KSPA 59 INS 26817/2014-A-2
Č.j.: KSPA 59 INS 26817/2014-A-2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci dlužníka: Pardubická tiskárna SILUETA, s.r.o., IČ 42195110, se sídlem Sezemice-Veská 75, PSČ 533 04, o návrhu dlužníka na vyhlášení moratoria,

takto:

I. Vyhlašuje se moratorium na dlužníka: Pardubická tiskárna SILUETA, s.r.o., IČ 42195110, se sídlem Sezemice-Veská 75, PSČ 533 04. II. Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a trvá do 3. ledna 2015. III. Dlužníkovi se ukládá, aby nejpozději 5 dnů před datem ukončení trvání moratoria předložil insolvenčnímu soudu zprávu o své ekonomické situaci a činnosti v průběhu vyhlášeného moratoria.

Odůvodnění:

Dne 23. září 2014 byl Krajskému soudu v Hradci Králové-pobočce v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) doručen návrh v záhlaví označeného dlužníka na vyhlášení moratoria. Usnesením č. j. KSPA 59 INS 25870/2014-A-4 ze dne 24. září 2014 insolvenční soud tento návrh odmítl, protože nesplňoval náležitosti podle ust. § 116 odst. 2 zákona č 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), konkrétně nebyly předloženy řádné seznamy majetku, závazků a zaměstnanců se všemi zákonem vyžadovanými náležitostmi (ust. § 104 odst. 2 až 4 IZ) a dále listiny dokládající dlužníkův úpadek.

Dne 29. září 2014 dlužník podal u insolvenčního soudu nový návrh na vyhlášení moratoria. Usnesením č. j. KSPA 59 INS 26424/2014-A-4 ze dne 30. září 2014 insolvenční soud i tento návrh odmítl. Dlužník sice v uvedeném návrhu odstranil vady vytýkané mu insolvenčním soudem ve vztahu k předcházejícímu návrhu na vyhlášení moratoria, nicméně i tento návrh dlužníka nesplňoval náležitosti podle ust. § 116 odst. 2 IZ., když byl zatížen nedostatky v připojených účetních závěrkách a v souhlasech věřitelů.

V návrhu ze dne 2. října 2014 podaným před zahájením insolvenčního řízení, který je předmětem tohoto rozhodnutí, dlužník odstranil vady předchozích návrhů a uvedl, že je v úpadku, neboť realizuje ztrátové hospodaření. V průběhu let 2013 a 2014 se dostal do složité finanční situace vyvolané nerovnoměrným rozvržením objednávek od hlavního odběratele v souvislosti s odkládanou novelizací občanského zákoníku a poklesem cen v polygrafickém průmyslu. Má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, když několik desítek z nich neplní po dobu delší tří měsíců, proto se rozhodl svůj vztah k věřitelům řešit tzv. předjednanou reorganizací . Vyhlášení moratoria je pro něho jediným řešením, které mu umožní zachovat provoz podniku, dokončit přípravu reorganizačního plánu, vyjednat souhlas věřitelů s tímto plánem, získat prostředky na provozní financování a zachovat schopnost vyrábět a plnit závazky vůči odběratelům. Dobu trvání moratoria navrhuje v délce 3 měsíců.

Podle ust. § 115 IZ dlužník, který je podnikatelem, může do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a jde-li o insolvenční návrh věřitele, do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem, navrhnout insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria; toto právo nemá právnická osoba v likvidaci.

Podle ust. § 116 odst. 1 IZ musí návrh na moratorium obsahovat kromě obecných náležitostí podání (§ 7 IZ a ust. § 42 odst. 4 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ ), rozumí označení soudu, kterému je podání určeno, označení osoby, která dané podání činí, uvedení věci, které se podání týká, konkretizace toho, co podání sleduje, podpis a datum, a předložení podání v potřebném počtu stejnopisů) všechny skutečnosti, které odůvodňují vyhlášení moratoria.

Podle ust. § 116 odst. 2 IZ je k návrhu dlužník povinen připojit stejné seznamy a listiny jako k insolvenčnímu návrhu a dále poslední účetní závěrku a písemné prohlášení většiny jeho věřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí, a to včetně úředně ověřených podpisů věřitelů.

Podle ust. § 118 odst. 1 IZ insolvenční soud moratorium vyhlásí, jestliže jsou splněny předpoklady uvedené v § 115 a 116 IZ a nebylo-li dosud rozhodnuto o insolvenčním návrhu, jinak návrh na moratorium odmítne.

Z předloženého návrhu, jakož i z elektronického výpisu z obchodního rejstříku týkajícího se dlužníka a dostupného na stránkách www.justice.cz má soud za prokázané, že dlužník je podnikatelem (společností s ručením omezeným podnikající v předmětu podnikání nakladatelství a vydavatelství, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a polygrafická výroba) a v současné době není v likvidaci. Návrh na vyhlášení moratoria obsahuje všechny obecné náležitosti podání. Dlužník rovněž předložil řádné seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, se všemi náležitostmi vyžadovanými insolvenčním zákonem a dále listiny dokládající jeho úpadek a prokazující náležitosti účetních závěrek, tak jak je vymezuje ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jakož i řádné souhlasy věřitelů počítané podle výše jejich pohledávek. Uvedl také skutečnosti odůvodňující vyhlášení moratoria-osvědčující dlužníkův úpadek (dlužník má více věřitelů s peněžitými závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit a dále výše jeho závazků zjevně překračuje hodnotu jeho majetku) a svědčící o tom, že dlužník hodlá dobu trvání moratoria využít způsobem, který by mohl vést k řešení jeho úpadku reorganizací.

Na základě shora uvedených skutečností soud uzavřel, že dlužník splnil veškeré předpoklady pro vyhlášení moratoria vymezené shora uvedenými ustanoveními insolvenčního zákona, a proto rozhodl jak shora uvedeno a moratorium na dlužníka vyhlásil (výrok I.). Současně, v souladu s ust. § 119 odst. 1 IZ, rozhodl tak, že moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení v insolvenčním rejstříku a trvá tři měsíce, tedy do 3. ledna 2015 (výrok II). Dále dlužníku uložil, aby nejpozději 5 dnů před datem ukončení trvání moratoria předložil zprávu o své ekonomické situaci a činnosti v průběhu vyhlášeného moratoria (výrok III.).

Poučení:

I. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (ust. § 118 odst. 2 IZ).

II. Po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku (ust. § 120 IZ). Není-li dále stanoveno jinak, po dobu trvání moratoria zůstávají zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (ust. § 120 IZ).

III. I v době trvání moratoria mohou oprávněné osoby přistoupit k řízení a věřitelé uplatnit svá práva přihláškou pohledávky. Účinky těchto úkonů však nastávají až zánikem moratoria, není-li dále stanoveno jinak. Za věřitele dlužníka se po dobu trvání moratoria považují přihlášení věřitelé a osoby uvedené v seznamu závazků (ust. § 121 IZ).

IV. Závazky bezprostředně souvisící se zachováním provozu podniku vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm je dlužník po dobu trvání moratoria oprávněn hradit přednostně před dříve splatnými závazky. Smlouvy na dodávky energií a surovin, jako i další smlouvy o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců, nemůže druhý účastník smlouvy po dobu trvání moratoria vypovědět nebo od nich odstoupit pro prodlení dlužníka s placením úhrady za zboží nebo služby, ke kterému došlo před vyhlášením moratoria, nebo pro zhoršení majetkové situace dlužníka, hradí-li dlužník na základě těchto smluv řádně a včas alespoň tyto závazky (ust. § 122 IZ).

V. Dlužník, který v době trvání moratoria poruší své povinnosti stanovené tímto zákonem, odpovídá věřitelům za škodu nebo jinou újmu, kterou jim tím způsobí. Této odpovědnosti se dlužník zprostí, jen když prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu moratoria. Za škodu nebo jinou újmu vzniklou podle odst. 1 ručí společně a nerozdílně členové statutárního orgánu dlužníka (ust. § 127 IZ).

V Pardubicích dne 3. října 2014

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Karlíková Petra