KSPA 59 INS 18227/2011-C3-8
Č.j.: KSPA 59 INS 18227/2011-C3-8 (59 ICm 3744/2012-20)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem JUDr. Karlem Kudláčkem ve věci žalobce: Agentura Česká inkasní, s.r.o., IČ 28370210, se sídlem Chodovská 3/228, 141 00 Praha 4, proti žalovanému: Ing. Janě Vodrážkové, se sídlem Novoměstská 960, 537 01 Chrudim, insolvenční správce dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , IČ 74453386, bytem 561 82 Klášterec nad Orlicí 193, zastoupen: Mgr. Martinem Červinkou, advokátem, se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová, o popření pohledávky ve výši 23.459,-Kč,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do řízení vedeném pod sp. zn. vůči dlužníku Tomáši Svoreňovi, anonymizovano , IČ 74453386, bytem 561 82 Klášterec nad Orlicí 193 a vedená pod označením P19 je v popřené výši 23.459,-Kč po právu jako pohledávka nevykonatelná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Včas podanou incidenční žalobou (doručena dne 20.12.2012) se věřitel (dále jen žalobce) domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení vůči dlužníku Tomáši Svoreňovi, anonymizovano , IČ 74453386, bytem 561 82 Klášterec nad Orlicí 193 a vedená pod označením P19, jež mu byla postoupena smlouvou ze dne 7.2.2011 původním věřitelem Českou kanceláří pojistitelů, je v popřené části 23.459,-Kč po právu, a to jako pohledávka vykonatelná.

Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku vedenou pod označením P19 ve výši 42.583,20 Kč z titulu plnění z garančního fondu přiznanou mu rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí č.j. 110 EC 342/2011-71 ze dne 23.11.2011. Při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 23. 11. 2012 žalovaný popřel pohledávku žalobce P19 co do pravosti a výše v části 23.459,-Kč odpovídající nákladům nalézacího soudního řízení. Žalobce dále uvedl, že se na jeho pohledávku pohlíží jako na přihlášenou dle ust. § 165 odst.

2 IZ ve spojení s ust. § 24 odst. 4 zák. č. 168/1999 Sb. s tím, že tento režim dopadá nejenom na jistinu přihlášené pohledávky, ale rovněž na její příslušenství, tedy jak na úroky z prodlení, tak na náklady spojené s jejím uplatněním v rámci nalézacího řízení; z toho důvodu tyto lze uplatnit přihláškou ex lege kdykoliv jako jistinu po lhůtě k podávání přihlášek. Žalobce rovněž poukázal na to, že zatímco příslušenství pohledávky v podobě zákonných úroků žalovaný shledal po právu a uznal je, příslušenství téže pohledávky v podobě nákladů řízení popřel. Následně žalobce vyvolal tento incidenční spor.

K žalobnímu návrhu se žalovaný vyjádřil dne 15.1.2013 tak, že jej označil za nedůvodný a v rozporu s ust. § 165 odst. 2 IZ ve spojení s ust. § 24 odst. 4 zák. č. 168/1999 Sb. a navrhl jeho zamítnutí. Žalovaný trvá na popření pohledávky žalobce, neboť pohledávka z titulu náhrady nákladů právního zastoupení není pohledávkou, kterou lze přihlásit kdykoliv po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek. Své tvrzení žalovaný dovozuje ze shora uvedených zákonných ustanovení, která se vztahují výlučně na pohledávku samotnou, nikoliv na její příslušenství, jež nemá původ v pohledávce samotné (náklady řízení). Žalovaný rovněž namítá účelovost tvrzení žalobce, když poukazuje na to, že by se s postoupenými pohledávkami z titulu nákladů řízení, které je možno přihlásit ze zákona až po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, mohlo záměrně obchodovat za účelem dosažení zisku.

Vzhledem k tomu, že se účastníci vzdali práva účasti na projednání věci a ve věci lze rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů, postupoval soud podle ust. § 115a o.s.ř. a od projednání věci na ústním jednání upustil.

Z provedených listinných důkazů soud zjistil následující skutkový stav:

Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č.j.-A-2 soud zjistil, že byla zveřejněna dne 10.10.2011 včetně výzvy k uplatnění pohledávek ve smyslu ust. § 110 IZ. Z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 18227/2011-A-9 vyplývá, že dne 22.11.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka a současně bylo povoleno řešení tohoto úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena Ing. Jana Vodrážková, se sídlem Sladkovského 756, 537 01 Chrudim.

Z přihláškového spisu vedeného v řízení pod sp. zn.-P19, resp. z přihlášky pohledávky věřitele č. 19 (žalobce) a jejích příloh bylo zjištěno, že přihláška P19 byla soudu doručena dne 1.3.2012. Žalobce přihlásil pohledávku v celkové výši 42.583,20 Kč, sestávající z neuhrazené jistiny ve výši 17.748,-Kč, z částky 1.376,20 Kč jako zákonného úroku z prodlení a z částky 23.459,-Kč představující náklady soudního řízení. Pohledávka byla žalovanému přiznána na základě rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 23.11.2011, č.j. 110 EC 342/2011-71, který nabyl právní moci dne 6.1.2012. Vykonatelnost v bodě 08 formuláře přihlášky pohledávky není neoznačena. Z rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 23.11.2011, č.j. 110 EC 342/2011-71, soud zjistil, že žalobci byl přiznán nárok na zaplacení pohledávky v částce 15.748,-Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ročně z částky 17.748,-Kč od 28.10.2010 do 7.4.2011 a se zákonným úrokem z prodlení ročně z částky 15.748,-Kč od 8.4.2011 do zaplacení a dále náklady řízení ve výši 23.459,-Kč. Rozhodnutí okresního soudu nabylo právní moci dne 6.1.2012.

Z protokolu o zvláštním přezkumném jednání konaném dne 23.11.2012 vyplývá, že insolvenční správce (žalovaný) částečně popřel pohledávku žalobce vedenou pod označením P19 co do pravosti a výše v částce 23.459,-Kč představující náklady soudního řízení.

Zbývající část pohledávky ve výši 19.124,-Kč byla žalovaným uznána a soudem zjištěna. Dlužník uznal pohledávku zcela. Důvody popření žalovaného jsou shodné s odůvodněním ve vyjádření se k žalobnímu návrhu a spočívají v tom, že náklady řízení nejsou pohledávkou z titulu plnění z garančního fondu, nelze na ně tudíž nahlížet dle ust. § 24 odst. 4 věta druhá zák. č. 168/1999 Sb. a žalobce měl tuto pohledávku přihlásit ve lhůtě pro podávání přihlášek jako pohledávku podmíněnou.

Z podání žalovaného ze dne 26.11.2012 soud zjistil, že žalovaný dle ust. § 197 odst. 2 IZ písemně vyrozuměl žalobce, že jeho nevykonatelná pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení byla při zvláštním přezkumném jednání popřena co do pravosti a výše v částce 23.459,-Kč představující část příslušenství odpovídající nákladům soudního řízení a zároveň ho poučil o možnosti podat žalobu na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. Důvody popření žalovaného jsou shodné s odůvodněním v jeho vyjádření k žalobnímu návrhu.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ust. § 132 o.s.ř. každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti a z takto zjištěného skutkového stavu učinil následující právní závěry:

Podle ust. § 165 IZ věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak (odst. 1). Zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky (odst. 2).

Podle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona. Podle ust. § 24 odst. 4 téhož zákona poškozený má právo uplatnit nárok na plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g) proti České kanceláři pojistitelů za stejných podmínek, za nichž by mohl uplatnit nárok na plnění proti pojistiteli (§ 9). Pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu (jímž je míněn insolvenční zákon) hledí jako na přihlášenou.

Podle ust. § 198 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření (odst. 1). V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku (odst. 2). Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199 (odst. 3).

Z důkazů obsažených ve spise vyplývá, že pohledávka žalobce byla přihlášena jako nevykonatelná, neboť údaj o vykonatelnosti nebyl v bodě 08 ani v bodě 11 označeném jako Další okolnosti formuláře přihlášky pohledávky uveden, jak stanoví ust. § 11 odst. 1 písm. j) ve spojení s ust. § 21 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona. Žalobce se pouze v bodě 07 označeném jako Další okolnosti formuláře přihlášky pohledávky zmínil o tom, že jeho nárok vůči dlužníku mu byl přiznán rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 23.11.2011, č.j. 110 EC 342/2011-71. Uvedenou pohledávku žalobce přihlásil do insolvenčního řízení podle ust. § 165 odst. 2 IZ, které předvídá možnost speciální úpravy, když tento režim dopadá mj. na pohledávky uplatňované z nároku na náhradu plnění podle ust. § 24 odst. 2 písm. b) zák. č. 168/1999 Sb., které se považují za přihlášené bez ohledu na to, v jaké fázi se insolvenční řízení nachází. Tento režim se přitom vztahuje na takovouto pohledávku i v případě, že ji původní věřitel Česká kancelář pojistitelů postoupí třetí osobě smlouvou o postoupení pohledávky (resp. postoupením smlouvy), neboť postoupením se nemění charakter pohledávky, a přechází s ní i všechna práva s ní spojená (shodně viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 VSPH 954/2012-P19-10 ze dne 31.7.2012, sp.zn. 1 VSPH 33/2009-B ze dne 30.4.2009 a sp.zn. 1 VSPH 393/2010-P19 ze dne 14.7.2010). Vzhledem k tomu, že žalobce nabyl pohledávku smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou podle ust. § 524 občanského zákoníku, je nepochybné, že příslušenstvím pohledávky ve smyslu ust. § 121 odst. 3 téhož zákona coby náklady spojené s jejím uplatněním jsou rozuměny také náklady nalézacího soudního řízení, a to v rozsahu, ve kterém bylo žalobci pravomocně přiznáno právo na jejich náhradu. Protože náklady nalézacího řízení jsou příslušenstvím pohledávky, platí-neurčuje-li zákon něco jiného, že příslušenství pohledávky sdílí osud (právní režim) pohledávky (jistiny) samotné. (shodně viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2114/2008 ze dne 20.5.2010, které byť posuzovalo věc dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, lze jej přiléhavě užít i na danou situaci.

Na základě shora podrobně rozvedených úvah soud uzavřel, že na pohledávku žalobce vedenou pod označením P19 se pohlíží jako na přihlášenou ex lege, a to dle ust. § 165 odst. 2 IZ ve spojení s ust. § 24 odst. 4 zák. č. 168/1999 Sb. s tím, že příslušenství pohledávky, kterým jsou v daném případě jednak zákonné úroky z prodlení a dále náklady nalézacího řízení, sdílí osud jistiny samotné podle ust. § 121 odst. 3 občanského zákoníku. Proto důvodně podané žalobě vyhověl a rozhodl, že pohledávka žalobce vedená pod označením P19 je v částce 23.459,-Kč po právu, a to jako pohledávka nevykonatelná.

Pokud jde o náklady řízení, rozhodl soud ve smyslu ust. § 202 odst. 1 IZ tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Pardubicích dne 12. listopadu 2014 JUDr. Karel Kudláček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Havlová Iva