KSPA 59 INS 23078/2016-A-25
Č.j.: KSPA 59 INS 23078/2016-A-25

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: FT-stavby, s.r.o., IČ: 02036321, se sídlem Havlíčkova 7, 537 01 Chrudim, o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření,

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření doručený soudu dne 7. ledna 2017, kterým se dlužník: FT-stavby, s.r.o., IČ: 02036321, se sídlem Havlíčkova 7, 537 01 Chrudim, domáhá, aby soud uložil 1) ENREDA, a.s., IČ: 27758532, se sídlem Sochorova 3226/40, 616 00 Brno, 2) Miroslavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Drnovice 139, 679 76 Drnovice, 3) DLV GROUP, s.r.o., IČ: 02184052, se sídlem Bratislavská 1527/15, 102 00 Praha 10, a 4) Dušanu anonymizovano , anonymizovano , bytem Lozice 39, 538 54 Lozice, aby na náhradu škody nebo jiné újmy složili do úschovy u soudu peněžité prostředky v celkové výši 2.100.000,-Kč, se odmítá.

Odůvodnění : Usnesením č.j.-A-18 ze dne 8. prosince 2016 rozhodl Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích tak, že se odmítá insolvenční návrh navrhovatelů ENREDA, a.s., IČ: 27758532, se sídlem Sochorova 3226/40, 616 00 Brno, a DLV GROUP, s.r.o., IČ: 02184052, se sídlem Bratislavská 1527/15, 102 00 Praha 10 (výrok I.), insolvenčnímu navrhovateli ENREDA, a.s., uložil pořádkovou pokutu ve výši 30.000,-Kč (výrok II.), insolvenčnímu navrhovateli DLV GROUP, s.r.o., uložil pořádkovou pokutu ve výši 20.000,-Kč (výrok III.), navrhovatelům uložil společně a nerozdílně zaplatit soudní poplatek za podaný insolvenční návrh (výrok IV.) a rozhodl o tom, že se žádnému z účastníků řízení nepřiznává náhrada nákladů řízení (výrok V.). Pouze co do výroku II. a III. podali insolvenční navrhovatelé odvolání.

Dlužník se svým návrhem doručeným soudu dne 7. ledna 2017 domáhal vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil 1) ENREDA, a.s., IČ: 27758532, se sídlem Sochorova 3226/40, 616 00 Brno, 2) Miroslavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Drnovice 139, 679 76 Drnovice, 3) DLV GROUP, s.r.o., IČ: 02184052, se sídlem Bratislavská 1527/15, 102 00 Praha 10, a 4) Dušanu anonymizovano , anonymizovano , bytem Lozice 39, 538 54 Lozice, aby na náhradu škody nebo jiné újmy, vzniklé dlužníku zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, složil do úschovy soudu částku v celkové výši 2.100.000,-Kč.

Svůj návrh odůvodnil tím, že mu neoprávněným a zjevně šikanózním insolvenčním návrhem byly způsobeny značné škody, konkrétně újma na dobré pověsti, ušel mu zisk ze zakázek a od řady smluv v důsledku insolvenčního řízení dlužníka smluvní partneři odstoupili. Navrhl proto, aby insolvenční navrhovatelé 1) a 3) a statutární orgány insolvenčních navrhovatelů isir.justi ce.cz fyzické osoby 2) a 4) složili do úschovy soudu společně a nerozdílně částku 300.000,-Kč na náhradu jiné újmy-újmy na dobré pověsti dlužníka, částku 500.000,-Kč na náhradu škody způsobené dlužníku tím, že TOLUP, s.r.o., odstoupil od smlouvy o dílo na rekonstrukci hal v areálu cukrovaru, částku 1.000.000,-Kč na náhradu škody způsobené dlužníku tím, že PRIM BUSINESS COMPANY L.L.C. odstoupil od smlouvy o převodu podílu na společnosti KT-ROS Prachatice, s.r.o., a částku 300.000,-Kč na náhradu škody způsobené tím, že z důvodu insolvenčního řízení nemá dlužník na měsíce listopad, prosinec 2016 a leden a únor 2017 jakoukoliv zakázku a přesto je povinen hradit režijní náklady.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ustanovení § 100 odst. 2 IZ výši částky, která má být složena, určí insolvenční soud tak, aby kryla podstatnou část předpokládané škody nebo jiné újmy. Při nařízení předběžného opatření uloží insolvenční soud navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí a která nesmí skončit dříve, než skončí insolvenční řízení, podal u příslušného soudu žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy; řízení o této žalobě není incidenčním sporem. Podle odst. 3 téhož ustanovení se v rozsahu, ve kterém soud vyhověl žalobě o náhradu škody nebo jiné újmy podle odstavce 2, jeho rozhodnutí považuje za rozhodnutí o udělení souhlasu s vydáním předmětu úschovy žalobci.

Podle ustanovení § 147 IZ bylo-li řízení o insolvenčním návrhu zastaveno nebo byl-li insolvenční návrh odmítnut vinou insolvenčního navrhovatele, má osoba, které zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu vznikla škoda nebo jiná újma, právo na náhradu takové škody nebo jiné újmy vůči insolvenčnímu navrhovateli. V pochybnostech se má za to, že insolvenční navrhovatel zavinil zastavení insolvenčního řízení nebo odmítnutí insolvenčního návrhu. (odst. 1) Právo na náhradu škody nebo jiné újmy podle odstavce 1 lze uplatnit také tehdy, byl-li insolvenční návrh zamítnut; to neplatí, jestliže insolvenční návrh byl zamítnut proto, že dlužník po jeho podání splnil závazky, které osvědčovaly jeho úpadek, nebo proto, že se s věřiteli dohodl na jiném způsobu plnění těchto závazků, anebo z důvodu uvedeného v § 143 odst. 3.(odst. 2) Je-li insolvenčním navrhovatelem právnická osoba, ručí za splnění náhrady škody nebo jiné újmy podle odstavců 1 a 2 společně a nerozdílně členové jeho statutárního orgánu, ledaže prokáží, že bez zbytečného odkladu po podání insolvenčního návrhu informovali insolvenční soud o tom, že insolvenční návrh není podán důvodně, nebo o tom, že není splněn některý z dalších předpokladů stanovených zákonem pro vydání rozhodnutí o úpadku.(odst. 3) Žalobu, kterou uplatňuje práva podle odstavců 1 až 3, musí dlužník podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí, jímž se končí řízení o insolvenčním návrhu, a jiná osoba nejpozději do 6 měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku; o žalobě však nelze rozhodnout před právní mocí tohoto rozhodnutí. Nejde o incidenční spor.(odst. 4) Nebyla-li včas podána žaloba o uplatnění práva podle odstavců 1 a 2, právo na náhradu škody nebo jiné újmy podle odstavců 1 a 2 tím zaniká. Nebyla-li včas podána žaloba o uplatnění práva podle odstavce 3, právo domáhat se splnění náhrady škody nebo jiné újmy podle odstavců 1 a 2 podle odstavce 3 tím zaniká.(odst. 5) Je-li zřejmé, že určité osobě vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu vinou insolvenčního navrhovatele škoda nebo jiná újma, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněné osoby podaný do 30 dnů od vydání rozhodnutí o zastavení řízení o insolvenčním návrhu, rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu; předběžné opatření však nelze nařídit před nabytím právní moci takového rozhodnutí. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit. Při nařízení předběžného opatření dále insolvenční soud postupuje obdobně podle § 100 odst. 2 a 3. (odst. 6)

Podle ustanovení § 75b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), ve znění pozdějších předpisů, k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně. Dle odst. 2 nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne. Dle odst. 3 odstavce 1 a 2 neplatí, a) jde-li o předběžné opatření ve věci výživného; b) jde-li o předběžné opatření ve věci pracovní; c) jde-li o předběžné opatření ve věci náhrady újmy na zdraví; d) osvědčí-li navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků (§ 138); e) je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit.

Z výše citovaných zákonných ustanovení a contrario vyplývá, že jde-li o předběžné opatření podle ustanovení § 147 odst. 6 IZ, které lze nařídit pouze na návrh, musí navrhovatel předběžného opatření zaplatit jistotu, stejně jako v případě podle ustanovení § 100 odst. 1 IZ. Dle ustanovení § 75b odst. 1 o.s.ř. je tak povinen učinit z vlastní iniciativy (bez výzvy soudu) nejpozději ve stejný den, kdy insolvenčnímu soudu došel jeho návrh na nařízení předběžného opatření. Účelem jistoty je zajistit nárok na náhradu škody nebo jiné újmy, která může vzniknout následkem nařízení předběžného opatření (cf. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 243/2015-A-83 (KSPH 21769/2013) ze dne 16. února 2015 a usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 1853/2014-A-54 (MSPH 94 INS 16566/2013) ze dne 20. listopadu 2014). Jistota za předběžné opatření je stanovena ve výši 10.000,-Kč, ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti pak ve výši 50.000,-Kč.

S ohledem na to, že dlužník nesložil nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve smyslu ustanovení § 75b o.s.ř., předběžným opatřením se nelze věcně zabývat a dlužníkem podaný návrh na nařízení předběžného opatření je na místě odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové- pobočky v Pardubicích.

Žalobu, kterou uplatňuje náhradu škody dle § 147 IZ, musí dlužník podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí, jímž se končí řízení o insolvenčním návrhu, a jiná osoba nejpozději do 6 měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku; o žalobě však nelze rozhodnout před právní mocí tohoto rozhodnutí. Nejde o incidenční spor. Žaloba není projednávána v rámci insolvenčního řízení.

V Pardubicích dne 10. ledna 2017

JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Havlová Iva