KSPA 59 INS 18579/2012-B-30
Č. j.: KSPA 59 INS 18579/2012-B-30

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem v insolvenční věci dlužníka: Jana Wilde anonymizovano , anonymizovano , IČO 74596080, bytem 534 01 Poběžovice u Holic 89,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 22. prosince 2015, č.j. KSPA 59 INS 18579/2012-B-27, se mění tak, že konkurs na majetek dlužníka se nezrušuje.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) ze dne 17. ledna 2013, č.j.-A-29, byl zjištěn úpadek shora uvedeného dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byla ustanovena obchodní společnost 1. správcovská a konkurzní v.o.s., IČO 726126788, se sídlem třída Míru 67, 530 02 Pardubice.

Usnesením insolvenčního soudu ze dne 26. října 2015, č.j.-B-26, soud schválil konečnou zprávu předloženou insolvenčním správcem včetně vyúčtování jeho odměny a hotových výdajů, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. listopadu 2015.

Usnesením insolvenčního soudu ze dne 22. prosince 2015, č.j. KSPA 59 INS 18579/2012-B-27, soud zrušil konkurs na majetek dlužníka, neboť pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující (výrok I.) a zá anonymizovano uložil insolvenčnímu správci společnosti 1. správcovská a konkurzní v.o.s., se sídlem třída Míru 67, 530 02 Pardubice, aby do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení písemně oznámil soudu, zda uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku, splnil povinnosti uložené daňovými předpisy, předal dlužníkovi potřebné účetní záznamy a zajistil činnosti evidenční, archivační a další činnosti související se zrušením konkursu (výrok II.)

Proti výroku I. shora citovaného rozhodnutí podal insolvenční správce včas odvolání, v němž navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno, neboť správce dosud nepředložil návrh na vydání rozvrhového usnesení, na jehož základě by měla být rozvržena mezi nezajištěné věřitelé částka ve výši 13.817,92 Kč.

Insolvenční soud přezkoumal odvolání, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání, a zjistil, že administrativní chybou bylo vydáno rozhodnutí, jímž se konkurs na majetek dlužníka zrušil. Na základě této skutečnosti dospěl soud k závěru, že se shora uvedené usnesení neopírá o zjištěný skutkový stav, a proto v daném případě postupoval podle ustanovení § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, když odvolání insolvenčního správce v plném rozsahu vyhověl a rozhodl tak, že se konkurs na majetek dlužníka nezrušuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové- pobočky v Pardubicích.

V Pardubicích dne 12. ledna 2016 JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Kaplanová