KSPA 59 INS 20686/2012-B-14
Č.j. KSPA 59 INS 20686/2012-B-14

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Kateřinou Janovskou v insolvenční věci dlužníka: SAM SHOES, s.r.o., v likvidaci, IČ 26920581, se sídlem Fimberk 180, 539 73 Skuteč, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to osobního automobilu Škoda Octavie combi, RZ: 1E6 8824, společnosti ORTO SHOES s.r.o., IČ 27537153, se sídlem Fimberk 180, 539 73 Skuteč.

Odůvodnění

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 20686/2012-A-27 ze dne 14.1.2013 soud zjistil úpadek dlužníka zároveň rozhodl o jeho řešení konkurzem. Insolvenčním správcem byla ustanovena Ing. Jana Vodrážková, se sídlem Sladkovského 756, 537 01 Chrudim.

Podáním ze dne 4.10.2013 požádala společnost ORTO SHOES s.r.o., IČ 27537153, se sídlem Fimberk 180, 539 73 Skuteč o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka. V žádosti uvedla, že se na ni vztahuje zákaz dle ustanovení § 295 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen InsZ) a dále odůvodnila svou žádost tím, že předmětný osobní automobil dlouhodobě využívá na základě smlouvy o pronájmu a především tím, že za tento automobil nabídla společnost nejvyšší cenu.

Ve své zprávě ze dne 2.10.2013 insolvenční správce uvedl, že společnost ORTO SHOES s.r.o. dlouhodobě využívá na základě smlouvy o pronájmu osobní automobil uvedený ve výroku tohoto usnesení a tudíž i insolvenční správce doporučuje udělit výjimku z nabývaní majetku za majetkové podstaty dlužníka.

Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka a společnosti ORTO SHOES s.r.o. bylo zjištěno, že jednatelem obou společností je pan Petr Martinec.

Působnost věřitelského výboru v této insolvenční věcí vykonává insolvenční soud.

Podle ustanovení § 295, odst. 2, písm. a) a b) InsZ zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty se vztahuje také na vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce a osoby jim blízké a osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost. Podle odst. 3 téhož ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odst. 2 písm. a) až e), po vyjádření věřitelského výboru, může insolvenční soud, v odůvodněných případech, povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud navrhovateli společnosti ORTO SHOES s.r.o., IČ 27537153, se sídlem Fimberk 180, 539 73 Skuteč, jakožto osobě dle ustanovení § 295, odst. 2, písm. a) a b) InsZ, povolil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (ust. § 91 InsZ).

V Pardubicích dne 8. října 2013

Kateřina Janovská v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Šafaříková Eva