KSPA 59 INS 23126/2013-P7-6
Č.j.: KSPA 59 INS 23126/2013-P7-6

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v právní věci dlužníka: Hana Myšková r.č. 495201/135, bytem Radiměř 10, 569 07 Radiměř, o odvolání věřitele č. 6: Finanční štít s.r.o., IČ 24284491, sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, ve výši 30.000,-Kč,

takto:

Usnesení vyššího soudního úředníka č.j. KSPA 59 INS 23126/2013-P7-3 ze dne 8. září 2014, kterým bylo rozhodnuto, že k přihlášce pohledávky věřitele č. 6: Finanční štít s.r.o., IČ 24284491, sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1 ve výši 30.000,-Kč se nepřihlíží, se zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 20. srpna 2013 bylo u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ), zahájeno insolvenční řízení v insolvenční věci shora uvedeného dlužníka. Krajský soud usnesením č.j.-A-9 ze dne 24.10.2013 zjistil úpadek dlužníka, současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Evu Mlčochovou, se sídlem Purkyňova 37, 568 02 Svitavy.

Dne 21. listopadu 2013 byla doručena insolvenčnímu soudu přihláška pohledávky věřitele č. 6: Finanční štít s.r.o., IČ 24284491, sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, (dále jen věřitel č. 6), kterou přihlásil do insolvenčního řízení svoji nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku celkem ve výši 30.000,-Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 8. ledna 2013 popřel insolvenční správce v celém rozsahu nevykonatelnou pohledávku věřitele č. 6 co do pravosti a výše, neboť věřitel neprokázal důvod vzniku pohledávky, když k přihlášce nebyly přiloženy žádné listiny.

O popření pohledávky insolvenční správce vyrozuměl věřitele č. 6, který se přezkumného jednání neúčastnil v souladu s ustanovením § 197 odst. 2 a § 198 odst. 1 zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen InsZ) a zároveň uvedl důvod popření.

Na základě těchto skutečností pak vyšší soudní úřednice rozhodla usnesením č.j. -P7-3 ze dne 8. září 2014 tak, že byla přihláška věřitele č. 6 odmítnuta s tím, že po právní moci usnesení končí účast věřitele v insolvenčním řízení co do výše 30.000,-Kč. Přihláška věřitele č. 6 byla odmítnuta z toho důvodu, že nepodal určovací žalobu v zákonem určené lhůtě (ust. § 185, § 197 odst. 2 IZ). Usnesení bylo věřiteli č. 6 doručeno do datové schránky dne 8. dubna 2014.

Soud na podkladě podaného odvolání přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání a zjistil, že věřitel č. 6 (jako žalobce) podal k nadepsanému soudu dne 5. února 2014 žalobu na určení pravosti a výše pohledávky, kde na straně žalovaných je JUDr. Eva Mlčochová, se sídlem Purkyňova 37, 568 02 Svitavy, insolvenční správce dlužníka Hany Myškové r.č. 495201/135, bytem Radiměř 10, 569 07 Radiměř. Řízení je vedeno pod sp.zn. 59 ICm 380/2014. Žaloba byla tedy podána ve lhůtě dle ustanovení § 198 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon).

Vzhledem k této skutečnosti postupoval soud podle ustanovení § 9 zák. č. 121/2008 Sb.o vyšších soudních úřednících, odvolání věřitele č. 6 zcela vyhověl a napadené usnesení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (§ 185 IZ).

V Pardubicích dne 22. října 2014

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Havlová Iva