KSPA 59 INS 37093/2013-P11-4
Č. j.: KSPA 59 INS 37093/2013-P11-4

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Alexandr anonymizovano , anonymizovano , bytem Třešňová alej 702/5, 571 01 Moravská Třebová o přihlášce pohledávky věřitele č. 11: AB 5 B.V., IČ: 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Blatného 1885/36, 616 00 Brno, v celkové výši 81.283,17 Kč,

takto:

Usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 18. srpna 2014 č.j. KSPA 59 INS 37093/2013-P11-2 se zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením č.j.-A-8 ze dne 13.3.2014 zjistil úpadek dlužníka, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil společnost Indra-Šebesta v.o.s., IČ 26919877, se sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno.

Dne 14.5.2014 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky věřitele č. 11: AB 5 B.V., IČ: 34192873, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemsko (dále jen věřitel č. 11), kterou přihlásil nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku ve výši 81.283,17 Kč. Tato přihláška byla insolvenčním soudem odmítnuta jako opožděná, neboť lhůta k podávání přihlášek byla stanovena v délce 30 dnů, přičemž poslední den lhůty připadl na 14.4.2014. Přihláška pohledávky věřitele č. 11 byla prostřednictvím datové schránky doručena 14.5.2014, tj. až po uplynutí této lhůty.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, ze dne 18. srpna 2014 č.j.-P11-2, insolvenční soud rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele č. 11 se odmítá a ukončil účast věřitele č. 11 v insolvenčním řízení. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 11 odvolání, v němž namítal, že věřitel jako zahraniční osoba se sídlem v Nizozemsku se nachází v režimu ustanovení § 430 IZ, proto výzva k podání přihlášky měla být takovému věřiteli doručena zvlášť. Jelikož dlužník nesprávně označil jako věřitele společnost Home Credit, a.s., IČ 26978636 namísto věřitele č. 11, lhůta k podání přihlášky nepočala běžet a tato nemohla být odmítnuta pro opožděnost.

Vzhledem k tomu, že odvolání směřovalo proti rozhodnutí vyšší soudní úřednice, bylo postupováno podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích, ve znění pozdějších předpisů, a tento opravný prostředek byl nejprve předložen předsedovi senátu, aby o něm rozhodl.

Napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, bylo přezkoumáno, přičemž bylo zjištěno následující. Věřitel č. 11 je zahraniční osobou, která má obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska. Tento věřitel nebyl ve smyslu § 430 insolvenčního zákona vyrozuměn o zahájení insolvenčního řízení, o vydání rozhodnutí o úpadku a nebyl vyzván k podání přihlášky. Proto mu k jejímu řádnému uplatnění v insolvenčním řízení dosud lhůta běžet nezačala.

Usnesení vyšší soudní úřednice tedy bylo vydáno předčasně, a proto samosoudce odvolání věřitele č. 11 v celém rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí vyšší soudní úřednice zrušil. Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním (ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích.

V Pardubicích dne 1. prosince 2015

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Čiháková