KSPA 59 INS 27766/2013-B-2
Č. j. KSPA 59 INS 27766/2013-B-2 KSPA 59 INS 27760/2013-B-15

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Kateřinou Janovskou v insolvenční věci dlužníka: a) Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Fimberk 149, 539 73 Skuteč a b) Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Fimberk 149, 539 73 Skuteč, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitostí, uvedených v žádosti insolvenčního správce dlužníka JUDr. Martina Pavliše, se sídlem Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko, která je založena v insolvenčním spise na č. l. B-11,12, paní Michaele anonymizovano , bytem Fimberk 149, 539 73 Skuteč, za kupní cenu minimálně 640.000,-Kč.

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 27760/2013-A-9 ze dne 13.12.2013 soud zjistil úpadek dlužníků zároveň rozhodl o povolení oddlužení. Usnesením ze dne 26. 3. 2014 č. j. KSPA 59 INS 27760/2013-B-8 schválil soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře s tím, že zajištěný věřitel bude uspokojen prodejem zajištěných nemovitostí sepsaných do majetkové podstaty dlužníků. Insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Eva Mlčochová, se sídlem Purkyňova 37, 568 02 Svitavy.

Podáním ze dne 13. 6. 2014 požádala paní Michaela anonymizovano , bytem Fimberk 149, 539 73 Skuteč, o udělení výjimky ze zákazu nabývá majetku z majetkové podstaty dlužníka, neboť je v příbuzenském vztahu s dlužníky-dcera. V žádosti dále uvedla, že považuje udělení této výjimky za důvodné, neboť v předmětné nemovitosti bydlí i její prarodiče a má za to, že žádný z věřitelů tímto postupem nebude poškozen, když zajištěný věřitel s tímto postupem souhlasí.

Z podání insolvenčního správce ze dne 24. 6. 2014 dále bylo zjištěno, že dle jeho názoru nebrání žádný skutečnost k tomu, aby majetek dlužníků nabyla do vlastnictví jejich dcera. Zajištěný věřitel s tímto postupem taktéž souhlasil s tím, že prodej se uskuteční za minimální cenu 640.000,-Kč (č. l. B-12/2 insolvenčního spisu).

Působnost věřitelského výboru v této věci vykonává insolvenční soud.

Podle ustanovení § 295, odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen InsZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od KSPA 59 INS 27760/2013-B-15 skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 téhož ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1, po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud, v odůvodněných případech, povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud navrhovateli Michaele anonymizovano , jakožto osobě blízké dlužníkům ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku, povolil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (ust. § 91 InsZ).

V Pardubicích dne 18. srpna 2014

Kateřina Janovská v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Havlová Iva