KSPA 59 INS 23148/2015-P9-7
Č.j. KSPA 59 INS 23148/2015-P9-7

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl soudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , IČO 11586044, bytem S. K. Neumanna 2487, 530 02 Pardubice V-Zelené Předměstí, zastoupeného JUDr. Janou Betlamovou, advokátkou, se sídlem Dómská 8, 412 01 Litoměřice

takto: Usnesení vyšší soudní úřednice č. j. KSPA 59 INS 23148/2015-P9-3 ze dne 9. listopadu 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) č. j. KSPA 59 INS 23148/2015-A-7 ze dne 9. února 2016 byl zjištěn úpadek dlužníka, soud současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil KONKURSNÍ v.o.s., IČO 25417959, se sídlem Měsíčná 256/2, 460 02 Liberec. Usnesením č. j. KSPA 59 INS 23148/2015-B-91 ze dne 21. června 2017 soud neschválil oddlužení dlužníka a současně na jeho majetek prohlásil konkurs, který je veden jako konkurs nepatrný. Usnesením soudu č. j.-P9-3 ze dne 9. listopadu 2017 bylo rozhodnuto, že na místo věřitele MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720 (dříve GE Money Bank, a.s.) se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel přihlášené pohledávky P9/3 DDM INVEST X AG, se sídlem Schochenmühlestrasse 4, 6340, Baar, Švýcarsko. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 21. listopadu 2017 vznesl dlužník námitku do shora uvedeného rozhodnutí vydaného vyšší soudní úřednicí a současně navrhl, aby insolvenční soud zamítl převod přihlášené pohledávky (V podrobnostech viz č.l. P9-5 spisu) Podle ustanovení § 18 odst. 4 IZ není proti rozhodnutí podle § 18 odst. 1 a 3 IZ odvolání přípustné. Podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně. Soudce postupem podle výše citovaného zákona přezkoumal napadené usnesení vyšší soudní úřednice, jakož i související řízení a dospěl k závěru, že je na místě usnesení potvrdit. Vyšší soudní úřednice postupovala při rozhodnutí v uvedené věci správně. Dne 25. února 2016 byla doručena insolvenčnímu soudu přihláška pohledávky věřitele č. 9: MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720 (dříve GE Money Bank, a.s.) se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, kterou přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Šteklová isir.justi ce.cz pohledávku v celkové výši 89 276,83 Kč sestávající z 3 dílčích nároků. Přihláška pohledávky je evidována v insolvenčním řízení pod P9. Podáním doručeným soudu dne 15. října 2017 navrhl věřitel MONETA Money Bank, a.s., aby v souladu s ustanovením § 18 IZ vstoupil do insolvenčního řízení na jeho místo nový věřitel-společnost DDM INVEST X AG, se sídlem Schochenmühlestrasse 4, 6340, Baar, Švýcarsko, a to co do dílčí pohledávky věřitele vedené pod označením P9/3. Vzhledem k tomu, že původní věřitel podal návrh na vstup, který splňoval veškeré zákonné náležitosti, vydala v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a 2 IZ vyšší soudní úřednice rozhodnutí, kterým návrhu původního věřitele na vstup nabyvatele do insolvenčního řízení ve vztahu k dílčí pohledávce P9/3 (tj. co do výše 73 627,96 Kč) vyhověla. Původní věřitel tak zůstává v řízení s dílčími pohledávkami P9/1 a P9/2, tj. v řízení nadále pokračuje v částce 15 648,87 Kč. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem neshledal soudce námitky dlužníka důvodnými, a proto rozhodl podle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. o tom, že se usnesení vyšší soudní úřednice potvrzuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb.).

Pardubice 1. února 2018 JUDr. Karel Kudláček v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Šteklová