KSPA 59 INS 21139/2013-B-17
Č.j.: KSPA 59 INS 21139/2013-B-17

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Janou Horáčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , IČO 72848812, bytem Skořenice 107, 565 01 Skořenice, o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud uděluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , IČO 72848812, bytem Skořenice 107, 565 01 Skořenice ve vztahu k osobě dlužníkovi blízké-panu Vítězslavu anonymizovano , r.č. 610325/1187, bytem Skořenice 107, 565 01 Skořenice (ve smyslu ust. § 295 odst. 1 a 3 IZ), přičemž udělená výjimka se vztahuje k nemovitým věcem sepsaným v majetkové podstatě dlužníka pod bodem 1. nemovitosti, které jsou přesně specifikované ve výroku II. tohoto usnesení.

II. Insolvenční soud uděluje insolvenčnímu správci JUDr. Petrovi Wildtovi, Ph.D., se sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, souhlas s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 k nemovitým v ěcem mimo dražbu, které jsou sepsány v soupisu majetkové podstaty pod bodem 1. nemovitosti a jež jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na listu vlastnictví číslo 85 pro obec a katastrální území Skořenice, a to konkrétně: k pozemku p.č. st. 152, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Skořenice, č. p. 107, rodinný dům a k pozemku p.č. 6/2, zahrada, včetně všech součástí a příslušenství, a to zájemci panu Vítězslavu anonymizovano , r.č. 610325/1187, bytem Skořenice 107, 565 01 Skořenice za kupní cenu nejméně ve výši 710.000 Kč, s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) ze dne 13.11.2013, č.j.-A-10, byl zjištěn úpadek shora uvedeného dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Petr Wildt, Ph.D., se sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 29. června 2015 požádal pan Vítězslav anonymizovano o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ohledně ěcem spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 k nemovitým v sepsaných do majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu pod bodem 1. nemovitosti. Žadatel ve svém podání sdělil, že je osobou, která je dlužníkovi blízká, o koupi podílu má zájem, neboť je vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 k uvedeným nemovitostem a s prodejem souhlasí rovněž všichni zajištění věřitelé. Zástupce věřitelů vyslovil s návrhem na prodej věcí mimo dražbu a na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku souhlas v e-mailovém podání ze dne 22.6.2015, to vše za předpokladu, že bude realizována kupní cena ve výši nejméně 710.000 Kč.

Soupis majetkové podstaty je založen na č.l. B-3/2 insolvenčního spisu.

Podle ust. § 295 odst. 1 a 2 IZ dlužník, osoby u blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu, prokuristy dlužníka, členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty.

V souladu s ust. § 295 odst. 3 věta první IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soudu je známo, že zájemce o koupi nemovitých věcí je osoba dlužníkovi blízká ve smyslu ust. § 295 odst. 1 IZ, a vzhledem k tomu, že pan Vítězslav anonymizovano je vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/2 k nemovitostem a o koupi druhého spoluvlastnického podílu k těmto věcem projevil zájem, dospěl soud k závěru, že jsou v daném případě dány důvody pro povolení výjimky pro tuto osobu ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty při splnění podmínky stanovené ve výroku II. tohoto usnesení, tj. bude-li touto osobou uhrazena kupní cena ve výši nejméně 710.000 Kč, a to nejpozději při podpisu kupní smlouvy. S ohledem na skutečnost, že zástupce věřitelů vyslovil souhlas s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku, soud neshledal důvod, proč by neměl návrhu žadatele vyhovět. S ohledem na shora uvedené skutečnosti tedy soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Pardubicích dne 3. září 2015 Mgr. Jana Horáčková v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová