KSPA 59 INS 32658/2013-B-43
Č.j.: KSPA 59 INS 32658/2013-B-43

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Janou Horáčkovou v insolvenčním řízení dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , IČO 16253019, bytem Palackého náměstí 737, 539 73 Skuteč, o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , IČO 16253019, bytem Palackého náměstí 737, 539 73 Skuteč ve prospěch osoby blízké-otci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , byte m Petrkov 3. Díl č.p. 23, Trhová Kame nice ohledně ne movitosti zapsané na LV č. 5487 pro obec Hlinsko a katastrální území Hlinsko v Čechách (pozemek parcelní číslo st. 2177, na kterém stojí stavba garáže bez čp/če) za kupní cenu 3.920 Kč.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 59 INS 32658/2013-A-9 ze dne 31. prosince 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Mgr. Vladimír Severin, se sídlem Adámkova 149, 539 01 Hlinsko.

Dne 28. listopadu 2016 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost pana Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Petrkov 3. Díl čp. 23, o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to pozemku parcelní číslo st. 2177, na kterém stojí stavba garáže bez čp/če. Svůj návrh odůvodnil tím, že je otcem dlužníka; na dotčené stavební parcele stojí garáž, kterou má ve svém výlučném vlastnictví a o pozemek jeví vážný zájem. Obvyklá cena pozemku byla znaleckým posudkem stanovena na částku 3.920 Kč.

Insolvenční správce se k žádosti navrhovatele vyjádřil tak, že s návrhem otce dlužníka na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku souhlasí za předpokladu, že žadatel uhradí kupní cenu ve výši 3.920 Kč, která odpovídá ceně obvyklé stanovené znaleckým posudkem.

Soupis majetkové podstaty je založen na č.l. B-3/32 insolvenčního spisu.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 a 2 IZ dlužník, osoby u blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz isir.justi ce.cz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu, prokuristy dlužníka, členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 věta první IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Z obsahu insolvenčního spisu je soudu známo, že žadatel je osobou dlužníkovi blízkou ve smyslu § 295 odst. 1 IZ. Žadatel je vlastníkem garáže stojící na předmětné stavební parcele a je zřejmé, že prodej samotného pozemku by byl velmi obtížně realizovatelný. Pokud jde o souhlas věřitelského výboru, tak v dané věci jeho působnost vykonává insolvenční soud. Po přezkoumání žádosti o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka soud neshledal důvody, proč by nemělo být žádosti vyhověno při splnění podmínky, že žadatel uhradí kupní cenu ve výši nejméně 3.920 Kč, a to nejpozději při podpisu kupní smlouvy, když tato částka odpovídá obvyklé ceně pozemku stanovené na základě vypracovaného znaleckého posudku soudní znalkyně Jindry Humpolcové, bytem Rataje 1463, Hlinsko. Povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka obsažené ve výroku tohoto usnesení je tedy současně vyjádření souhlasu věřitelského orgánu, jehož působnost soud vykonává.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud dospěl k názoru, že v daném případě byly splněny podmínky ustanovení § 295 odst. 3 IZ, a proto rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ust. § 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 295 odst. 3 IZ).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 13. ledna 2017 Mgr. Jana Horáčková v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová