KSPA 59 INS 32442/2014-B-14
Č. j.: KSPA 59 INS 32442/2014-B-14

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČO 40478823, bytem Palackého náměstí 156, 572 01, Polička-Město a Zora anonymizovano , r.č. 575315/2317, bytem Palackého náměstí 156, 572 01, Polička-Město,

takto:

Usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 9. prosince 2015, č. j. KSPA 59 INS 32442/2014-B-13, kterým insolvenčním soud udělil insolvenčnímu správci Mgr. Ing. Petru Konečnému, IČO 66242002, se sídlem Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc, provozovna 9. května 8, 571 01 Moravská Třebová, souhlas k vydání výtěžku ze zpeněžení nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 2467 pro obec a katastrální území Polička, a to: pozemku p. č. st. 69, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 219 m2, jehož součástí je stavba, Polička-Město, č. p. 156, obč. vyb., poz. p. č. st. 2333, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a poz. p. č. 44/1 zahrada, o výměře 229 m2, zajištěnému věřiteli č. 3: Finanční úřad pro Pardubický kraj, IČO 72080043, se sídlem B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice ve výši 700.015,49 Kč, jakož i souhlas k vyplacení odměny insolvenčního správce určené z výtěžku zpeněžení ve výši 76.231,69 Kč včetně DPH z účtu majetkové podstaty dlužníka, se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) ze dne 18.12.2014, č.j.-A-6, byl zjištěn úpadek shora uvedeného dlužníka a jako řešení tohoto úpadku bylo povoleno oddlužení. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Ing. Petr Konečný, IČO 66242002, se sídlem Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc, provozovna 9. května 8, 571 01 Moravská Třebová.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 15.10.2015 požádal insolvenční správce insolvenční soud o udělení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení nemovitostí zajištěnému věřiteli a o vyplacení své odměny určené z výtěžku zpeněžení.

Usnesením insolvenčního soudu ze dne ze dne 9. prosince 2015, č. j. 32442/2014-B-13, insolvenční soud udělil souhlas insolvenčnímu správci k vydání výtěžku zpeněžení nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 2467 pro obec a katastrální území Polička toliko zajištěnému věřiteli č. 3: Finanční úřad pro Pardubický kraj, IČO 72080043, se sídlem B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice ve výši 700.015,49 Kč, jakož i souhlas k vyplacení odměny insolvenčního správce určené z výtěžku zpeněžení ve výši 76.231,69 Kč včetně DPH z účtu majetkové podstaty dlužníka.

Insolvenční soud ze své úřední činnosti zjistil, že se shora uvedené usnesení neopírá o zjištěný skutkový stav, proto v daném případě postupoval analogicky podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a o vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně související zákonů, v platném znění, a věc předložil soudci, aby o ní rozhodl.

Soud usnesení přezkoumal, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, a zjistil, že administrativní systémovou chybou nebyl udělen souhlas s vydáním výtěžku rovněž zajištěnému věřiteli č. 2 společnosti Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČO 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3. Na základě této skutečnosti dospěl soud k závěru, že usnesení vydané vyšší soudní úřednicí nemá podklad ve zjištění skutkového stavu, a proto jej zrušil. Rozhodnutí soudce se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním (ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb.).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové- pobočky v Pardubicích.

V Pardubicích dne 17. prosince 2015 JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Čiháková