KSPA 59 INS 28003/2015-B-12
Č.j.: KSPA 59 INS 28003/2015-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl asistentem soudce Mgr. Janem Maclem v insolvenčním řízení dlužníka: Vlastimil anonymizovano , r.č. 560123/0976, IČ: 12967955, a Věra anonymizovano , r.č. 565925/0223, oba bytem Generála Svobody 618, 533 51 Pardubice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Insolvenční soud, který současně vykonává působnost věřitelského výboru, povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků: Vlastimil anonymizovano , r.č. 560123/0976, IČ: 12967955, a Věra anonymizovano , r.č. 565925/0223, oba bytem Generála Svobody 618, 533 51 Pardubice, ve prospěch osoby blízké-dcery dlužníků: Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Generála Svobody 618, 533 51 Pardubice, ohledně:

nemovitých věcí zapsaných na LV 1167 pro obec Pardubice, katastrální území Rosice nad Labem, evidovaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (pozemek parcelní číslo st. 1181, součástí pozemku je stavba č.p. 618; pozemek p.č. 24/13),

formou veřejné dražby.

Odůvodnění: Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích usnesením č.j. KSPA 59 INS 28003/2015-A-8 ze dne 20. ledna 2016 zjistil úpadek dlužníka, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Ilonu Dorkovou, IČ: 66235723, se sídlem Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice. Dne 3. května 2016 bylo usnesením insolvenčního soudu č.j.-B-6 oddlužení dlužníků schváleno, a to formou zpeněžením majetkové podstaty.

Do majetkové podstaty dlužníků insolvenční správce sepsal mj. nemovitosti zapsané na LV 1167 pro obec Pardubice, katastrální území Rosice nad Labem, evidovaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (pozemek parcelní číslo st. 1181, součástí pozemku je stavba č.p. 618; pozemek p.č. 24/13), které jsou předmětem zajištění ve prospěch zajištěných věřitelů. Soupis majetkové podstaty je v insolvenčním spise založen na č.l. B-2/7.

Dne 12. září 2016 byla soudu doručena žádost dcery dlužníků Ing. Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Generála Svobody 618, 533 51 Pardubice, o výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to k nemovitým věcem podrobně popsaným ve výrokové části tohoto usnesení. Navrhovatel uvedl, že má zájem účastnit se již vyhlášené veřejné dražby, neboť v domě s jejich rodiči žije taktéž matka Věry anonymizovano , pro niž by nutnost vystěhovat se z nemovitosti zcela jistě znamenala velké psychické trauma. Má za to, že její účast by mohla být i ku prospěchu věřitelů, neboť vyšší počet zájemců může vést k vyšší isir.justi ce.cz prodejní ceně. Dále k žádosti navrhovatel přiložil souhlasy zajištěných věřitelů České správy sociálního zabezpečení a Finančního úřadu pro Pardubický kraj.

Podle ustanovení § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), ve znění pozdějších předpisů, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá.(odst. 1) Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu, prokuristy dlužníka, členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty. (odst. 2) Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. (odst. 3 věta první)

Působnost věřitelského výboru v daném insolvenčním řízení vykonává insolvenční soud.

S ohledem na shora uvedené soud, který současně vykonává působnost věřitelského výboru, dospěl k závěru, že v daném případě byly splněny podmínky ustanovení § 295 odst. 3 IZ, kdy účast osoby blízké v transparentní dražbě dle zákona o veřejných dražbách může vést k vyššímu uspokojení věřitelů než při zpeněžení tohoto majetku jiným způsobem, a proto výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ustanovení § 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 6. října 2016

Mgr. Jan Macl v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Havlová Iva