně neplatná podle ustanovení § 39 obč. zák.. Po zrušení rozsudku insolvenčního soudu soudem odvolacím doplnil skutková tvrzení tak, že ze smluv o postoupení pohledávek a smluv o půjčce (navrhl tyto listiny k důkazu) vyplývá, že všechny tyto smlouvy týkající se pohledávek za dlužníkem splatných více než čtyři roky před uzavřením samotné kupní smlouvy mezi žalobcem a dlužníkem (29.12.2009), byly promlčené. Dále namítl, že smlouvy o postoupení pohledávek ze společnosti Finex Real, a.s. na pana Fadrného jsou neurčité, když z nich není zřejmé, jaké pohledávky za dlužníkem jsou vlastně na žalobce postupovány, přičemž uvedená neurčitost se váže k postoupení pohledávek v hodnotě bezmála 5 mil Kč. V závěrečném návrhu pak uvedl, že v souvislosti s insolvenčním řízením, v případech, kdy je kupní cena uhrazena zápočtem se jedná jednoznačně o úkon bez přiměřeného protiplnění, což je jedna ze skutkových podstat odporovatelného právního úkonu, a proto je takovýto zápočet třeba jednoznačně odmítnout.

Insolvenční soud velmi pečlivě, a s přihlédnutím k rozhodnutí Vrchního soudu v Praze které je shora citováno, posoudil celou věc, provedené důkazy, jakož i tvrzení žalobce a žalovaného a dospěl k těmto závěrům:

Jak ze shora uvedeného vyplývá, personální propojení společností dlužníka se společností žalobce lze dohledat z veřejných rejstříků v době, kdy valná hromada společnosti dlužníka hlasovala o prodeji nemovitého majetku společnosti žalobce jako kupujícímu. V té době, tj. k 25.11.2009, Petr Kudla, působil ve funkci jednatele dlužníka a zastupoval jednoho ze společníků dlužníka a to společnost Finex Real, a.s.. Současně zastával funkci člena dozorčí rady žalobce. Ing. Jaroslav Fila zastával do 25.11.2009 funkci jednatele dlužníka, byl jedním ze společníků dlužníka a současně zastával funkci předsedy dozorčí rady žalobce. K tomuto dni, tedy k 25.11.2009, by bylo nutné v případě prodeje nemovitostí společnosti žalobce aplikovat ustanovení § 196a obch. zák.. Smlouva kupní však byla sepsána až dne

29.12.2009, kdy už personální propojení obou společností neexistovalo. Společnost dlužníka postupovala podle ustanovení § 196a obch. zák., a jak je výše popsáno, podala Krajskému soudu v Hradci Králové pobočka Pardubice návrh na jmenování znalce (usnesení uvedeného soudu č.j. 2Nc 1260/2009-6 ze dne 22.5.2009). Z tohoto usnesení vyplývá, že soud jmenuje znalcem ing. Rudolfa Jungera k vypracování znaleckého posudku ke stanovení hodnoty nemovitostí pro účely úplatného převodu z vlastnictví navrhovatele (společnost dlužníka). Ze znaleckého úkolu vymezeného pod bodem 1. odborného posudku soudem jmenovaného znalce vyplývá, že je třeba stanovit cenu obvyklou nemovitostí společnosti dlužníka. Lze tedy uzavřít, že odborný posudek, který sloužil jako podklad pro stanovení kupní ceny, byl zpracován právě za účelem prodeje nemovitostí z majetku společnosti dlužníka. Pokud tedy žalovaný tvrdí, že ustanovení znalce, nebylo pro případ prodeje nemovitostí, a toto byl také hlavní důvod, proč nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka zahrnul , není toto tvrzení v souladu se skutečností.

Soud k návrhu žalovaného provedl důkaz citovaným spisem Okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 25C 15/2011, jehož součástí je i rozsudek v tomto řízení vydaný dne 15.8.2012. Z tohoto rozsudku, který nenabyl právní moci, protože byl zrušen rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice spisová značka 23Co 342/2013 ze dne 30.7.2013 žalovaný rozsáhle na různých místech v průběhu řízení citoval a v něm uvedená skutková zjištění a závěry z nich použil pro prokazování svých tvrzení, že za situace, kdy žalobce, respektive osoby ji a dlužníka ovládající měly od samého počátku v úmyslu uhradit kupní cenu zápočtem na pochybné (promlčené) pohledávky žalobce za dlužníkem, lze v uvedené transakci shledat jednoznačný úmysl vytunelovat majetek dlužníka, a byť z formálního hlediska se zdá být celá transakce v pořádku, je přesto třeba dojít k závěru, uzavřená smlouva je absolutně neplatná podle ustanovení § 39 obč. zák..

K řízení vedenému před Okresním soudem v Pardubicích sp. zn. 25 C 15/2011 a k rozsudku v něm vydanému je především třeba zdůraznit, že insolvenční soud není v řízení vedeném o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka sp.zn. 59 ICm 1313/2013 vylíčením skutkového děje na základě zjištění Okresního soudu, jeho vyhodnocením a právními závěry z něho vyvozenými, vázán. Tento názor koresponduje s ustanovením § 231 insolvenčního zákona (dále jen IZ ), z něhož vyplývá, že insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu, kterým v průběhu insolvenčního řízení došlo ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, ani jiným způsobem tohoto zjištění. V průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost takového právního úkonu pouze insolvenční soud. Tímto postupem se insolvenční soud při vedení řízení v projednávané věci důsledně řídil.

Bylo tedy na žalovaném, aby v samostatném řízení před insolvenčním soudem navrhl důkazy, které by prokázaly jeho tvrzení, že pokud byla část kupní ceny sjednaná v kupní smlouvě ze dne 29.12. 2011 uhrazena započtením za použití pochybných (promlčených) pohledávek , jednalo se o jednoznačný úmysl vytunelovat majetek dlužníka a pro z toho vyplývající závěr, že je smlouva kupní ze dne 29.12. 2011 absolutně neplatným právním úkonem podle ustanovení § 39 obč. zákona. Žalovaný však zjevně této své povinnosti nedostál ani v řízení, které předcházelo vydání rozsudku ze dne 24.10. 2014, avšak ani v řízení, které následovalo po rozhodnutí Vrchního soud v Praze sp.zn. sp. zn. 102 VSPH 691/2015 ze dne 2. července 2015 a po následném jeho poučení insolvenčním soudem podle ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř..

Úkolem žalovaného tedy bylo, aby k prokázání svých tvrzení navrhl konkrétní důkazy, které by prokázaly úmysl obou smluvních stran kupní smlouvy ze dne 29.12.2011 zkrátit možnost uspokojení pohledávek jiných věřitelů dlužníka. Žalovaný ve svém podání doručeném insolvenčnímu soudu dne 3.12. 2015 navrhl provedení důkazu listinami-kopiemi smluv o postoupení pohledávky a smluv o půjčce (některé v nečitelném provedení), které jsou shora podrobně citovány. O těchto listinách jednak tvrdil, že pokud se jedná o postoupení pohledávek mezi společností Finex Real, a.s., jako postupitelem a JUDr. Fadrným, jako postupníkem v částce 4.022.636 Kč a v částce 953.290 Kč, tak tyto by měly být shledány neplatnými pro jejich neurčitost. Dalšími předloženými listinami, a to smlouvou o postoupení pohledávky na částku 1.107.263,40 Kč mezi Meat BO s.r.o. (postupitel) a Finex Real a.s. (postupník) ze dne 9.12.2005, smlouvou o postoupení pohledávky mezi Agropark-družstvo (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 3.669.831 Kč ze dne 15.5.2006, smlouvou o postoupení pohledávky mezi Jiří Vomáčka (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 116.474 Kč ze dne 20.10.2005, smlouvou o postoupení pohledávky mezi Agro Kunčina a. s. (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 320.250 Kč ze dne 21.10.2005, smlouvou o postoupení pohledávky mezi Lubomír Novák (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník)na částku 468.512 Kč ze dne 21.10.2005, smlouvou o postoupení pohledávky mezi BALTECH s.r.o. (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 89.941 Kč ze dne 26.10.2005, smlouvou o postoupení pohledávky mezi LEV Banín s.r.o. (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 113.757 Kč ze dne 15.11.2005, smlouvou o postoupení pohledávky mezi AGRODÍLNA Oldříš s.r.o. (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 77.328 Kč ze dne 15.11.2005, smlouvou o postoupení pohledávky mezi Janíček František (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 195.020 Kč ze dne 29.12.2005, a smlouvou o postoupení pohledávky mezi ČKD CHLAZENÍ s.r.o. (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 17.249,10 Kč ze dne 9.12.2005 argumentoval, že pohledávky v nich obsažené nebyly způsobilé k započtení, neboť tyto smlouvy byly uzavřeny více než 4 roky před podepsáním kupní smlouvy ze dne 29.12. 2011 a musí být tedy promlčené. Žalovaným předložené smlouvy o postoupení pohledávek jsou v celkovém finančním objemu 6.175.625,50 Kč. Žalobce naopak namítal, že všechny pohledávky dlužník uznal, a proto promlčené nebyly.

Soud podrobně přezkoumal žalovaným předložené smlouvy a shledal, že tvrzení žalovaného o tom, že všechny pohledávky postoupené na základě uvedených smluv jsou promlčené, je v rozporu se skutečností. Ze smlouvy o postoupení pohledávky mezi Agropark-družstvo (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 3.669.831 Kč ze dne 15.5.2006, č.l. II. odst. první vyplývá, že pohledávka dlužníkem uznána, ze smlouvy o postoupení pohledávky mezi Jiří Vomáčka (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 116.474 Kč ze dne 20.10.2005 dle č.l. I. vyplývá, že pohledávka dlužníkem rovněž uznána a ze smlouvy o postoupení pohledávky mezi BALTECH s.r.o. (postupitel) a Finex Real a. s. (postupník) na částku 89.941 Kč ze dne 26.10.2005 dle č.l. III. se podává, že tato pohledávka byla dlužníkem také uznána. V případě těchto smluv o postoupení pohledávky v celkovém finančním objemu 3.876.246 Kč nelze tedy o promlčení uvažovat.

Pokud jde o ostatní smlouvy o postoupení pohledávek v celkovém finančním objemu 2.299.379,50 Kč, u kterých je promlčení namítáno, tak žalovaný nenavrhl žádný důkaz k prokázání tvrzení, že v těchto případech k uznání závazku ze strany dlužníka nedošlo, přestože jako insolvenční správce dlužníka by tyto informace mít měl a mohl. V této souvislosti insolvenční soud poukazuje na skutečnost, že účastníkem řízení, který promlčení pohledávek namítá je žalovaný, a ten by měl také vyvrátit tvrzení žalobce, že všechny pohledávky, které byly k zápočtu oproti kupní ceně použity, byly dlužníkem uznány. Jak vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 102 VSPH 691/2015, žalovaný by měl předložit konkrétní důkazy k prokázání tvrzení, že účastníci kupní smlouvy byli při jejím uzavírání vedeni úmyslem zkrátit uspokojení ostatních věřitelů dlužníka. Žalovaný však opětovně pouze tvrdil, že došlo k vytunelování společnosti dlužníka , že účastníci smlouvy byly při jejím uzavření vedeni nekalými úmysly , apod.. K prokázání těchto tvrzení žádný konkrétní důkaz nenavrhl a opětovně pouze citoval ze zrušeného rozsudku Okresního soudu v Pardubicích sp.zn. 25 C 15/2011, o jehož využitelnosti pro vedené řízení je pojednáno výše. Insolvenční soud tedy uzavírá, že žalovaný úmysl účastníků kupní smlouvy zkrátit možnost uspokojení pohledávek jiných věřitelů dlužníka neprokázal.

Pro úplnost je dodáváno, že žalovaný předložil, k prokázání svých tvrzení, že pohledávky použité k započtení oproti kupní ceně sjednané v kupní smlouvě ze dne 29.12. 2009 byly promlčené, smlouvu o půjčce mezi (označení věřitele nečitelné) a JATKA SVITAVY s.r.o. na částku 2.500.000 Kč ze dne 10.10.2005. Podle podpisové části smlouvy je jako věřitel označena společnost Finex Real, a.s.. Tuto listinu žalovaný předložil bez bližšího zdůvodnění, co by ve vztahu k provedenému zápočtu a promlčení pohledávek měla prokazovat. Z obsahu tohoto dokumentu, jakož i z úplného výpisu z veřejného rejstříku na společnost dlužníka vyplývá, že finanční částka ve výši 240.000 Kč byla použita jako vklad věřitele do základního kapitálu společnosti dlužníka s datem zápisu 30.11.2005 a zbytek půjčené sumy ve výši 2.260.000 Kč měl pak být převeden (dle čl. II odst. 1 smlouvy) na účet ostatních kapitálových vkladů, neboť společnost Finex Real, a.s. ke dni 30.11. 2005 jako společník do společnosti dlužníka vstoupila. To zda k tomuto skutečně došlo, jak tato suma byla zaúčtována, či z jakého důvodu je uvedená smlouva soudu předkládána žalovaný neuvedl a ani žádnými důkazy nedoložil.

Žalovaný dále namítal, že smlouvy o postoupení pohledávek ze společnosti Finex Real, a.s. na pana Fadrného jsou neurčité, když z nich není zřejmé, jaké pohledávky za dlužníkem jsou vlastně na žalobce postupovány, přičemž uvedená neurčitost se váže k postoupení pohledávek v hodnotě bezmála 5 mio Kč (přesně 4.975.926 Kč). Neurčitost žalovaný dovozuje z textu smluv, přičemž předložené kopie pořídil oscanováním ze spisu OS Pardubice sp.zn. 25 C 15/2011. Odkazuje-li žalovaný na uvedený spis, je jeho obsahem současně limitována relevantnost a úplnost tam shromážděných materiálů. Žádná vlastní zjištění a důkazy k nim žalovaný soudu nepředložil. Podle názoru insolvenčního soudu je věcí obou smluvních stran, aby si vzájemně doložily obsah postupovaných pohledávek v době, kdy k tomuto došlo. Soud na rozdíl od žalovaného posoudil uvedené smlouvy o postoupení pohledávek jako určité a platné, které mají všechny zákonné záležitosti.

Z provedeného dokazování tedy vyplývá, že žalovaný nevyvrátil tvrzení žalobce o tom, že kupní smlouva byla platně uzavřena a kupní cena, stanovená znaleckým posudkem, byla zcela uhrazena, i když jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě. Tento jiný způsob úhrady kupní ceny sám o sobě nezpůsobuje neplatnost kupní smlouvy. Nebylo rovněž prokázáno, že by účastníci kupní smlouvy ze dne 29.12.2009 byli ve vztahu k reálně provedenému způsobu úhrady kupní ceny vedeni úmyslem zkrátit možnost uspokojení pohledávek jiných věřitelů dlužníka. Proto insolvenční soud, na základě výsledků dokazování a jejich zhodnocení, považuje kupní smlouvu uzavřenou dne 29.12.2009 za právní úkon platný. Pokud jde ještě o otázku podání odpůrčí žaloby insolvenční soud pro úplnost poznamenává, že bylo věcí žalovaného a jeho odpovědnosti jako insolvenčního správce, aby náležitě prověřil a posoudil možnost a podmínky pro podání této žaloby, a to bez ohledu na to, zda s ním statutární orgány společnosti dlužníka spolupracovaly.

Na základě všech shora podrobně rozvedených a posouzených skutečností insolvenční soud uzavřel, že žaloba na vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka byla podána po právu a rozhodl tak, že se nemovitosti specifikované ve výrokové části rozsudku z majetkové podstaty dlužníka, tedy společnosti JATKA SVITAVY , spol. s.r.o. v likvidaci, vylučují.

Pokud jde o výrok o nákladech řízení, rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 142 o.s.ř. a úspěšnému žalobci a vedlejšímu účastníku na straně žalobce přiznal jejich náhradu. Žalobci byla přiznána náhrada nákladů za zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč a dále částka 58.554,32 Kč za právní zastoupení podle vyhlášky 177/1996 Sb. advokátní tarif v platném znění, a to za 11 úkonů právní služby á 3.100,-Kč (§ 9 odst. 4, písm. c)), tj. 34.100,-Kč, 11x režijní paušál á 300,-Kč, tj. 3.300,-Kč a dále cestovné za 5 cest z Prahy do Pardubic a zpět osobním automobilem tov. zn. Volvo AS70 r. z. 4E97836, ujeto celkem 1.250 km, tj. 7.992,-Kč, náhrada za ztrátu času za 30 půlhodin á 100,-Kč, tj. 3.000,-Kč a DPH 10.162,32 Kč. Vedlejšímu účastníku byla přiznána náhrada nákladů řízení v celkové výši 36.081,72 Kč za právní zastoupení podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. advokátní tarif v platném znění, představující 5 úkonů právní služby á 3.100,-Kč (§ 9 odst. 4, písm. c)), tj. 15.500,-Kč, 5x režijní paušál á 300,-Kč, tj. 1.500,-Kč a dále cestovné za 3 cesty z Ostravy do Pardubic a zpět osobním automobilem tov. zn. Volvo DZ70 r. z. 6T70070, ujeto celkem 1.440 km, tj. 9.219,60 Kč, náhrada za ztrátu času za 36 půlhodin á 100,-Kč, tj. 3.600,-Kč a DPH 6.262,12 Kč. Současně soud uložil žalovanému, aby náhradu nákladů řízení zaplatil k rukám právního zástupce žalobce a právního zástupce vedlejšího účastníka do tří dnů od právní moci rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 20. ledna 2016

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová