KSPA 59 INS 26648/2012-B-31
Č.j.: KSPA 59 INS 26648/2012-B-31

USNES EN Í

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl asistentem soudce Mgr. Janem Maclem v insolvenčním řízení dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , a Eva anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Jiráskova 628, 572 01 Polička,

tak to :

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Jiřího Jandy, anonymizovano , a Evy anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Jiráskova 628, 572 01 Polička, ve prospěch osoby blízké-syna dlužníků: Jiří anonymizovano , nar. , bytem , ohledně nemovitého majetku ve spoluvlastnictví dlužníka Jiřího Jandy a dlužníka Evy anonymizovano , tj. ne movitých věcí zapsaných na LV 535 pro obec Pomezí, katastrální úze mí Pome zí, evidovaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy (pozemek parcelní číslo st. 336, součástí pozemku je stavba č.p. 294; pozemek p.č. 633/1, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e.; pozemek p.č. 633/2, součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e.; pozemek p.č. 381/4; pozemek 381/6), za kupní cenu 490.000 Kč.

Odůvodnění:

Dne 30. října 2012 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka Jiřího Jandy, vedené pod sp. zn., a insolvenční řízení dlužníka Evy anonymizovano , vedené pod sp. zn. 59 INS 26649/2012. Usnesením insolvenčního soudu č.j.-A-9 ze dne 20. února 2013 byla tato řízení spojena a dále vedena pod sp. zn. KSPA 59 INS 26648/2012. Usnesením č.j.-A-12 ze dne 11. března 2013 soud zjistil úpadek dlužníků, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil společnost GESTORE, v.o.s., IČ: 28820959, se sídlem Na Lánech 30, 570 01 Litomyšl. Na schůzi věřitelů dne 17. dubna 2013 byl zástupcem věřitelů zvolen Rostislav Dohnal, nar. , bytem Hegerova 901, 572 01 Polička. Dne 22. dubna 2013 bylo usnesením insolvenčního soudu č.j.-B-8 oddlužení dlužníků schváleno, a to formou splátkového kalendáře.

Do majetkové podstaty dlužníků insolvenční správce sepsal mj. nemovitosti zapsané na LV 535 pro obec Pomezí, katastrální území Pomezí, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy (pozemek parcelní číslo st. 336, součástí pozemku je stavba č.p. 294; pozemek p.č. 633/1, součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e.; pozemek p.č. 633/2, součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e.; pozemek p.č. 381/4; pozemek 381/6), které jsou předmětem zajištění ve prospěch zajištěných věřitelů, a to Rostislava Dohnala, nar. , bytem Hegerova 901, 572 01 Polička; a společnosti GE Money Bank, a.s., IČ : 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28, Praha 4.

Dne 12. srpna 2015 byla soudu doručena žádost syna dlužníků Jiřího Jandy, nar. , bytem Jiráskova 628, Polička 572 01, doplněná podáním ze dne 17. září 2015, o výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to k nemovitým věcem podrobně popsaným ve výrokové části tohoto usnesení. Navrhovatel uvedl, že svou žádost považuje za důvodnou s ohledem na dosavadní průběh insolvenčního řízení a zásadu maximálního uspokojení zajištěných věřitelů, neboť jeho nabídka činí 490.000 Kč, zatímco elektronická aukce nebyla úspěšná ani při vyvolávací ceně 323.000 Kč.

Podle ustanovení § 68 odst. 2 IZ ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

Podle ustanovení § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), ve znění pozdějších předpisů, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá.(odst. 1) Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu, prokuristy dlužníka, členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty. (odst. 2) Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. (odst. 3 věta první)

Přípisem doručeným insolvenčnímu soudu dne 5. listopadu 2015 insolvenční správce sdělil, že nemá námitek, aby soud udělil výjimku pro nabytí majetku Jiřím anonymizovano , anonymizovano , za navrhovanou kupní cenu, neboť o nemovité věci není téměř žádný zájem. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 9. prosince 2015 zástupce věřitelů Rostislav Dohnal uvedl, že s prodejem nemovitých věcí synovi dlužníků Jiřímu anonymizovano , nar. , za částku 490.000 Kč souhlasí.

S ohledem na shora uvedené soud dospěl k názoru, že v daném případě byly splněny podmínky ustanovení § 295 odst. 3 IZ, kdy z prodeje majetku z majetkové podstaty dlužníka osobě blízké bude dosaženo podstatně vyššího uspokojení zajištěných věřitelů než při zpeněžení tohoto majetku jiným způsobem, a proto výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ustanovení § 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 5. ledna 2016

Mgr. Jan Macl v. r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová