KSPA 59 INS 20055/2015-B-32
Č.j.: KSPA 59 INS 20055/2015-B-32

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Mgr. Janou Horáčkovou v insolvenční věci dlužníka CESA a.s., IČO 13585096, se sídlem Jiřího Potůčka 250, 530 09 Pardubice-Trnová, o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Insolvenční soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve prospěch osoby tvořící s dlužníkem koncern-obchodní společnosti ARANEA SYTEMS a.s., IČO 01676342, se sídlem Modřanská 307/98, Praha 4- Hodkovičky, PSČ 147 00 ohledně movitého majetku ve vlastnictví dlužníka, a to konkrétně souboru věcí sepsaných položkou S 3-Výpočetní technika a software v užívání Aranea Systems a.s. v aktualizovaném soupisu majetkové podstaty dlužníka, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č. j. KSPA 59 INS 20055/2015-B-30.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č. j. KSPA 59 INS 20055/2015-A-9 ze dne 19. října 2015 byl zjištěn úpadek shora uvedeného dlužníka a současně byl na jeho majetek prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byla ustanovena Ing. Mgr. Andrea Balášová, IČO 68701756, se sídlem Pražská 1823, 286 01 Čáslav.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 25. listopadu 2016 požádala obchodní společnost ARANEA SYTEMS a.s., IČO 01676342, se sídlem Modřanská 307/98, Praha 4- Hodkovičky, PSČ 147 00 jakožto osoba tvořící s dlužníkem koncern o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to pouze ve vztahu k souboru majetku, který má tato osoba v užívání a který je přílohou tohoto podání (V podrobnostech viz č.l. B-27 insolvenčního spisu).

Insolvenční správce se k návrhu žadatele vyjádřil ve svém podání ze dne 19. října 2016 tak, že s návrhem žadatele o povolení výjimky souhlasí, neboť odkoupení výpočetní techniky a softwaru, který je v užívání žadatele, se jeví jako nejefektivnější způsob prodeje tohoto majetku (viz č.l. B-25 spisu).

Aktualizovaný soupis majetkové podstaty k datu 10. ledna 2017 je založen v insolvenčním spisu na č.l. B-30.

Věřitelský výbor vyslovil s návrhem na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku většinový souhlas, a to v podání ze dne 22. listopadu 2016 (viz č.l. B-27/2,3 spisu).

Podle ustanovení § 295 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od isir.justi ce.cz skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá.(odst. 1) Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu, prokuristy dlužníka, členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty. (odst. 2) Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. (odst. 3 věta první)

S ohledem na shora uvedené soud dospěl k názoru, že v daném případě byly splněny podmínky ustanovení § 295 odst. 3 IZ, a to za předpokladu, že nabídka žadatele na odkup citovaného majetku v rámci prodeje mimo dražbu bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a současně budou splněny i další podmínky stanovené usnesením insolvenčního soudu č. j. -B-31 ze dne 12. ledna 2017. S ohledem a tyto skutečnosti proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (ustanovení § 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovení § 295 odst. 3 IZ).

Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno adresátu zvláštním způsobem (ustanovení § 74 odst. 2 IZ).

V Pardubicích dne 12. ledna 2017

Mgr. Jana Horáčková v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová