KSPA 59 INS 20655/2012-C-3
Číslo jednací: KSPA 59 INS 20655/2012-C-3-43 (59 ICm 2540/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: Ing. Jana Vodrážková, se sídlem Chrudim, Novoměstská 960, PSČ 537 01, insolvenční správce dlužníka Lukáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Rybník 179, PSČ 560 02 Česká Třebová, zastoupen Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem Česká Třebová, Čechova 396, PSČ 560 02, proti žalovanému: 1. Renata anonymizovano , anonymizovano a 2. Milan anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Rybník 88, PSČ 560 02, oba zastoupeni: JUDr. Ladislavem Hostýnkem, advokátem se sídlem Ústí nad Orlicí, Komenského 160, PSČ 562 01, o neúčinnost právního úkonu,

takto:

I. Určuje se, že smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 17.10.2008, s právními účinky vkladu práva ke dni 22.10. 2008, mezi dlužníkem Lukášem anonymizovano , anonymizovano , nyní bytem Rybník 179, PSČ 560 02 jako povinným a žalovanými jako oprávněnými, jejímž předmětem je oprávnění doživotního, bezúplatného a výhradního užívání parcely stavební č. 465, jejíž součástí je dům č.p. 88, domu č.p. 88, t.j. garáž, kotelnu a sklepy, tři obytné místnosti, kuchyň, koupelnu a toaletu nalézající se v prvním poschodí domu, tři obytné místnosti, koupelnu a toaletu nalézající se ve druhém poschodí domu, jakož i chodby, schodiště a půdu, včetně užívání kolny, dále nezastavěnou část parcely stavební č. 149, parcelu stavební č. 465 a pozemkovou parcelu č. 1410/1 (trvalý porost)-nemovitosti zapsané na LV č. 43 pro obec Rybník, k.ú. Rybník u České Třebové u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, je právním úkonem neúčinným. isir.justi ce.cz

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 37.981,90 Kč, k rukám jeho právního zástupce, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění: Žalobce, jako insolvenční správce dlužníka Lukáše anonymizovano , (řízení vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 59 INS 20665/2012), podal dne 15.7.2013 odpůrčí žalobu, kterou se domáhal určení, že smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 17.10.2008, s právními účinky vkladu práva ke dni 22.10. 2008, mezi dlužníkem Lukášem anonymizovano , anonymizovano , nyní bytem Rybník 179, PSČ 560 02 jako povinným a žalovanými jako oprávněnými, jejímž předmětem je oprávnění doživotního, bezúplatného a výhradního užívání parcely stavební č. 465, jejíž součástí je dům č.p. 88, domu č.p. 88, t.j. garáž, kotelnu a sklepy, tři obytné místnosti, kuchyň, koupelnu a toaletu nalézající se v prvním poschodí domu, tři obytné místnosti, koupelnu a toaletu nalézající se ve druhém poschodí domu, jakož i chodby, schodiště a půdu, včetně užívání kolny, dále nezastavěnou část parcely stavební č. 149, parcelu stavební č. 465 a pozemkovou parcelu č. 1410/1 (trvalý porost)-nemovitosti zapsané na LV č. 43 pro obec Rybník, k.ú. Rybník u České Třebové u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, je právním úkonem neúčinným. V žalobě uvedl, že při kontrole nemovitostí ve vlastnictví dlužníka zjistil, že tyto nemovitosti fyzicky užívají žalovaní, kteří své právo užívání odvozují ze smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 17.10.2008, s právními účinky vkladu práva ke dni 22.10. 2008. Tato smlouva byla zapsána do katastru nemovitostí až poté, co tam bylo zapsáno zástavní právo ve prospěch zajištěného věřitele České spořitelny, a.s., vzniklé na základě zástavní smlouvy ze dne 11.5. 2007 s právními účinky vkladu ke dni 14.5. 2007. Dlužník tím, že uzavřel smlouvu o věcném břemeni, porušil smlouvu v čl. V odst. 2 smlouvy o úvěru č. 0296601189 ze dne 11.5. 2007, kterou se zástavním věřitelem uzavřel. Žalobce tvrdí, že jsou naplněny všechny podmínky pro určení, že smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 17.10.2008 je právním úkonem neúčinným, neboť vznikem věcného břemene došlo k podstatnému ztížení prodejnosti nemovitostí, na kterých vázne zástavní právo a ke snížení jejich ceny. Dovozuje, že jsou naplněny všechny zákonné znaky úmyslně zkracujícího právního úkonu uvedené s ustanovení § 242 IZ. Na svém stanovisku setrval i při ústních jednáních soudu. Navrhl, aby žalobě bylo vyhověno.

Žalovaní se k žalobě vyjádřili tak, že s ní nesouhlasí. V roce 2008 řešili svoji bytovou situaci a chtěli bydlení ve vlastním domě. Společnost EURO PARTNERS REALITY, s.r.o., kde byl v té době jednatelem a společníkem otec žalovaného č. 1, měla v nabídce prodej nemovitostí, které vlastnil dlužník Lukáš anonymizovano . Na nemovitostech vázlo zástavní právo ve prospěch České spořitelny, a.s., na což je dlužník upozornil. Žalovaní neměli dostatek finančních prostředků na současné zaplacení kupní ceny a potřebnou rekonstrukci nemovitostí. Bylo dohodnuto, že nemovitosti koupí společnost EURO PARTNERS REALITY, s.r.o.. Za tímto účelem byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní na dobu 4 let a možné budoucí závazky dlužníka z této smlouvy byly zajištěny zástavní smlouvou ze dne 17.10.2008. Dále žalovaní zaplatili dlužníku částku 180.000 Kč za nájem nemovitostí na dobu 10 let (s ohledem na potřebnou rekonstrukci bylo dohodnuto nájemné ve výši 1.500 Kč měsíčně) a zavázali se zajišťovat veškerou údržbu nemovitostí, uskutečnit rekonstrukci domu a za dlužníka platit splátky hypotéčního úvěru. Za dlužníka zaplatili České spořitelně, a.s. na úvěr částku ve výši 419.078 Kč. Do nemovitostí investovali vlastní finanční prostředky v částkách podrobně uvedených v žalobě. Podle jejich názoru neměl dlužník v úmyslu zkrátit zajištěného věřitele, a proto takovýto úmysl nemohl být znám ani žalovaným. Nebylo jim ani známo, že by Česká spořitelna, a.s. byla zřízením věcného břemen poškozena. Své pohledávky žalovaní nepřihlásili do insolvenčního řízení dlužníka, protože jim nebylo známo, že takovéto řízení probíhá. Smlouva o věcném břemeni byla uzavřena bezúplatně vzhledem k investicím, které žalovaní do nemovitostí provedli. Navrhli, aby žaloba byla zamítnuta. Na svém stanovisku setrvali i při ústních jednáních soudu. K dokladu na částku 180.000 Kč vysvětlili, že na něm je uveden text částečná úhrada kupní ceny proto, že nejprve se mělo jednat o zálohu na kupní cenu, avšak poté, co bylo zřejmé, že koupě nemovitostí není reálná, se žalovaní s dlužníkem dohodli na jiném důvodu úhrady částky 180.000 Kč, tedy jako platby za nájem.

Soud ve věci provedl dokazování. Ze spisupřečetl insolvenční návrh na č.l. A-1, vyhlášku na č.l. A-2, rozhodnutí o úpadku na č.l. A-31, soupis majetkové podstaty na č.l. B-4, přihlášku pohledávky věřitele Česká spořitelna a.s. vedenou pod označením P4 a z ní-výpis z veřejného rejstříku, smlouvu o úvěru č. 0296601189 ze dne 11.5. 2007 a smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 0296601189-001 ze dne 11.5. 2007. Ze spisu 59 ICm 2540/2013 byly přečteny-výpis z katastru nemovitostí ze dne 15.7. 2013 na č.l. 1-7 spisu, smlouva o zřízení věcného břemene na č.l. 10-12 spisu, znalecký posudek č. 3276-81/2013 ze dne 10.9. 2013 na č.l. 100-110 spisu (jako důkaz listinný), rodné listy nezletilých dětí na č.l. 23-26 spisu, výpis z obchodního rejstříku společnosti Euro Partners telekomunikace s.r.o. na č.l. 27-28 spisu, výpis z katastru nemovitostí ze dne 15.8.2008 na č.l. 29 spisu, zástavní smlouva (EURO REALITY PARTNERS s.r.o.) na č.l. 30 spisu, smlouva o budoucí kupní smlouvě (EURO REALITY PARTNERS s.r.o.) na č.l. 31-33 spisu, přehled úhrad České Spořitelně a.s. na č.l. 34 spisu, doklady o platbách na č.l. 35-64 spisu, faktura-daňový doklad za elektromontážní práce na částku 29.975 Kč na č.l. 65 spisu, faktura-daňový dokladu za kominické práce na částku 15.365 Kč na č.l. 66 spisu, revizní zpráva o kontrole spalinové cesty na č.l. 67 spisu, smlouva o dílo č. 1LN/70129-08 , kuchyňská linka a příjmové doklady) na č.l. 68-71 spisu, faktura-daňový doklad za topenářské práce včetně dokladu o zaplacení na č.l. 72-73 spisu, faktura-daňový doklad za vodo instalatérské práce včetně dokladu o zaplacení na č.l. 74-79 spisu, zpráva o revizi plynového zařízení na č.l. 80-82 spisu, faktura-daňový doklad za dodávku plastových oken na č.l. 83-84 spisu, faktura-daňový doklad na stavební práce na č.l. 85-86 spisu, smlouva o dílo včetně dokladů o zaplacení na čl. 87-88 spisu, výpis z katastru nemovitostí ze dne 9.9. 2013 na č.l. 89-95 spisu, výdajový pokladní doklad č. 1 ze dne 10.6. 2008 na částku, 180.000 Kč, účel výplaty: částečná úhrada kupní ceny, RD-Rybník, č.p. 88, Česká Třebová, přehled plateb zaslaných Českou spořitelnou na č.l. 130-132 spisu a znalecký posudek č. 3276-81/2013 ze dne 10.9. 2013 na č.l. 100-110 spisu (jako důkaz listinný). Účastníci prohlásili za nesporné listiny, které jsou obsahem spisu, dále výpisy z katastru nemovitostí, smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouvu o zřízení zástavního práva. Proto insolvenční soud vyšel z jejich obsahu.

Insolvenční soud vyslechl osoby, které účastníci navrhli. Z výpovědi svědka Lukáše anonymizovano zjistil, že je vlastníkem nemovitosti na adrese Rybník č. 88. Uzavřel s žalovanými pouze smlouvu o věcném břemeni. Dali mu zálohu asi 200 tis. Kč, aby věděl, že tu nemovitost chtějí vážně koupit. Chtěli převzít hypotéku od České spořitelny, a.s., tu však nepřevzali. Chvíli za něj platili splátky České spořitelně a.s., ale potom mu však začaly chodit dopisy, že není hypotéka placená. Museli si tam udělat rekonstrukci. Ví, že dělali střechu a uvnitř elektriku. Jinak neví, co tam dělali, nikdo se ho na to neptal a on proti tomu nic nenamítal. Neví, kolik peněz je rekonstrukce stála. Proč nemovitost nekoupili, neví. Ve vztahu k užívání nemovitosti nic neplatil, odevzdal jim klíče a od té doby tam nebyl. Smlouvy s dodavateli elektřiny a vody měli uzavřené anonymizovano na vlastní jméno. Na smlouvě o zřízení vězného břemene-č.l. 11 (druhá strana) a na smlouvě o budoucí smlouvě kupní-č.l. 33 (druhá strana) poznal své podpisy. Nemovitost chtěl prodat, protože tam nechtěl bydlet a chtěl zaplatit nějaké další dluhy. S nápadem na uzavření smlouvy o věcném břemeni přišli žalovaní. Smlouvu si vykládá tak, že tam pak může někdo bydlet. Na nemovitostech byla zástava České spořitelny, znamenalo to, že když nebude platit hypotéku, tak že to budou chtít zpátky. Žalovaní se ho v době uzavření smlouvy o věcném břemeni neptali na další jeho závazky. Žádné peníze po nich za užívání nemovitosti nechtěl proto, že byli domluveni, že za něho budou platit hypotéku. Neví, kolik za něho zaplatili.

Účastník řízení Robert anonymizovano ve své výpovědi uvedl, že smlouvu o věcném břemeni s Lukášem anonymizovano uzavřeli, avšak nechtěli nikoho poškodit-ani Lukáše anonymizovano , ani Českou spořitelnu. Do domu investovali vlastní finanční prostředky a za Lukáše anonymizovano platili splátky České spořitelně. V domě bydlí celá jeho rodina se 4 dětmi. Dům chtějí prostřednictvím své nejstarší dcery koupit. Ona se snažila opakovaně si vyřídit hypoteční úvěr, zatím to ale nedopadlo, protože neměla trvalý příjem, který od 15.8.2017 už mít bude. Dům chtějí odkoupit za tu vyšší cenu odsouhlasenou Českou spořitelnou. Na smlouvě o věcném břemeni poznal podpis svůj a své manželky. Dále uvedl, že je mu známa zástavní smlouva mezi Lukášem anonymizovano a obchodní společností EURO REALITY PARTNERS s.r.o., kterou v té době vlastnil jeho otec. Byl přítomen podpisu těchto listin. Smlouvu o věcném břemeni uzavřeli po předchozí konzultaci se svým právním zástupcem proto, že do domu investovali své jediné peníze a za Lukáše anonymizovano také platili splátky hypotéky. Z výpisu z katastru nemovitostí pořízeném realitní kanceláří, zjistili, že na nemovitostech vázne zástavní právo ve prospěch České spořitelny. Lukáš anonymizovano jim žádnou dokumentaci uzavřenou s Českou spořitelnou nepředložil a také neříkal, že by měl, kromě závazku k České spořitelně, nějaké další dluhy. V době kdy se smlouva uzavírala, Lukáš anonymizovano v insolvenci nebyl. Neuvažovali o tom, jestli se sníží hodnota nemovitosti či nikoliv, avšak on by si takovou nemovitost s věcným břemenem nekoupil. Nevěděli také, že Lukáš anonymizovano má nějaké další dluhy. To se dozvěděli až v okamžiku, kdy u domu zazvonil exekutor s tím, že jde vymáhat pohledávku po Lukáši anonymizovano . Splátky České spořitelně platili pravidelně, a to i po zahájení insolvenčního řízení. Je však možné, že nějaká splátka ke konci vypadla.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti a z takto zjištěného skutkového stavu učinil následující právní závěry:

Podle ustanovení § 235 IZ jsou neúčinnými právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.(1) Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.(2)

Podle ustanovení § 236 není neúčinností právního úkonu dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty. (1) Není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada. (2)

Podle ustanovení 242 IZ lze odporovat rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. (1) Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern21), byl dlužníkův úmysl této osobě znám. (2) Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení. (3)

Podle ustanovení § 285 odst. 1 IZ zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, a) účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, b) ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 298 mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna. (1) Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli. (2)

Insolvenční soud se nejprve zabýval včasností podání odpůrčí žaloby a zjistil, že žalobce lhůty uvedené v ustanoveních § 239 odst. 3 a § 242 odst. 3 IZ dodržel. Insolvenční řízení bylo zahájeno dnem 24.8. 2012, účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dnem 21.5. 2013 a žaloba byla podána dne 15.7. 2013. ( § 239 odst. 2 IZ). Smlouva věcném břemeni byla sepsána dne 17.10. 2008 (právní účinky vkladu práva ze dne 22.10. 2008) a žaloba byla podána dne 15.7. 2013. ( § 242 odst. 3 IZ). Provedenými důkazy bylo prokázáno, že dlužník Lukáš anonymizovano nejprve dne 11.5. 2007 uzavřel s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru č. 0296601189, na základě níž mu byl poskytnut hypotéční úvěr, který se zavázal splácet v pravidelných měsíčních splátkách. Tento úvěrový vtah byl zajištěn zástavním právem na základě zástavní smlouvy ze dne 11.5. 2007, právní účinky vkladu práva ke dni 14.5. 2007. Předmětem zástavy byly nemovitosti podrobně popsané ve výroku I. rozsudku. Následně Lukáš anonymizovano dne 17.10. 2008 uzavřel Smlouvu o budoucí smlouvě kupní se společností EURO REALITY PARTNERS s.r.o., kterou v té době vlastnil otec žalovaného č. 1.. V č.l. II uvedené smlouvy je uvedeno, že nemovitosti, které jsou jejím předmětem jsou zatíženy zástavním právem ve prospěch České spořitelny, a.s.. Ve stejný den, t.j. 17.10. 2008 byla uzavřena zástavní smlouva k uvedeným nemovitostem, zajišťující závazek Lukáše anonymizovano uvedený v č.l. II. smlouvy o budoucí smlouvě kupní tak, že finanční prostředky získané od budoucího kupujícího použije na mimořádnou splátku České spořitelně, a.s. podle č.l. VII obchodních podmínek České spořitelny. Právní účinky vkladu práva zástavní smlouvy mezi Lukášem anonymizovano a společností EURO REALITY PARTNERS s.r.o. nastaly dne 22.10. 2008. Smlouva o zřízení věcného břemene, která je předmětem tohoto sporu byla uzavřena mezi Lukášem anonymizovano jako povinným a žalovanými jako oprávněnými rovněž dne 17.10. 2008, přičemž právní účinky vkladu práva nastaly ke dni 22.10. 2008. Věcné břemeno bylo sjednáno jako bezúplatné, doživotní a výhradní. V době uzavření, jak smlouvy o budoucí smlouvě kupní, tak smlouvy zástavní mezi Lukášem anonymizovano a společností EURO REALITY PARTNERS s.r.o. bylo žalovaným známo, že na nemovitostech, které chtějí koupit, vázne zástavní právo zajišťující pohledávku České spořitelny, a.s. vůči Lukáši anonymizovano z titulu úvěrové smlouvy. Tuto skutečnost potvrdil, jak Lukáš anonymizovano při svém výslechu jako svědek, tak i žalovaný č. 1 Robert anonymizovano , který uvedl, že byl přítomen sepisu uvedených listin. Společnost EURO REALITY PARTNERS s.r.o. v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy zástavní vlastnil otec žalovaného č.1.. Ze znaleckého posudku zpracovaného znalcem Milanem Skřivánkem dne 10. 9. 2013 pak vyplývá, že cena nemovitostí bez přihlédnutí k věcnému břemenu je 1.390.000 Kč a se zohledněním věcného břemena pak 322.582 Kč.

Ze shora podrobně rozvedených skutečností je patrné, že žalovaní si museli být vědomi toho, že budou-li nemovitosti zatíženy právem bezúplatného, doživotního a výhradního věcného břemene, stíží se podstatným způsobem jejich prodejnost a rovněž se sníží jejich cena dosažitelná na trhu. V důsledku tohoto pak může být poškozen zajištěný věřitel v prvním pořadí, a to Česká spořitelna, a.s.. Vědomost žalovaných o této skutečnosti lze dovodit zejména z toho, že všechny právní úkony, jak pro ně, tak i pro společnost EURO REALITY PARTNERS s.r.o. zajišťoval advokát, tedy osoba práva znalá, a dále z toho, že předmětem činnosti budoucího kupujícího, tedy společnosti EURO REALITY PARTNERS s.r.o., byla činnost realitní kanceláře, která znala situaci na trhu při prodejnosti nemovitostí zatížených právem věcného břemene. Obtížnou prodejnost takovéto nemovitosti potvrdil i žalovaný č. 1 při svém účastnickém výslechu, když uvedl, že by si takou nemovitost nekoupil. V případě dlužníka bylo dokazováním prokázáno, že tento jednal při uzavírání smlouvy o věcném břemeni v úmyslu nepřímém, tzn., že byl srozuměn s tím, že zástavní právo pro Českou spořitelnu je na nemovitostech proto, že pokud by neplatil splátky hypotéky, tak bude chtít Česká spořitelna nemovitosti zpátky a že věcné břemeno spočívá v tom, že v nemovitosti může někdo bydlet. Podle názoru insolvenčního soudu tento nepřímý úmysl dlužníka a výše popsaná vědomost žalovaných dostačuje k naplnění znaků skutkové podstaty neúčinnosti právního úkonu uvedených v ustanovení § 242 IZ.

Insolvenční soud rovněž po provedeném dokazování uzavřel, že pro posouzení smlouvy o věcném břemeni ze dne 17.10. 2008 jako právního úkonu neúčinného nejsou rozhodující další okolnosti celé věci, a to vklad finančních prostředků žalovaných do rekonstrukce předmětných nemovitostí, ani jejich poskytování plateb České spořitelně, a.s. na splátky úvěru namísto Lukáše anonymizovano . Soud sice provedl důkaz listinami, které žalovaní předložili, a to jak doklady souvisejícími s rekonstrukcí nemovitostí, tak i výpisy z účtu a zprávou České spořitelny, a.s. o provedených platbách, ale vzal je v úvahu pouze jako informace dokládající okolnosti celé věci. Za podstatné pro své rozhodnutí pak soud považoval to, že Lukáš anonymizovano na základě smlouvy o věcném břemeni ze dne 17.10.2008 umožnil žalovaným doživotní, bezplatné a výhradní užívání předmětných nemovitostí, v důsledku čehož se snížila jejich hodnota na trhu (rovněž se snížila hodnota zajištění závazku Lukáše anonymizovano vůči České spořitelně, a.s. a tedy došlo ke zkrácení tohoto věřitele) a že žalovaným musel být tento úmysl se zřetelem ke všem okolnostem znám. Proto na základě všech shora podrobně popsaných důvodů žalobě vyhověl a rozhodl, že smlouva o věcném břemeni ze dne 17.10. 2008 uzavřená mezi dlužníkem Lukášem anonymizovano a žalovanými je právním úkonem neúčinným.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř.. Úspěšnému žalobci soud přiznal náhradu nákladů řízení spočívajících v odměně advokáta v celkové výši 37.981,90 Kč podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) za 8 úkonů právní služby á 3.100, tedy celkem 24.800 Kč, 8x režijní paušál á 300 Kč, tj. 2.400 Kč, cestovné osobním automobilem tov. zn. Citroen DS4 RZ 5E67181 za cestu z České Třebové do Pardubic a zpět v částce 788 Kč a za dvě cesty z České Třebové do Pardubic a zpět stejným vozidlem v částce 1.602 Kč, 18x ztráta času á 100 Kč a příslušná sazba DPH ve výši 6.591,90 Kč. Současně uložil žalovaným, aby náklady řízení zaplatili k rukám právního zástupce žalobce ve lhůtě tří dnů od právní moci rozsudku. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích. V Pardubicích dne 16. srpna 2017 JUDr. Karel Kudláček v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Iva Havlová