KSPA 59 INS 21193/2013
č. j. KSPA 59 INS 21193 / 2013 1 VSPI I 253/2018-P6-7

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. ]iřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a ]UDL Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníků: a) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , bytem 539 44 Proseč 156 b) Ester anonymizovano , narozená 9. 7. 1966, bytem 539 44 Proseč 156 o odvolani věřitelky: MONETA Auto, s. r. 0., IČO 60112743, sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 59 INS 21193/2013 P6w2 ze dne 30. ledna 2018 takto: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích č. j.P6-2 ze dne 30. ledna 2018 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud vHradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením č. j KSPA 59 INS 21193/2013-P6-2 ze dne 30.1.2018 odmítl přihlášku pohledávky MONETA Auto, s.r.o. (dále jen odvolatelka) do insolvenčního řízení vedeného na majetek manželů Ladislava a Ester anonymizovano (dále jen dlužník a dlužníce, popř. dlužníci) a rozhodl o tom, že účast odvolatelky v insolvenčním řízení končí právní moci tohoto usnesení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 11. 9, 2013 (č. d. A-ll) zjistil úpadek dlužníků, povolil jeho řešení oddlužením a Ing. ]anu Vodrážkovou ustanovil do funkce insolvenční správkyné; současně vyzval věřitele, již dosud nepřihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení, aby tak učinili do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, a poučil je o následcích, neučiní li tak ve stanovené lhůtě. Poslední den lhůty připadl na 11, 10. 2013, přihláška pohledávky odvolatelky mu byla doručena dne 29, 10. 2013, přičemž k poštovní přepravě byla odevzdána dne 25. 10. 2013, tj. po uplynutí stanovené lhůty k podávání přihlášek. Na základě uvedeného dospěl soud k závěru, že přihláška pohledávky odvolatelky byla podána opožděné, a proto ji jako opožděnou odmítl.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a rozhodl tak, že se její přihláška pohledávky neodmítá a její účast v insolvenčním řízení nekončí. V odvolání namítala, že dlužník byl v insolvenčním rejstříku identifikován toliko svym rodným číslem a absentoval údaj o jeho identifikačním čísle. Vzhledem ktomu, že soud vrozporu s ust. Š 420 insolvenčního zákona nezapsal do systému ISIR identifikační číslo dlužníka, přestože bylo uvedeno vpřílohách insolvenčního návrhu (a tudíž vyšlo v řízení najevo), nemohla porovnáním svych údajů s údaji v systému ISIR vyhledat dlužníka podle jeho identifikačního čísla. Poukazovala na to, že lhůta

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková,

10.

..:-'... hůl'ů DEF ].lňlů Lilli ],! ASUM

1 VSPI I 253/2018 k podání přihlášky pohledávky počne běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi byly v systému lSlR řádně zveřejněny tak, aby mohly být věřitelem zjištěny prostřednictvím automatického vyhledávání, a uvedla, že na tuto skutečnost upozornila insolvenční soud telefonicky dne 25.10.2013, přičemž byla paní Maturovou ubezpečena, že bude zjednána náprava a že má přihlášku dodatečně odeslat, což učinila ještě týž den. Z těchto důvodů měla za to, že přihlášku podala včas, jelikož lhůta kpodání přihlášek počala běžet až ode dne zveřejnění identifikačního čísla dlužníka v insolvenčním rejstříku.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek uinsolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání lhůty není podle ust. 9 83 téhož zákona v insolvenčním řízení přípustné.

V rozhodnutí o úpadku vyzve insolvenční soud dle ust. Š 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání podle ust. Š 173 odst. 1 téhož zákona. Jeali s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek podle ust. Š 136 odst. 3 insolvenčního zákona 30 dnů. jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle ust. Š 185 insolvenčního zákona odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť" přihlášenému věřiteli, dlužníku ainsolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Koncepce insolvenčního zákona je založena na informovanosti účastníků a dalších osob o průběhu insolvenčního řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku, jenž je informačním systémem veřejné správy veřejně přístupným na internetu; díky tomu poskytuje všem osobám kHčové informace o rozhodnutích soudu i dalších písemnostech obsažených v insolvenčním spisu. Se zřetelem k tomu stanoví zákon jako zásadu doručování soudních rozhodnutí doručení prostřednictvím zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku. Tyto písemnosti se zásadně doručují pouze jejich zveřejněním v insolvenčním rejstříku, s nímž se pojí účinky doručení dle ust. ŠM odst. 1 a 2 insolvenčního zákona (tzv. doručení vyhláškou). Uvedené platí i tehdy, byla li písemnost doručována zvlášť ve smyslu ust. S 75 insolvenčního zákona (proto, že tak stanoví zákon, anebo proto, že tak rozhodl insolvenční soud). Rozhodnutí vydaná insolvenčním soudem v insolvenčním řízení tak zásadně nabývají účinnosti již okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (viz ust. 5 89 odst. 1 insolvenčního zákona).

Podle ust. Š 420 insolvenčního zákona je li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá li rodné číslo, datum narození; jde+li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo (odst. 1). jemli dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, použivá li jej při svém podnikání, dále sídlo, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo (odst. 2).

V této souvislosti považoval odvolací soud za vhodné poukázat na ustálenou soudní judikaturu vyjádřenou v usnesení Nejvyššího soudu CR sen. zn. 29 NSCR 104/2013 ze dne 30. 9. 2015, podle níž ust. Š 420 insolvenčního zákona neukládá insolvenčnímu soudu povinnost zveřejnit

Shodli s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

11.

12.

13.

1 VSFH 253 / 2018 v insolvenčním rejstříku (v seznamu dlužníků) identifikační číslo dlužníka _ fyzické osoby, která ke dni zahájení insolvenčního řízeni již podnikatelem není. Skutečnost, že insolvenční soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku po uplynutí propadné přihlašovací lhůty určené rozhodnutím o úpadku identifikační číslo osoby týkající se dlužníka fyzické osoby, který ke dni zahájení insolvenčního řízení již nebyl podnikatelem, nemá žádný vliv na běh této lhůty. jakkoli Nejvyšší soud ČR shledal užitečnou a zákonu neodporující praxi insolvenčních soudů, které v zájmu plné informovanosti věřitelů dlužníka doplní vinsolvenčním rejstříku údaj o identifikačním číslu (osoby) dlužníka fyzické osoby, jehož dřívější podnikatelský status může souviset s pohledávkami uplatňovanými věřiteli v insolvenčním řízení, povinné zveřejnění takového údaje v insolvenčním rejstříku předepisuje insolvenční zákon insolvenčnímu soudu jen ohledně dlužníka fyzické osoby, který ke dni zahájení insolvenčního řízení stále je podnikatelem?

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že rozhodnutí o úpadku dlužníků ze dne 11. 9. 2013 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno téhož dne a že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. Š 136 odst. 2 msolvenčního zákona obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek dle ust. Š 136 odst. 3 insolvenčního zákona a poučení o následcích jejího zmeškání. Konec stanovené lhůty připadl podle tohoto usnesení na pátek 11. 10 2013, přihláška pohledávky odvolatelky však byla insolvenčnímu soudu doručena až dne 29. 10. 2013, přičemž kpoštovní přepravě byla podána dne 25. 10. 2013.

Z uvedeného je zjevné, že odvolatelka nepodala přihlášku pohledávky ve stanovené lhůtě, ale až po jejím uplynutí. jakékoliv úvahy o prominutí zmeškání lhůty jsou zapovězeny právní úpravou ust. $ 83 insolvenčního zákona. Soud prvního stupně tedy nepochybil, když přihlášku pohledávky podle ust. Š 185 insolvenčního zákona odmítl s tím, že účast odvolatelky právní moci napadeného usnesení v insolvenčním řízení končí,

Dlužno dodat, že argumentace odvolatelky neobstojí za situace, kdy dlužník v době zahájení insolvenčního řízení, resp. vdobě nastolení účinků zahájení insolvenčního řízení již nebyl podnikatelem. Véřitelé totiž musejí počítat s tím, že dlužník fyzická osoba může ukončit podnikání a jeho dřívější identifikační číslo přestane v režimú lSlR fungovat jako vyhledávací identifikátor. Ukončení podnikání fyzické osoby může každý zjistit z veřejně přístupných údajů živnostenského rejstříku. Bylo tedy zcela v poměrech odvolatelky, aby podle zjištěné změny databázi svých podnikatelských partnerů včas korigovala s tím, že zbývající identifikátory dlužníka jsou k vyhledání dostatečné, tím spíše je-li jí známo i rodné číslo dlužníka, jak tomu bylo v případě odvolatelky, jenž tento údaj v přihlášce pohledávky uvedla.

14. jestliže se odvolatelka uvedeným způsobem nezařídila a dlužníka ve své evidenci nadále nesprávně vedla jako podnikatele, ač jim už v době zahájení insolvenčního řízení nebyl (živnostenské oprávnění dlužníka bylo zrušeno rozhodnutím ze dne 26. 6. 2013, jež nabylo právní moci téhož dne), a v důsledku toho nebyla schopna vyhledat insolvenční řízení vedené na majetek dlužníka podle jeho dřívějšího identifikačního čísla, které k tomuto účelu již posloužit nemohlo, jde pouze k její tíži, že se o insolvenčním řízení včas nedozvěděla a přihlašovací lhůtu zmeškala. Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, jestliže do seznamu dlužníka zapsal jeho údaje dle ust. Š 420 odst. 1 insolvenčního zákona tedy bez identifikačního čísla, které již v té době neměl.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

4 nsrn 59 ms 21195 murs 1 VSPH 253 /2018

15. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo máwli být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 8. března 2018

JUDr. Jiří Kareta v. i:. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. Ú/áakj/