KSPA 59 INS 4321/2012-C1-11
Č.j.: KSPA 59 INS 4321/2012-C1-11 (59 ICm 2623/2012-23)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka Pardubice rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: 1. správcovská a konkurzní, v.o.s., IČ 26126788, se sídlem Pardubice, Tř. Míru 67, PSČ 530 02, insolvenční správce dlužníka: Romana anonymizovano , bytem Letohrad, U Dvora 657, PSČ 561 51, zast. Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová, proti žalovanému: GE Money Bank, a.s., IČ 25672720, se sídlem Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, o popření pohledávky ve výši 57.486,02 Kč,

takto: I. Žaloba na určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Letohrad, U Dvora 657, PSČ 561 51, sp. zn.a vedená pod označením P6/1 není v popřené výši 57.486,02 Kč po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Včas podanou incidenční žalobou (doručena dne 10.9.2012) se žalobce jako insolvenční správce domáhal určení, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení pod č. P6/1 jako vykonatelná není v popřené části 57.486,02 Kč po právu.

Žalobce v žalobním návrhu uvedl, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku č. P6/1 ve výši 356.343,06 Kč Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná, s tím, že vykonatelnost byla doložena rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 151Ec 3738/2011-15, ze dne 13.12.2011. Na přezkumném jednání dne 15.8.2012 insolvenční správce částečně popřel pohledávku žalovaného ve výši 57.486,02 Kč a uznal ve výši 298.857,05 Kč. Popěrný úkon odůvodnil tím, že popřená částka představuje smluvní pokutu, která byla věřitelem přihlášena jako příslušenství, tedy nesprávně, protože se jedná o samostatný nárok. Následně podal shora citovanou žalobu, kterou zahájil incidenční spor a v ní svoji argumentaci doplnil odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, č.j. 23Cdo 3854/2011, z něhož vyplývá, že smluvní pokuta příslušenství pohledávky nepředstavuje. Dále rozsáhle citoval rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 3VSOL 32/2010, ze dne 24.3.2010. Navrhl, aby soud rozhodl, že pohledávka žalovaného není v popřené výši 57.406,02 Kč po právu.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že odkázal na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 151Ec 3738/2011-15, ze dne 13.2.2011 s tím, že o existenci pohledávky na základě tohoto rozsudku není pochyb. Současně poukázal ustanovení § 193 insolvenčního zákona, kde je stanoveno, že o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela a současně konstatoval, že nejsou splněny tam uvedené podmínky, neboť nedošlo k promlčení předmětné pohledávky ani k jejímu zániku. Poukázal na rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 151Ec 3738/2011-15, ze dne 13.2.2011, který dokládá existenci přihlášené pohledávky. Dále citoval rozhodnutí Vrchního soudu v Praze VSPH 180/82008-P51-14, kde je mj. uvedeno, že procesní úkon-podání, které je svého obsahu přihláškou pohledávky, avšak není podáno na předepsaném formuláři je podáním vadným, avšak nikoli procesně bezúčinným. Proto měl žalobce postupovat v souladu s § 188 odst. 2 IZ a vyzvat žalovaného k opravě a doplnění přihlášky pohledávky. Navrhl zamítnutí žaloby.

Vzhledem k tomu, že účastníci se vzdali práva účasti na projednání věci a ve věci lze rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, postupoval soud podle ust. § 115a o.s.ř. a od projednání věci na ústním jednání upustil.

Z provedených listinných důkazů soud zjistil následující skutkový stav:

Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č.j.-A-2 vyplývá, že byla zveřejněna dne 23.2.2012 včetně výzvy k uplatnění pohledávek ve smyslu ust. § 110 IZ.

Z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka Pardubice č.j. KSPA 59INS 4321/2012-A-2 se podává, že dne 6.6.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost 1. správcovská a konkurzní, v.o.s., IČ 26126788, se sídlem Pardubice, Tř. míru 67, PSČ 530 02.

Z přihláškového spisu vedeného v řízení pod sp. zn. 59 INS 4321/2012 pod P6, bylo zjištěno, že žalovaný podal přihlášku pohledávky 11.7.2012 tedy v zákonné lhůtě. Přihláškou pohledávky uplatnil dva dílčí nároky, přičemž v přihlášeném nároku vedeném pod označením P6/1 přihlásil pohledávku v celkové výši 356.343,07 Kč. Právním důvodem vzniku pohledávky byla smlouva o úvěru s pojištěním klienta Konsolidace ze dne 29.2.2008. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná, vykonatelnost byla doložena rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 151Ec 3738/2011-15, ze dne 13.12.2011. Z příloh, které žalobce doložil k přihlášce pohledávky, a to z výpisu z obchodního rejstříku soud zjistil rejstříkové údaje žalovaného, Smlouva o úvěru s pojištěním klienta Konsolidace byla uzavřena dne 29.2.2008. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 151Ec 3738/2011-15, ze dne 13.12.2011 bylo dlužníku (Jan Toráč) uloženo, aby žalovanému zaplatil částku 245.185,63 Kč s úrokem z prodlení ve výši 7 % p.a. z částky 247.828 Kč od 8.4.2009 do zaplacení a dále, aby zaplatil náhradu nákladů řízení ve výši 56.282 Kč. Rozsudek nabyl právní moci dne 9.2.2012 a stal se vykonatelným dne 14.2.2012. Z rozpisu pohledávky vyplývá její struktura (jistina po splatnosti 185.875,95 Kč, smluvní úrok po splatnosti 1.282,53 Kč, úrok z prodlení 13,14 Kč a splatné poplatky, pojištění, pokuty 58.014,02 Kč-vše k 15.6.2012). Úvěr byl zesplatněn k datu 7.4.2009, což je obsahem oznámení banky ze dne 7.4. 2009. Celková dlužná částka byla 254.698,71 Kč ve struktuře obsažené v uvedeném oznámení. Z výpisu z úvěrového účtu byly zjištěny skutečnosti dokládající pohyb na tomto účtu a splácení úvěru. Smlouva o bankovních produktech a službách byla uzavřena 18.2.2008 a stejného dne byla uzavřena dispozice k uvedené smlouvě.

Z protokolu o přezkumném jednání konaném dne 15.8.2012 vyplývá, že při něm insolvenční správce (žalobce) popřel pohledávku P6/1 žalovaného, a to co do výše 57.486,02 Kč, a uznal do výše 298.857,05 Kč. Dlužník uznal pohledávku zcela. Důvody popření správce jsou shodné s odůvodněním žalobního návrhu a spočívají v tom, že žalovaný přihlásil popřenou částku jako součást jistiny, avšak jedná se o příslušenství, když popřená částka představuje smluvní pokutu. Proto tato suma měla být přihlášena jako samostatný nárok.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ust. § 132 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti a z takto zjištěného skutkového stavu učinil následující právní závěry:

Podle ustanovení § 199 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Jak výše uvedeno, důvodem popření části vykonatelné pohledávky žalobcem bylo, že žalovaný přihlásil popřenou částku jako součást jistiny, jedná se však o příslušenství, když popřená částka představuje smluvní pokutu, a proto tato suma měla být přihlášena jako samostatný nárok. Z obsahu popěrného úkonu vyplývá, že vykonatelná pohledávka byla žalobcem popřena co do pravosti a výše. Dokazováním bylo prokázáno, že pohledávka žalobce byla již předmětem řízení před Obvodním soudem pro Prahu 1 č.j. 151Ec 3738/2011. Rozsudkem tohoto soudu také žalovaný doložil vykonatelnost své pohledávky. Předmětem uvedeného řízení byla i žalovaným uplatněná smluvní pokuta ve výši 57.486,02 Kč, což vyplývá z oznámení banky o zesplatnění úvěru ze dne 7.4. 2009, jakož i z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 151Ec 3738/2011. Nárok na zaplacení popřené části pohledávky (57.486,02 Kč) žalovanému tedy prokazatelně vznikl. Pokud žalovaný popřenou sumu ve formuláři přihlášky pohledávky rozepsal do položky 09 jako příslušenství, nemůže tento formální stav nic na oprávněnosti jeho nároku ani na samotném skutkovém základu přihlášené pohledávky změnit. Ze strany žalobce se tedy jedná o jiné právní posouzení věci. Z tohoto důvodu však nebyl žalobce oprávněn pohledávku žalovaného popřít. V této souvislosti insolvenční soud odkazuje na rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo

7/2013 ze dne 18.7. 2013, v němž je podrobně rozebrána otázka popření vykonatelné pohledávky. Mimo jiné z tohoto rozhodnutí vyplývá, že skutečnosti, které dlužník neuplatnil v řízení, jehož rozhodnutí založilo vykonatelnost pohledávky, a které neměly vliv na skutkový základ sporu nelze považovat za důvod pro popření vykonatelné pohledávky. Proto soud rozhodl, jak shora uvedeno a žalobu na určení, že pohledávka žalovaného není v popřené výši 57.486,02 Kč po právu, zamítl.

Pokud jde o výrok o nákladech řízení, rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 202 odst. 1 IZ tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu Vrchnímu soudu v Praze. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 5. září 2014

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Havlová Iva